Skriven av
Publicerad 2017-12-07 Uppdaterad 2018-02-23

B. Metod

Data hämtades ur Västra Götalandsregionens vårddatabas Vega för samtliga individer som vid besök i öppen vård eller vårdtillfälle i sluten vård under perioden 20100101 till 20131231 hade KOL (ICD-10 J44) som huvud- eller bidiagnos.

För att studera nyinsjuknade personer skapades två kohorter som var för sig följts under fyra år:

Kohort 2012 består av samtiga personer, 45 år och äldre, som hade något besök eller vårdtillfälle med KOL som huvud- eller bidiagnos under 2012, men inte under 2010 eller 2011. Kohorten följs åren 2012-2015.

Kohort 2013 består av samtliga personer, 45 år och äldre, som hade något besök eller vårdtillfälle med KOL som huvud- eller bidiagnos under 2013 men inte 2010, 2011 eller 2012. Kohorten följs åren 2013-2016.

Avlidna           

Indirekta kontakter, såsom till exempel telefonkontakt eller brev, ingår inte i urvalet och heller inte i uppföljningen. All sluten vård hänförs till det år då utskrivningen skedde. Patientens ålder är åldern vid första vårdkontakten i Vega med KOL-diagnos.

Exacerbation definieras i denna studie som att någon av ICD-10 koderna J20, J21, J22, J40, J42, J44, J45 eller R06.0 angetts som huvud- eller bidiagnos vid besök i öppen vård eller vid utskrivning från sluten vård.Formulera om

Uppgifter om utbildning har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). För kohort 2012 används uppgifter om utbildning för år 2012 och för kohort 2013 används uppgifter för år 2013. Utbildning redovisas i tre nivåer:

Utb.nivå 1    Högst 2-årigt gymnasium
Utb.nivå 2  Gymnasium 3 år eller högst 2 års eftergymnasial utbildning
Utb.nivå 3  3 års eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning

Statistiska jämförelser har gjorts med beräkning av 95-procentiga konfidensintervall, chi-två test och linjär regression. P-värden < 0,05 anses statistiskt signifikanta.

C. Resultat

Beskrivning av populationen

I kohort 2012 ingår 5 211 personer och i kohort 2013 ingår 4 251 personer. I båda kohorterna är det högre andel kvinnor än män och högre andel äldre än yngre (Tabell 1).

Tabell 1. Köns- och åldersfördelning för kohort 2012 och kohort 2013. Antal och (andel) personer.

I båda kohorterna är det cirka 70 % av personerna som har högst 2 års gymnasieutbildning och det är en högre andel bland kvinnor jämfört med män. Äldre personer har lägre andel med 3-årigt gymnasium eller eftergymnasial utbildning om högst 2 år jämfört med yngre. Det är dock en högre andel, cirka 11 %, av de äldre som saknar uppgift  om utbildning. Motsvarande siffra bland yngre är 4 % (Tabell 2).

Tabell 2. Andel personer i kohort 2012 och kohort 2013 med respektive utbildningsnivå. 

Var har patienterna vårdats?

Var patienterna vårdats för exacerbation under de fyra år som respektive kohort följts framgår av figur 1. Specialiserad vård kan vara både öppen eller sluten medan primärvård enbart är öppen vård. Knappt hälften av patienterna (46%) har vårdats enbart i primärvård. Cirka 10 procent har enbart vårdats i specialiserad vård och 44 procent har vårdats både i primärvård och specialiserad vård. Figuren visar kohort 2012 men det är samma fördelning i kohort 2013, (2013: 46,2% pv.vård, 10,0% spec.vård, 43,8% båda). Indelningen baseras på alla besök eller vårdtillfällen under de studerade fyra åren där exacerbation (för definition se metod) angetts som huvud- eller bidiagnos. 

Figur 1. Andel personer i kohort 2012 (n=5211) som under 2012-2015 fått exacerbationsdiagnos enbart i primärvård, enbart i specialiserad vård eller i både primärvård och specialiserad vård.

I kohort 2012 är det något högre andel kvinnor än män som som enbart vårdats i primärvård (48,2 % respektive 44,3%) men lägre andel kvinnor som enbart vårdats i specialiserad vård (8,2 % respektive 11,0 %). I kohort 2013 ses inga skillnader mellan könen. I båda kohorterna är det högre andel äldre (≥ 65 år) som enbart vårdats i specialiserad vård jämfört med yngre (45-64 år), (11 % respektive 7 %) och lägre andel äldre jämfört med yngre som enbart vårdats i primärvård (41 % respektive 56-57 %).

Vårdform i relation till utbildningsnivå redovisas i figur 2. Det är i stort sett inga signifikanta skillnader i vårdform mellan personer med olika utbildningsbakgrund. Personer utan uppgift om utbildning har dock högre andel som enbart vårdats i specialiserad vård och lägre andel enbart vårdade i primärvård jämfört med personer med uppgift om utbildning.

Sammanlagt har de två kohorterna gjort knappt 62 000 besök med exacerbations-diagnos under de åtta studerade åren (Tabell 3). Cirka 82 % av alla besök har gjorts vid vårdcentral, dvs.i primärvård.

Tabell 3. Totalt antal besök i öppen vård med exacerbation som huvud- eller bidiagnos. Sammanlagt antal besök för kohort 2012 (besök under år 2012-2015) och kohort 2013 (besök under 2013-2016). 

Öppen vård, oavsett var besöken gjorts

I Figur 3 nedan redovisas andel personer som gjort något besök i öppen vård under respektive år och genomsnittligt antal besök per person.

Första året (dvs. insjuknandeåret) hade 91 procent av patienterna i båda kohorterna minst ett besök medan andelen de följande åren var cirka 60 procent. Under de två sista studerade åren för kohort 2012 var det en något högre andel kvinnor jämfört med män som hade besök i öppen vård. För kohort 2013 sågs ingen skillnad mellan könen. Första året var det I båda kohorterna var det under insjuknandeåret en högre andel bland yngre jämfört med äldre som hade besök i öppen vård, medan det under de följande åren var tvärtom. Bland personer utan uppgift om utbildning var det i båda kohorterna en lägre andel med besök första året (70-72 %) jämfört med personer där det fanns uppgift om utbildning (93%) (p<0,0001). Det var ingen skillnad mellan grupperna de följande åren, men antalet personer utan uppgift om utbildning var lågt under år 2-4 i båda kohorterna. I det interaktiva diagrammet redovisas andelen med besök för respektive utbildningsnivå. 

Antal besök per person, för de personer som haft något besök, var lägre under insjuknandeåret jämfört med de följande åren. I kohort 2012 gjorde patienterna i genomsnitt 2,3 besök första året och 2,8 besök år 4. Motsvarande värden för kohort 2013 var 2,5 respektive 3,1 besök. Kvinnor i kohort 2012 hade något högre antal besök än män under insjuknandeåret men för övriga år sågs inga könsskillnader och det var ingen könsskillnader i kohort 2013. I kohort 2012 sågs ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan yngre och äldre medan det i kohort 2013 var något fler besök per person bland äldre (3,2 besök/person) jämfört med yngre (2,6 besök/person) under det tredje året (år 2015). Det var ingen statistikst säkerställd skillnad mellan de olika utbildningsnivåerna, varken i kohort 2012 eller kohort 2013.

Besök på akutmottagning vid sjukhus