Sammanfattning

Nationella vårdgarantin

Måluppfyllelsegraden för vårdgarantin inom den specialiserade hälso- och sjukvården har under en längre tid gått ned inom Västra Götalandsregionen (VGR). Nedgången i VGR är större än i riket. Idag är antal väntande till första besök och till operation/åtgärd högre i VGR än i riket, i synnerhet vad gäller antalet som har väntat mer än 90 dagar.

Befolkningen i Västra Götaland utgör omkring 17 procent av Sveriges befolkning, men antalet väntande till första besök och väntande till operation/åtgärd som gjort så i mer än 90 dagar utgjorde, i april 2017, 27 procent av det totala antalet som väntat mer än 90 dagar i riket.

Det bör understrykas att den sjunkande måluppfyllelsen gäller VGR på en övergripande nivå. Och att bilden inte är enhetlig inom organisationen. Det finns specialiteter och sjukhus som avviker från det generella mönstret och som därför kan vara värda särskilda analyser.

 

För mer information on den Nationella Vårdgarantin:
http://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/

Särskild satsning, Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Andelen patienter som väntat längre än 30 dagar på första besök till BUP, på fördjupad utredning inom Barn- och ungdomspsykiatrin eller på behandling, är fortsatt hög. Störst ter sig problemet vara på åtgärdssidan, där VGR april 2017, visar en måluppfyllelse på 12 % till fördjupad utredning och på 25 % till behandling BUP.

Gemensamt för dessa tre vårdutbud är att över den redovisade tidsperioden (2013-01 – 2017-04), har det skett en stor ökning av det totala antalet väntande patienter. Denna ökning har hanteras till viss del, dock inte fullt ut, vilket återspeglas i den sjunkande måluppfyllelsen.

 

 

 

För mer information om Särskild satsning, Barn- och ungdomspsykiatri:
http://www.vantetider.se/veta-mer/Barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa

 

 

 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-01-30

Nationella tillgänglighetmått

Nationella vårdgarantier
Den nationella vårdgarantin innebär att det finns nationellt beslutade gränsvärden för maximal väntetid för vårdkontakt med primärvård och planerad specialiserad vård.

Patientens rätt att få vård inom dessa tidsgränser skrevs första juli 2010 in i Hälso- och sjukvårdslagen, och är sedan första januari 2015 reglerat i Patientlagen. 

Inom primärvården rymmer uppföljningen av vårdgarantin alla vårdcentraler oavsett driftform. Och inom den specialiserade vården omfattar den ett stort urval av mottagningar och behandlingar.

Nationella överenskommelser
I huvudsak årliga överenskommelser mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och staten (Socialdepartementet). Det handlar även om mer långsiktiga överenskommelser mellan parterna, men också mellan andra nationella aktörer.

 

 • Nationella vårdgarantin
 • Särskild satsning, Barn- och ungdomspsykiatri
 • Överbeläggningar och utlokaliseringar
 • Kvarliggande utskrivningsklara patienter

  

 

                                        

 

 

Följande förkortningar och begrepp är vanligt förekommande i detta avsnitt:

MOV = Medicinskt orsakad väntan
PVV = Patientvald väntan
TAV = Totalt antal väntande
Vårdutbud = Medicinsk specialitet / typ av ingrepp

AL = Alingsås lasarett
ANS = Angereds Närsjukhus
C Obes = Centrum för Obesitas
FSS = Frölunda specialistsjukhus
H&H = Habilitering och hälsa
KS = Kungälvs sjukhus
Lundby = Capio Lundby Närsjukhus
NU = NU-sjukvården
Närhälsan BUM = Närhälsan Barn- och ungdomsmedicin
Närhälsan GYN = Närhälsan Gynekologi
PRIV 4BD = Närsjukhus Dalsland
PRIV Gbg = Privata utförare Göteborg
SkaS = Skaraborgs sjukhus
SU = Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SÄS = Södra Älvsborgs Sjukhus

 

 

                                                                                                                                                  

 

Nationella Vårdgarantin, Primärvård

Mätningar i primärvården sker vid två tillfällen per år, två veckor under våren och två veckor under hösten.
 

 • Allmänläkarbesök: 100 % av de patienter som besöker allmänläkare för tidigare obekant hälsoproblem, oväntad eller kraftig förändring/försämring av tidigare känt hälsoproblem eller för att tidigare besök/behandling inte lett till förbättring, ska ha erhållit detta besök inom 7 dagar. Räknat från det datum då begäran om besök initierades.

 • Telefon-tillgänglighet: 100 % av de som ringt upp ska ha fått svar samma dag.

Mått
Andel (%) allmänläkarbesök vid vårdcentral som genomförts inom 7 dagar.

Täljare
Antalet genomförda första besök hos allmänläkare, som skett inom 7 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet genomförda första besök hos allmänläkare (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Andel (%) allmänläkarbesök vid vårdcentral som genomförts inom 7 dagar.

Täljare
Antalet genomförda första besök hos allmänläkare, som skett inom 7 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet genomförda första besök hos allmänläkare (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Andel (%) telefonsamtal till vårdcentral vilka har besvarats samma dag.

Täljare
Antalet patienter som per telefon fått kontakt med vårdcentralen samma dag.

Nämnare
Det totala antalet inkommande telefonsamtal till vårdcentralen.

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Andel (%) telefonsamtal till vårdcentral vilka har besvarats samma dag.

Täljare
Antalet patienter som per telefon fått kontakt med vårdcentralen samma dag.

Nämnare
Det totala antalet inkommande telefonsamtal till vårdcentralen.

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

                                                                                                                                                  

 

Nationella vårdgarantin, Specialiserad hälso- och sjukvård

 • Första besök: 100 % av de vårdgarantipatienter som väntar på ett förstabesök ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från beslut om vårdbegäran (remiss).

 • Operation/åtgärd: 100% av de vårdgarantipatienter som väntar på operation eller åtgärd ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från datum för beslut om operation/åtgärd.

Mått
Andel (%) patienter som väntat < 91 dagar på första besök, sista dagen i månaden
(exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Täljare
Antalet patienter som väntat <91 dagar på sitt första besök (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet patienter som väntade på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått

 • Andel (%) patienter som väntat < 91 dagar på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan,.
 • Det totala antalet patienter som väntade på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).
 • Antalet patienter som väntat > 90 dagar på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Täljare
Antalet patienter som väntat <91 dagar på sitt första besök (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet patienter som väntade på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Andel (%) patienter som väntat < 91 dagar på operation/åtgärd, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Täljare
Antalet patienter som väntat < 91 dagar på operation/åtgärd (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet patienter som väntade på operation/åtgärd, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).