Sammanfattning

Sjukvårdsrådgivningen (1177)
Efter att under 2015 - 2016 visat sämre resultat än riket både vad gäller andel besvarade samtal till sjukvårdsrådgivningen och medelväntetiden för besvarade samtal, har Västra Götalandsregionen under 2017 haft resultat mycket nära rikets nivå.

Koloskopiundersökningar
Andelen patienter som har väntat längre än 90 dagar på koloskopiundersökning har under den senaste tiden ökat. Detta på grund av en ökning av det totala antalet väntande patienter. Den kö som normalt byggs upp under sommarmånaderna har efter sommaren 2016 fortsatt påverkan.

Neuropsykiatriska utredningar – Vuxna
Ökad följsamhet till gällande registreringsrutiner ligger till grund för den kraftiga förändring vi kan se i resultaten för de neuropsykiatriska utredningarna för vuxna patienter. Detta försvårar möjligheterna att uttyda vilket håll resultaten faktiskt rör sig. Huruvida vi ser en faktisk förbättring av väntetiderna får tiden utvisa.

Ledtider på akutmottagning
Inga utav de i denna rapport redovisade mätetalen gällande akutmottagningarnas ledtider eller besöksvolym har rört sig nämnvärt under här redovisad tidsperiod, 2013-01 - 2017-07.

 • Antal akutbesök
 • Tid till triage (TTT)
 • Tid till läkare (TTL)
 • Totalt vistelsetid (TVT)
 • Åter oplanerat inom 72 timmar

Regional vårdgaranti cancer
Måluppfyllelsegraden är även fortsatt mycket god på en regional nivå.
Enskilda förvaltningar uppvisar dock ett sjunkande resultat, men då med en ökande volym av antal väntande patienter totalt.  


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-01-30

Regionala tillgänglighetsmått

Regionala vårdgarantier

Regionalt beslutade gränsvärden för maximal väntetid till vårdkontakt inom viss typ av specialiserad vård.

Regionala mål/ambitioner

Väntetidsrelaterade VGR-mål eller ambitioner, som inte utgör garantier men som likväl tillmäts större intresse ur uppföljnings-synpunkt.

 

 • Sjukvårdsrådgivningen (1177)

 • Koloskopiundersökningar

 • Neuropsykiatriska utredningar - Vuxna

 • Ledtider på akutmottagning

 • Regional vårdgaranti cancer

 

  

Följande förkortningar och begrepp är vanligt förekommande i detta avsnitt:

MOV = Medicinskt orsakad väntan
PVV = Patientvald väntan
TAV = Totalt antal väntande
Vårdutbud = Medicinsk specialitet/typ av ingrepp

AL = Alingsås lasarett
ANS = Angereds Närsjukhus
C Obes = Centrum för Obesitas
FSS = Frölunda specialistsjukhus
H&H = Habilitering och hälsa
KS = Kungälvs sjukhus
Lundby = Capio Lundby Närsjukhus
NU = NU-sjukvården
Närhälsan BUM = Närhälsan Barn- och ungdomsmedicin
Närhälsan GYN = Närhälsan Gynekologi
PRIV 4BD = Närsjukhus Dalsland
PRIV Gbg = Privata utförare Göteborg
SkaS = Skaraborgs sjukhus
SU = Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SÄS = Södra Älvsborgs Sjukhus

 

 

                                                                                                                                                  

 

Sjukvårdsrådgivningen (1177)

Nationellt mål 2017:
Andelen besvarade samtal ska vara minst 85 %. För de besvarade samtalen ska den genomsnittliga svarstiden understiga 5 minuter.
 

VGR:s mål 2017:
Högre andel besvarade samtal än riket.
Kortare genomsnittlig svarstid än riket.

Mått

 • Totalt antal inkommande samtal
 • Totalt antal besvarade samtal
 • Andel besvarade samtal (oavsett svarstid)
 • Medelväntetid i minuter för de samtal som besvarats

Täljare
Antalet, av sjukvårdsupplysningen, besvarade samtal 

Nämnare
Det totala antalet inkommande samtal till sjukvårdsupplysningen

Källa
Sjukvårdsupplysningen

Koloskopiundersökningar

Det är oklart om det föreligger något nu gällande mål.

Presumtivt mål: Erbjuda koloskopiundersökning inom 90 dagar.

Mått

 • Totalt antal väntande (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)
 • Andel väntande < 91 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)

Täljare
Antalet patienter som väntat <91dagar på sin koloskopiundersökning (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet patienter som väntade på koloskopiundersökning, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Neuropsykiatriska utredningar vuxna

Det är oklart om det föreligger något nu gällande mål.

Presumtivt mål: 100 % av de patienter som väntar på utredningsstart ska ha väntat högst 90 dagar.

Mått

 • Totalt antal väntande (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)
 • Andel väntande < 91 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)

Täljare
Antalet vuxna patienter som väntat <91 dagar på neupsykiatrisk utredning (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet vuxna patienter som väntade på neuropsykiatrisk utredning, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Regionala väntetidsdatabasen.

Ledtider på akutmottagning

 • Tid till triage (TTT): Målet är att patienter på akutmottagning ska ha triagerats inom 10 minuter.

 • Tid till läkare (TTL): Målet är att en första läkarkontakt ska ha påbörjats inom 60 minuter. Ambitionen för 2017 är att detta mål ska uppnås för minst 55 % av besöken.
 • Total vistelsetid (TVT): Målet är att den totala vistelsetiden på akutmottagningen ska vara högst 4 timmar för samtliga patienter. Under 2017 varierar detta mål mellan sjukhusen. För samtliga enheter gäller dock att senast 2018 ska minst 90 % av besöken klara detta mål.

 • Akut åter inom 72 timmar. Målet är att högst 5 % av patienterna som lämnar akutmottagningen ska komma åter oplanerat inom 72 timmar.

Mått

Totalt antal akutvårdsbesök

Källa

Regionala akutdatabasen

Mått

 • Andel patienter som har triagerats 10 minuter
 • Totalt antal patienter som har triagerats
 • Antal patienter som har triagerats 10 minuter

 

Täljare
Antal patienter som har triagerats 10 minuter.

Nämnare
Totalt antal patienter som har triagerats.

Källa
Regionala akutdatabasen.

Mått

 • Antal läkarbesök
 • Antal patienter som har träffat läkare  60 minuter
 • Andel patienter som har träffat läkare  60 minuter

Täljare
Antalet läkarbesök där patienten har bedömts av läkare  60 minuter.

Nämnare
Det totala antalet läkarbesök.

Källa
Regionala akutdatabasen.

Mått

 • Antal akutvårdsbesök
 • Antal patienter som har lämnat akutmottagning  240 minuter
 • Andel patienter som har lämnat akutmottagning  240 minuter

Täljare
Antalet akutvårdsbesök där patienten har lämnat akutmottagning  240 minuter.

Nämnare
Det totala antalet akutvårdsbesök.

Källa
Regionala akutdatabasen.

Mått
Andel patienter som kommit oplanerat åter till akutmottagning  72 timmar.

Täljare
Antalet patienter som oplanerat kommer åter till akutmottagning  72 timmar.

Nämnare
Det totala antalet akutvårdsbesök som ej avslutas med inskrivning i slutenvård.

Källa
Regionala akutdatabasen.

Regional vårdgaranti cancer

100% av vuxna patienter med välgrundad misstanke om cancer ska erhålla ett första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initierats.

Mått

 • Andel vuxna med välgrundad misstanke om cancer som fick vänta <15 dagar på första besök
 • Totalt antal genomförda första besök, vuxna med välgrundad misstanke om cancer

Täljare
Antalet vuxna med ett första besök, på grund av välgrundad misstanke om cancer, som har genomförts <15 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet genomförda första besök, vuxna med välgrundad misstanke om cancer (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Regional väntetidsdatabas.