Sammanfattning

Ledtider på akutmottagning
Inga utav de i denna rapport redovisade mätetalen gällande akutmottagningarnas ledtider eller besöksvolym har på VGR-nivå rört sig nämnvärt under här redovisad tidsperiod, 2013-01 - 2017-12.

Undantag från detta mönster ses för enskilda mottagningar och mätetal.

 • Antal akutbesök
 • Tid till triage (TTT)
 • Tid till läkare (TTL)
 • Totalt vistelsetid (TVT)
 • Åter oplanerat inom 72 timmar

Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-02-26

Ledtider på akutmottagning

 • Tid till triage (TTT): Målet är att patienter på akutmottagning ska ha triagerats inom 10 minuter.

 • Tid till läkare (TTL): Målet är att en första läkarkontakt ska ha påbörjats inom 60 minuter. Ambitionen för 2017 är att detta mål ska uppnås för minst 55 % av besöken.
 • Total vistelsetid (TVT): Målet är att den totala vistelsetiden på akutmottagningen ska vara högst 4 timmar för samtliga patienter. Under 2017 varierar detta mål mellan sjukhusen. För samtliga enheter gäller dock att senast 2018 ska minst 90 % av besöken klara detta mål.

 • Akut åter inom 72 timmar. Målet är att högst 5 % av patienterna som lämnar akutmottagningen ska komma åter oplanerat inom 72 timmar.

Mått

Totalt antal akutvårdsbesök

Källa

Regionala akutdatabasen

Mått

 • Andel patienter som har triagerats 10 minuter
 • Totalt antal patienter som har triagerats
 • Antal patienter som har triagerats 10 minuter

 

Täljare
Antal patienter som har triagerats 10 minuter.

Nämnare
Totalt antal patienter som har triagerats.

Källa
Regionala akutdatabasen.

Mått

 • Antal läkarbesök
 • Antal patienter som har träffat läkare  60 minuter
 • Andel patienter som har träffat läkare  60 minuter

Täljare
Antalet läkarbesök där patienten har bedömts av läkare  60 minuter.

Nämnare
Det totala antalet läkarbesök.

Källa
Regionala akutdatabasen.

Mått

 • Antal akutvårdsbesök
 • Antal patienter som har lämnat akutmottagning  240 minuter
 • Andel patienter som har lämnat akutmottagning  240 minuter

Täljare
Antalet akutvårdsbesök där patienten har lämnat akutmottagning  240 minuter.

Nämnare
Det totala antalet akutvårdsbesök.

Källa
Regionala akutdatabasen.

Mått
Andel patienter som kommit oplanerat åter till akutmottagning  72 timmar.

Täljare
Antalet patienter som oplanerat kommer åter till akutmottagning  72 timmar.

Nämnare
Det totala antalet akutvårdsbesök som ej avslutas med inskrivning i slutenvård.

Källa
Regionala akutdatabasen.