Sammanfattning

Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) är organiserad i fem sjukhusförvaltningar; Kungälvs sjukhus, Skaraborgs sjukhus (SkaS), NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Ambulansverksamheten består dels av att bedöma, initiera behandling samt vid behov transportera patienter till sjukhus, dels av att i ökande grad slutvårda patienten på plats eller att hjälpa till med att etablera kontakt med till exempel primärvård. Ambulansuppdragen delas in efter hur akut patientens tillstånd är. Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symptom. Prio 2 är uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symptom. Prio 3 innebär bedömt vårdbehov men av mindre akut karaktär. Vid behov av liggande transport men där inget behov av medicinsk övervakning eller behandling finns, tilldelas ärendet prio 4. Transport av patienter bedömda som prio 4 genomförs av fordon som inte definieras som ambulans, t.ex. sjuktransportbil eller sittande sjukresa. Uppdrag bedömda som prio 1–3 utförs alltid med ambulans.

SOS Alarm Sverige AB har genom avtal med staten uppdraget att svara på nödnumret 112. Samtal till 112 som berör hälso- och sjukvård överlämnas till prioriteringsfunktionen som delvis drivs i egen regi i VGR från maj 2018. Prioriteringsfunktionen bedömer behovet av ambulanssjukvård eller annan vårdnivå, hur akut tillståndet är samt behovet av typ av transport. Därefter återgår ärendet till SOS Alarm AB som dirigerar ambulanssjukvårdens resurser enligt gällande avtal. Dirigering av liggande sjuktransporter är samordnad med prioriteringsfunktionen.

Antalet uppdrag för ambulanssjukvården är ökande. Varken VGR som helhet eller de enskilda ambulansförvaltningarna når de uppsatta målen för väntetid vid prio 1 uppdrag eller punktlighet vid förbeställda sjuktransporter.

Nytt för 2016 är att statistik presenteras per hälso- och sjukvårdsnämnd, inte enbart per sjukhusförvaltning. Det finns en skillnad mellan sjukhusförvaltningarnas och hälso- och sjukvårdsnämndernas upptagningsområde. Månadsuppdelad statistik på nämndnivå finns inte tillgänglig före 2016.

Diagrammen nedan visar den procentuella andelen prio 1 inom 20 minuter, väntetid för prio 1 och prio 2, punktlighet för förbeställda sjuktransporter, samt antal uppdrag per prioriteringskategori (prio 1-4) per sjukhusförvaltning och hälso- och sjukvårdsnämnd.

 

 


Publicerad 2016-06-20 Uppdaterad 2018-05-14

Andel Prio 1 inom 20 minuter

Diagrammen visar den procentuella andelen patientärenden med prio 1, där enhet från ambulanssjukvården når patienten inom 20 minuter. Tiden räknas från det att SOS Alarm Sverige AB besvarar 112-samtalet till dess att ambulanssjukvården anländer till platsen. Det regionala målet är att minst 90 procent av invånarna ska nås inom 20 minuter vid ett prio 1 larm. Tiden mäts inom respektive ambulansområde.

Varken VGR som helhet eller de enskilda ambulansförvaltningarna når målet för prio 1 uppdrag. Skillnader i måluppfyllelse går framför allt att se mellan storstad och glesbygd

I stora delar av regionen är upptagningsområdena betydligt större än i städerna. Det innebär längre körsträckor och därmed körtider för ambulanserna.

Mellan mätningarna 2018 och 2017 har det skett förändring i mätintervall. 2016 och tidigare har 0 t o m minut 20 räknats . F r o m 2017 mäts t o m minut 19 - som blir en mer korrekt siffra för de nationella mätetalen, dvs från min 0 - 19 min och 59 sek.

Väntetid för Prio 1 och 2

Diagrammen visar väntetid för prio 1 och prio 2. Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symtom. Prio 2 är uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom. Det finns endast beslutade mål för prio 1 uppdrag. Målet är att mediantiden, från det att SOS Alarm Sverige AB besvarar 112-samtalet till dess att ambulanspersonalen registrerar att de har anlänt till platsen, ska vara mindre än eller lika med 12 minuter. Att mäta och redovisa väntetiden för prio 2 uppdrag är samtidigt viktigt. Det bedöms vara ett bra mått på tillgången till tillgängliga resurser inom ambulanssjukvården. En hög andel prio 1 uppdrag ger undanträngningseffekter för prio 2 uppdrag och därmed längre väntetid för prio 2 uppdragen.

Varken VGR som helhet eller de enskilda sjukhusförvaltningarna når målet om 12 minuters medianväntetid för prio 1 uppdrag. Medianväntetiden för VGR som helhet har dock minskat från 13,7 minuter 2016 till 13,4 minuter 2017. SU och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har betydligt lägre medianväntetid än övriga förvaltningar och nämnder.

Under 2012-2016 kan vi se en ökande medianväntetid för prio 2 uppdrag. Väntetiden 2017 är dock på samma nivå som för 2016, dvs. 28,1 minuter. Sedan 2009 har medianväntetiden ökat från 21,9 till 28,1 minuter. Väntetiden för prio 2 uppdrag är längst för SU och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

 

Förbeställda sjuktransporter, Prio 4

Diagrammen visar procentuell andel förbeställda sjuktransporter som kommer i tid till tidsbokad behandling eller undersökning. Förbeställda innebär att de är beställda minst 12 timmar före planerad upphämtning. Målet är att 100 procent av prio 4 uppdragen ska vara i tid till undersökning/behandling.

För VGR som helhet kommer 78 procent av förbeställda sjuktransporter i tid till behandling eller undersökning. Varken VGR som helhet eller de enskilda sjukhusförvaltningarna når målet om 100 procent punktlighet vid förbeställda sjuktransporter.

SkaS och hälso- och sjukvårdsnämnden Östra har betydligt lägre måluppfyllnad än övriga förvaltningar och nämnder.

Antal uppdrag per Prio

Diagrammen visar antal uppdrag fördelat per prioritetsnivå (prio 1, 2, 3 och 4) samt det sammanlagda antalet uppdrag. Det totala antalet ambulansuppdrag, prio 1–3, har ökat i VGR från 2010 till 2017. Förbeställda liggande sjuktransporter, prio 4, har dock minskat under samma period.

 

Andelen prio 1 av prio 1-prio 3 ligger kvar på motsvarande nivå som 2016, dvs. 46 procent. Generellt ser vi att antalet uppdrag prio 1–3, även till viss del prio 4, är flest i januari månad.