En åldrande befolkning

Invånarna i Västra Götaland blir allt äldre. Nästan en femtedel (19,3 procent) av invånarna i Västra Götaland är idag 65 år eller äldre. 5 procent är äldre 80 år. Befolkningsprognosen visar dessutom att andelen äldre kommer att fortsätta öka. Invånare 80 år eller äldre beräknas t.ex. öka med 65 procent 2035, jämfört med idag.

Åldersstrukturen skiljer sig emellertid mycket mellan regionens kommuner. Göteborg har den yngsta befolkningen sett till medelålder, medan Sotenäs är den kommun med högst medelålder. I Härryda kommun utgör barn (0-17 år) 26,1 procent av populationen. Motsvarande andel i SOtenäs är 14,6 procent.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-03-26

En allt äldre befolkning

En annan förklaring till befolkningsökningen är att vi lever allt längre. Vi blir allt äldre. Men befolkningens ålderssammansättning är av stor betydelse för behovet av hälso- och sjukvård även ur en annan aspekt eftersom kostnaderna för slutenvård per individ ökar brant från 65 års ålder. Andelen äldre används därför ofta som ett mått på resursbehov för vård.

Länktips: 

Öppna jämförelser äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård 2017, Socialstyrelsen

Öppna jämförelser 2016 - Vård och omsorg om äldre. Jämförelser mellan kommuner och län

 

Inom länet varierar befolkningssammansättningen påtagligt sett till ålder. Härryda och Göteborgs kommun har den yngsta medelåldern i länet på 38,9 år. Sotenäs är den kommun med högst medelålder; 49,1 år. Ungefär var tredje invånare (32,2 procent) är 65 år eller äldre i denna kommun, vilket kan jämföras med Göteborgs kommun där de som är 65 år eller äldre endast utgör ca 15,5 procent av invånarna (figur 4). 

Sett till utvecklingen det senaste decenniet (2007-2017) har befolkningens medelålder minskat i endast fem av länets 49 kommuner. Strömstad har minskat mest (-0,8 år), följt av Falköping (-0,4 år), Göteborg och Borås (båda -0,3 år) samt Uddevalla (-0,1 år). På öarna Orust (+3 år), Öckerö (+3 år) och Tjörn (+2,3 år) samt i Sotenäs (+2,6 år) och Gullspång (+2,3 år) har medelåldern ökat mest under samma period (figur 1).

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen
Kommentar: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.

Befolkningens ålderssammansättning i Västra Götaland liknar den i Sverige som helhet. Nästan en femtedel av invånarna i Västra Götaland är idag 65 år eller äldre. 5 procent är 80 år eller äldre. Befolkningsprognosen visar att andelen äldre kommer att fortsätta öka det närmaste decenniet. Invånare 80 år eller äldre blir 65 procent fler till 2035, från 84.300 år 2016 till 133.300 år 2035 (figur 5).

Länktips: 
Befolkningsprognos Västra Götaland 2017-2035
Rapport 2016:7 - Befolkningsprognos i Västra Götaland 2016-2030

Ökningen av andelen äldre går att ses i samtliga nämndområden förutom Göteborgs HSN. Där minskade tvärtemot andelen 65 år eller äldre mellan åren 1990-2008, för att därefter förbli relativt oförändrad på en lägre nivå än övriga HSN. Prognosen visar dock på en ökad andel äldre även i detta nämndområde det kommande decenniet (figur 5).

Förutom Göteborg har ytterligare tio av länets 49 kommuner en befolkning som utgörs av mindre än en femtedel äldre (65 år eller äldre); Mölndal, Härryda, Partille, Ale, Lerum, Trollhättan, Borås och Stenungsund, Skövde och Lilla Edet (figur 5 och 6).

Andelen äldre personer (65 år eller äldre) varierar mellan 11,5 och 32,2 procent mellan länets kommuner och stadsdelar. Högst andel äldre finns i Sotenäs och Gullspång, Karlsborg där drygt 30 procent av befolkningen är 65 år eller äldre. Minst andel äldre finns i Angered och Göteborgs Östra stadsdelsnämnsområde. Befolkningen är som äldst i Norra och Östra hälso- och sjukvårdsnämndsområdet (HSN) där 22-23 procent av befolkningen är 65 år eller äldre (figur 5 och 6).