Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-03-19

Läkemedelsanvändning

Under 2016 hämtade 66 procent av befolkningen i Västra Götaland ut läkemedel på recept, 73 procent av kvinnorna och 58 procent av männen. I genomsnitt använde varje invånare knappt 1,5 dygnsdoser läkemedel per dag, kvinnor 1,6 dygnsdoser respektive män 1,3 dygnsdoser. Jämfört med föregående år är andelen som hämtat ut läkemedel och dygnsdos per person i stort sett oförändrade. Källa: Socialstyrelsen.

Regionens läkemedelskostnader

Västra Götalandsregionens läkemedelskostnader uppgick 2016 till drygt 4 miljarder kronor, vilket var en ökning med 7,4 % jämfört med 2015. De viktigaste orsakerna till de ökade kostnaderna under 2016 bedöms vara:

  • att fria läkemedel till barn infördes 1 januari 2016
  • en viss volymökning i läkemedelsanvändningen
  • introduktion av nya läkemedel och behandlingsriktlinjer
  • mindre effekter av patentutgångar jämfört med tidigare period

Läkemedlens andel av Västra Götalandsregionens totala kostnader för hälso- och sjukvård uppgick 2016 till ca 12 %, vilket den gjort sedan 2014. 

Kostnaderna för receptläkemedel ökade med 9,1 % (289 Mkr) och rekvistitionsläkemedel ökade med 3,2 % (41 Mkr) under 2016 jämfört med 2015.

Tidigare har kostnaderna för läkemedel främst ökat för sjukhusen, medan kostnaderna i primärvården varit oförändrade eller minskat. Kostnadsutvecklingen för sjukhus respektive primärvård har nu närmat sig varandra. Under 2016 ökade sjukhusens läkemedelskostnader med 7,8 % samtidigt som primärvårdens kostnader ökade med 6,4 %.

Mer fördjupad information om regionens kostnadsutveckling för läkemedel finns i ”Prognosrapport – Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2017-2018”