Sammanfattning

Antalet fall av huvud- och halscancer ökar. Under 2017 fick cirka 1 500 personer diagnosen i Sverige. De flesta är över 65 år. Huvud-halscancer är vanligare bland män än bland kvinnor, men fördelningen varierar beroende på var tumören är lokaliserad.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. Varje diagnosgrupp är i sin tur indelade i undergrupper som skiljer sig åt både vad gäller tillväxt, risk för spridning, prognos och behandling. De tre vanligaste grupperna är cancer i munhåla, mellansvalg och struphuvud.

Huvud- och halscancer kan behandlas med kirurgi, strålning eller cytostatika. Patienter med tumör som upptäcks tidigt behandlas oftast med operation eller strålbehandling. Patienter med en cancer i ett mer avancerat skede får oftast en kombinationsbehandling vilket ökar risken för bestående problem, exempelvis med sväljning och muntorrhet.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med diagnosticerad malign cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst är cirka 48 procent inom Västra Götaland (målnivå ≥ 80 procent).
  • Andel patienter där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik är cirka 36 procent inom Västra Götaland (målnivå ≥ 80 procent).

  • Den relativa femårsöverlevnaden låg på 67 procent (målnivå 70 procent).

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är 98 procent. På grund av eftersläp av registreringar har täckningsgraden under tidigare år stigit till 100 procent. Det beräknas även årets täckningsgrad göra.


Andel patienter som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med diagnosticerad malign cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst.

Täljare: Antal patienter med diagnosticerad malign cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst.

Nämnare: Totalt antal patienter med diagnosticerad malign cancer i huvud-halsregionen.

Målnivå: ≥ 80 % 

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland fick 48.3 procent  av patienterna ett första besök på öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar från remissankomst, vilket är jämförbart med riket där totalt 47.2 procent fick komma till öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar.

Skillnader inom regionen: Antalet patienter som fick komma till öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar från remissankomst varierar inom regionen. Inget sjukhus kom upp till målnivån 80 procent. Som bäst uppnåddes 56 procent och som sämst 43 procent. 

Könsskillnader: Andelen kvinnor som fick ett första besök på öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar i Västra Götalandsregionen var 48.4 procent, jämfört med 48.2 procent av männen. I riket var andelen kvinnor 45.3 procent, jämfört med 48.2 procent av männen.

Andel patienter där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök

Vilka år avses: År för behandlingsbeslut 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med diagnosticerad malign cancer i huvud-halsregionen där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik.

Täljare: Antal patienter med diagnosticerad malign cancer i huvud-halsregionen där datum för behandlingsbeslut är högst 18 dagar efter datum för första kontakt med utredande öron-näsa-hals-klinik.

Nämnare: Totalt antal patienter med diagnosticerad malign cancer i huvud-halsregionen. 

Målnivå: ≥ 80 %.  

Västra Götaland jämfört med riket: Inom Västra Götaland gavs en behandlingsrekommendation till 36.2 procent av de undersökta patienterna inom 18 dagar efter det första besöket på öron-näsa-hals-klinik. Inom riket var motsvarande siffra 38.2 procent.  

Skillnader inom regionen: Andelen patienter som undersöktes och fick sin behandlingsrekommendation inom 18 dagar varierade mellan 33 och 40 procent mellan regionens sjukhus.

Könsskillnader: Antalet fall kvinnor per sjukhus (13-39 patienter) är för få för att en jämförelse mellan könen ska vara meningsfull. I regionen totalt framkom inga könsskillnader.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder)

Vad visar indikatorn: Relativ 5-årsöverlevnad vid huvud- och halscancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden).  

Målnivå: Målnivån för den relativa fem-års överlevnaden är satt till 70 procent i det Nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa fem-års överlevnaden för huvud- och halscancer är 67 procent i Västra Götalandsregionen men varierar mycket beroende på tumörstadie vid diagnos och mellan de olika tumörlokalerna. Överlevnaden har förbättrats de sista tio åren. Bäst överlevnad har läppcancer och sämst överlevnad har cancer i nedre delen av svalget. Överlevnaden i Västra Götalandsregionen är jämförbar med landet i övrigt, 68 procent. Varken Västra Götalandsregionen eller riket når upp till målnivån på 70 procent.

Skillnader inom regionen: Det finns inga regionala skillnader avseende överlevnad.

Könsskillnader: Det finns inga direkta skillnader avseende överlevnad som beror på kön men andelen kvinnor och män varierar mellan de olika tumörlokalerna. Det är ungefär samma andel män och kvinnor som får cancer i spottkörtlarna och i munnen men männen är överrepresenterade exempelvis för cancer i mellansvalget, nedre delen av svalget, läppcancer och stämbanden. Det innebär att männen är i majoritet både för den tumörlokal som har bäst och sämst överlevnad.