Sammanfattning

Varje år får cirka 700 kvinnor äggstockscancer (ovarialcancer) i Sverige. Antalet fall har minskat betydligt de senaste tio åren. Det beror troligen på att fler kvinnor som kommer upp i 60-årsåldern har använt p-piller, vilket ger en skyddseffekt. När man refererar till kvinnor med äggstockscancer så innefattar det oftast även kvinnor med äggledarcancer (tubarcancer) och bukhinnecancer (peritoneal cancer). Vanligtvis benämns alla dessa tre diagnoser av praktiska skäl som äggstockscancer.

Sedan 2011 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen ett regionalt ansvar för omhändertagandet av kvinnor med avancerade stadier av äggstockscancer.

De första symtomen på äggstockscancer är ofta vaga, till exempel svullen mage och diffusa magbesvär som illamående, aptitlöshet, värk, tyngdkänsla eller sura uppstötningar. Man kan också uppleva ett ökat tryck mot ändtarmen, eller att man behöver kissa ofta.

Eftersom äggstockarna ligger fritt i bukhålan kan en tumör växa sig ganska stor innan den ger kännbara symtom. Därför upptäcks sjukdomen ofta i ett sent skede. Många kan dock leva länge med cancer och med god livskvalitet. 

Sjukdomen behandlas oftast med kirurgi och efterföljande cytostatika. Andelen kvinnor i Sverige som överlever minst fem år är cirka 50 procent.

De flesta som får äggstockscancer är runt 60–70 år. Orsakerna till sjukdomen är oklara, men antalet ägglossningar har betydelse. Tillstånd som innebär att ägglossningen hämmas, till exempel graviditet, amning och användning av kombinerade p-piller, minskar risken att insjukna.

Indikatorerna nedan visar bland annat att:

  • Andel patienter opererade för äggstockscancer som uppnått tumörfrihet efter primäroperation.
  • Andel patienter opererade för äggstockscancer som startat cellgiftsbehandling senast 28 dagar efter datum för primäroperation.
  • Den relativa femårsöverlevnaden i riket har förbättrats sedan Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick regionalt ansvar för omhändertagandet av de avancerade stadierna.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är XX procent.


Andel opererade patienter som uppnått tumörfrihet efter primäroperation

Källa: Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, delregister äggstockscancer

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017.

Vad visar indikatorn: Andel patienter opererade för äggstockscancer som uppnått tumörfrihet efter primäroperation.

Målnivå: ≥ 50% 

Täljare: Antal patienter med äggstockscancer som genomgått primäroperation och är tumörfria efter operation.

Nämnare: Totalt antal patienter med äggstockscancer som genomgått primäroperation.

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs. Max ca 3-4 meningar. 

Skillnader inom regionen: Ny text behövs. Max ca 3-4 meningar.

Könsskillnader: Endast kvinnor kan få äggstockscancer.

Väntetid från primäroperation till startad cellgiftsbehandling

 

Källa: Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, delregister äggstockscancer

 

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter opererade för äggstockscancer som startat cellgiftsbehandling senast 28 dagar efter datum för primäroperation.

Diagnosen äggstockscancer fås vanligen inte förrän efter operationen då den mikroskopiska bedömningen är gjord och ställer diagnos. Detta är unikt med äggstockscancer då man med hjälp av bilddiagnostik och gynekologisk undersökning inkluderat vaginalt ultraljud bedömer om det föreligger välgrundad misstanke om äggstockscancer eller inte och beslutar om operation. Provtagning från äggstockarna är svårt att göra icke invasivt och om man sticker genom buken eller vagina kan det leda till spridning varför det inte primärt rekommenderas.  

Målnivå: ≥ 80%

Täljare: Antal patienter med äggstockscancer som startat cellgiftsbehandling senast 28 dagar efter datum för primäroperation.

Nämnare: Totalt antal patienter med äggstockscancer som genomgått primäroperation.

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs. Max ca 3-4 meningar. 

Skillnader inom regionen: Ny text behövs. Max ca 3-4 meningar.

Könsskillnader: Endast kvinnor kan få äggstockscancer.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder)

Vad visar indikatorn: Hur stor andel av kvinnor med äggstockscancer, oavsett ålder, histologi eller stadium, som lever efter fem år. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden).  

Målnivå: Målnivå saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Femårsöverlevnaden är cirka 45 procent och har ökat minimalt de senaste åren både i Västra Götalandsregionen och riket. Det finns ingen statistisk skillnad på femårsöverlevnaden mellan Västra Götalandsregionen och riket.

Västra Götalandsregionen centraliserade omhändertagandet och den kirurgiska behandlingen av kvinnor med avancerade äggstockscancer 2011 till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centraliseringen har lett till en något förbättrad överlevnad vilket är vetenskapligt bevisat. Möjligen kan man förvänta sig en ökning av överlevnaden i framtida analyser. 

Det är viktigt att belysa att diagnosen äggstocks- eller äggledarcancer förutsätter opereration av kvinnan för att ta ut en bit av äggstock eller äggledare.

Om operation inte utförs så får kvinnan diagnosen cancer abdominis eller pelvis och exkluderas således i statistiken. Det är denna grupp av kvinnor som har avancerad sjukdom och dålig prognos.

I Västra Götalandsregionen opereras majoriteten av kvinnor med äggstocks- eller äggledarcancer eftersom den kirurgiska expertisen finns. I regioner som inte opererar majoriteten av drabbade kvinnor utan exkluderar de kvinnor med sämst prognos kan få en falsk förhöjd överlevnadsnivå vid jämförelser. Detta är något som uppmärksammats av den nationella vårdprogramsgruppen för äggstockscancer och styrgruppen för det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer.

Skillnader inom regionen: Det finns inga skillnader inom regionen.

Könsskillnader: Endast kvinnor kan få äggstockscancer.