Sammanfattning

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna.

I Sverige diagnosticeras cirka 11 500 personer varje år, varav drygt 3 800 har melanom och drygt 6 300 har skivepitelcancer. Inräknat förstadier och basalcellscancer, den lindrigaste hudcancertypen.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare.

För patienter med melanom är den relativa femårsöverlevnaden 95 procent hos kvinnor och 91 procent hos män.

Information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen.

Indikatorerna nedan visar bland annat att:

  • 12 procent av patienterna som genomgått utvidgad kirurgi på grund av en tumör större än 1 mm diskuterades på multidisciplinär konferens.
  • Medianväntetiden i Västra Götalandsregionen från första besök till start av behandling är 59 dagar.
  • Den relativa femårsöverlevnaden för malignt melanom är 93 procent.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är 100 procent.

Data i diagrammen presenteras per hälso- och sjukvårdsnämnd samt för Västra Götalandsregionen och riket. 

Karta över hälso- och sjukvårdsnämnderna samt befolkningsstatistik


Publicerad 2017-06-28 Uppdaterad 2018-01-30

Väntetid från första läkarbesök till primärkirurgi

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Mått: Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Urval: skriv in text här

Vad visar indikatorn: Indikatorn redovisar ..................................skriv in kortare sammanfattad text här (ny text behövs. 2017 års text fungerar ej här - info från statistiker.

Målnivå: 7 dagar.

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götalandsregionen diskuteras 12 procent av patienterna som genomgått utvidgad kirurgi på grund av en tumör större än en millimeter.  

Skillnader inom regionen: ...........skriv in kort sammanfattad text här

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks i senare stadium.

Väntetid från primärkirurgi till PAD-svar

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2012-2017

Mått: Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Urval: Alla registrerade patienter som påbörjat behandling 2012-2017. Negativa väntetider och väntetider större än 365 dagar har exkluderats.

Vad visar indikatorn:  Indikatorn visar .....................skriv in kortare sammanfattad text här. Ny text behövs - infor från statistiker. 

Målnivå: 14 dagar.

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götalandsregionen är medianväntetiden 59 dagar. På grund av att patienter med hudmelanom och patienter med bröstcancer står i samma kö är väntetiden just nu 6–7 veckor. Västra Götalandsregionen har nästan lika lång väntetid som riket.

Skillnader inom regionen: Medianväntetiden i regionen varier från 74–43 dagar.

Könsskillnader: Inga skillnader går att utläsa.

Fem års relativ överlevnad

Källa: Vården i siffror

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder)

Mått: Relativ 5-årsöverlevnad vid malignt hudmelanom. Avser patienter 30–89 år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden.

 

 

Vad visar indikatorn:  Den relativa femårsöverlevnaden vid hudmelanom.

Målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden är 93 procent i Västra Götalandsregionen och 92 procent i riket. När det kommer till överlevnad är tidig upptäckt viktig. Region lyckas ofta med att upptäcka hudmelanom i tid men inte alltid. Dermatoskopiremisser via telemedicin hade underlättat avsevärt vid tidig upptäckt. Hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset vann Dagens Medicins pris Guldskalpellen 2013 för teledermatoskopi. Sedan har det dröjt 4–5 år utan att tekniken har införts i regionen på grund av att datasystem måste standardiseras.

Under den här tiden har patienter haft en ökad risk för metastasering jämfört med vissa andra delar av landet. Det är därför angeläget att Västra Götalandsregionen snabbt inför tekniken för att minska onödigt lidande och kostnader.

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Kvinnor har en högre överlevnad än män då kvinnors hudmelanom upptäcks i tidigare stadium.