Sammanfattning

Tjocktarmscancer är tillsammans med ändtarmscancer en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Cancertumörer som sitter i de nedersta 15 centimetrarna av tarmen kallas ändtarmscancer. Tumörer i andra delar av tjocktarmen kallas för tjocktarmscancer. Det finns också en ovanlig typ av cancer i nedersta delen av ändtarmen som kallas analcancer eller cancer i ändtarmsöppningen.

Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer. De flesta av dem som insjuknar, 75 procent, är över 65 år och omkring fem procent är under 50 års ålder. Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Dagens behandlingsmetoder har ökat möjligheterna att bli botad. Symtomen visar sig ofta tidigt och de flesta har stora chanser att bli botade ifall man snabbt kontaktar vården.

Den vanligaste behandlingen är att operera bort tumören genom ett snitt i magen. Man kan också behöva behandling med cellhämmande läkemedel, cytostatika.

Sedan maj 2016 görs utredning och undersökningar enligt ett standardiserat vårdförlopp som är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Syftet är också att ge en mer jämlik och patientfokuserad vård över hela landet. 

Femårsöverlevnaden har förbättrats under de senaste decennierna. För patienter diagnosticerade med tjocktarmscancer 2005 - 2009 var femårsöverlevnaden 61 procent för män och 65 procent för kvinnor.

Indikatorerna nedan visar bland annat att:

  • Andel patienter med tjock- eller ändtarmscancer som genomgått en komplett stadieindelning.
  • Andel patienter med tjock- eller ändtarmscancer som startat behandling senast 28 dagar efter datum för diagnos.
  • Den relativa femårsöverlevnaden är 66 procent (målnivå 67 procent).

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är XXX %.


Andel patienter som genomgått en komplett stadieindelning

Källa: Svenska kolorektalcancerregistret

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Täljare: Andel patienter med tjock- eller ändtarmscancer som genomgått komplett stadieindelning avseende primärtumör och eventuella metastaser i lungor eller lever.

Nämnare: Totalt antal patienter med tjock- eller ändtarmscancer.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med tjock- eller ändtarmscancer som genomgått en komplett stadieindelning. 

Målnivå: ≥ 90%

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Skillnader inom regionen: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Könsskillnader: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Väntetid från diagnos till behandlingsstart

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med tjock- eller ändtarmscancer som startat behandling senast 28 dagar efter datum för diagnos.

Målnivå: ≥ 80% 

Västra Götaland jämfört med riket: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Skillnader inom regionen: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Könsskillnader: Ny text behövs. Max 3-4 meningar.

Relativ femårsöverlevnad

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder)

Vad visar indikatorn: Relativ femårsöverlevnad vid tjocktarmscancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden). 

Målnivå: Målet för 2016 är en relativ femårsöverlevnad på 67 procent.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden i regionen är samma som för riket (66 procent) och når nästan upp till målnivån på 67 procent. 

Skillnader inom regionen: Endast mycket små icke-signifikanta skillnader mellan de olika sjukhusen i regionen. 

Könsskillnader: Kvinnor har en något bättre överlevnad än män, vilket är svårt att förklara då vården i övrigt är jämlik.