Sammanfattning

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Cirka 2500 fall registreras årligen med en medianålder på kring 73 år och 75 procent är män. De senaste åren har cirka XXX nya fall registrerats per år inom Västra Götalandsregionen. Cirka XX procent av de nydiagnosticerade fallen har en mer ytlig tumör, som inte går in i blåsans muskulatur.

Det vanligaste symtomet för urinblåsecancer är synligt blod i urinen. Andra, mer ovanliga, symtom kan vara att det svider när man kissar och trängningar, det vill säga att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat.

Den vanligaste behandlingen mot urinblåsecancer är operation. Vid operation förs ett instrument in genom urinröret till urinblåsan där tumören tas bort. För de som har en muskelinvasiv sjukdom kan behandlingen innebära att urinblåsan behöver tas bort, eventuellt förgånget av cellgiftsbehandling, strålning eller enbart cellgiftsbehandling.

Indikatorerna nedan visar bland annat att:

  • Andel patienter med blåscancer stadium T1 som fått intravesikal behandling.
  • Andel patienter med blåscancer som genomgått transuretral resektion högst 12 dagar efter utfärdande av remiss.
  • Västra Götalandsregionen har en högre relativ fem års överlevnad än riket i stort (77, 3 procent respektive 73,3 procent).

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är XX procent.


Andel patienter som har fått intravesikal behandling

 

Källa: Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med blåscancer stadium T1 som fått intravesikal behandling. 

Målnivå: ≥ 75%

Västra Götaland jämfört med riket: Ny sammanfattande text behövs. Max ca 3-4 meningar. 

Skillnader inom regionen: Ny sammanfattande text behövs. Max ca 3-4 meningar.

Könsskillnader: Ny sammanfattande text behövs. Max ca 3-4 meningar.

Väntetid från remiss till transuretral resektion

 

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2011-2016

Vad visar indikatorn: Andel patienter med blåscancer som genomgått transuretral resektion högst 12 dagar efter utfärdande av remiss. 

Målnivå: ≥ 80%

Västra Götaland jämfört med riket: Ny sammanfattande text behövs. Max ca 3-4 meningar.

Skillnader inom regionen: Ny sammanfattande text behövs. Max ca 3-4 meningar.

Könsskillnader: Ny sammanfattande text behövs. Max ca 3-4 meningar.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder)

Vad visar indikatorn: Relativ femårsöverlevnad vid urinblåsecancer, ålder vid diagnos 30-89 år (åldersstandardiserade värden). 

Målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden vid urinblåsecancer är högre i Västra Götalandsregionen än i riket i stort. Västra Götalandsregionen har en relativ femårsöverlevnad på 77,3 procent och riket 76,3 procent. 

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Vid jämförelse avseende kvinnor i Västra Götalandsregionen och i riket är skillnaden 78,6 procent respektive 74,6 procent. Motsvarande siffra för män är 77,1 procent både i regionen och i riket.