Sammanfattning

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna.

I Sverige diagnostiseras cirka 11 500 personer varje år, varav drygt 4 000 har melanom och drygt 6 300 har skivepitelcancer. Inräknat förstadier och basalcellscancer, den lindrigaste hudcancertypen.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare.

För patienter med melanom är den relativa femårsöverlevnaden 95 procent hos kvinnor och 91 procent hos män.

Information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.
  • Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar (patologisk-anatomisk diagnos) finns senast 14 dagar efter datum för operation. 
  • Den relativa femårsöverlevnaden för malignt melanom är 93 procent.

PAD är den undersökning av den bortopererade tumörvävnaden som görs av en patolog efter operationen. PAD-svaret ger information om tumörtyp och gradering vilket är centralt för att avgöra lämplig fortsatt behandlingsstrategi.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är 100 procent.


Publicerad 2017-06-28 Uppdaterad 2018-06-28

Andel patienter som opererats senast 7 dagar från första besök

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Täljare: Antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Nämnare: Totalt antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation.

Målnivå: 100 %

Västra Götaland jämfört med riket: Teledermatologi är kraftigt försenat, minst 5 år. I andra delar av riket har implementeringen varit snabbare trots bakomliggande forskning, från framförallt Sahlgrenska Universitetssjukhus. Detta har uppmärksammats nationellt, sannolikt har patienter drabbats. 

Skillnader inom regionen: Väntetiderna för patologi är för långa på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Ett bekymmer är också TRIM-studien där enighet råder i hela landet men finansiering inom Sahlgrenska Universitetssjukhus fortfarande saknas. Lika vård för samma sjukdom uppfylls dessvärre inte inom vissa delar av Västra Götalandsregionen.

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks i senare stadium.

Andel opererade patienter där PAD-svar finns senast 14 dagar efter operationsdatum

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Täljare: Antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation där datum för PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Nämnare: Totalt antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation.

Målnivå: 100 %

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen patienter där PAD-svar föreligger 14 dagar postoperativt ligger något lägre i Västra Götalandsregionen jämfört med landet i övrigt. 

Skillnader inom regionen: Det förefaller som det framförallt är på Sahlgrenska Universitetssjukhus som PAD-svar försenas.

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks i senare stadium.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder) 

 

Vad visar indikatorn:  Den relativa femårsöverlevnaden vid hudmelanom.

Mått: Relativ 5-årsöverlevnad vid malignt hudmelanom. Avser patienter 30–89 år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden.

Målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden är 93 procent i Västra Götalandsregionen och 92 procent i riket. När det kommer till överlevnad är tidig upptäckt viktig. Region lyckas ofta med att upptäcka hudmelanom i tid men inte alltid. Dermatoskopiremisser via telemedicin hade underlättat avsevärt vid tidig upptäckt. Hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset vann Dagens Medicins pris Guldskalpellen 2013 för teledermatoskopi. Sedan har det dröjt 4–5 år utan att tekniken har införts i regionen på grund av att datasystem måste standardiseras.

Under den här tiden har patienter haft en ökad risk för metastasering jämfört med vissa andra delar av landet. Det är därför angeläget att Västra Götalandsregionen snabbt inför tekniken för att minska onödigt lidande och kostnader.

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Kvinnor har en högre överlevnad än män då kvinnors hudmelanom upptäcks i tidigare stadium.