Sammanfattning

Behandlingen av HIV med bromsmediciner är effektiv. Med behandling skall HIV-virus (virus-RNA) enligt de nationella riktlinjerna inte kunna påvisas hos minst 95 procent av patienterna.

År 2016 når inte riktigt Västra Götalandsregionen eller riket målnivån även om skillnaden är liten. Av sjukhusen i Västra Götaland når två strax över 95 procent medan de andra två har andelar strax under målnivån.   

Avsnittet uppdateras med 2017 års data i augusti


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-07

Viruskontroll vid HIV

Källa: InfCare-HIV

Vilket år avses: Tidsserie, 2008 till 2016

Regionalt mål: Minst 95 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal HIV-patienter med antiviralbehandling riktad mot HIV med god viruskontroll (HIV-RNA < 50 kopior/ml).

Nämnare: Samtliga HIV-patienter med antiviral behandling riktad mot HIV.

Vad visar indikatorn: Obehandlad leder virussjukdomen HIV till AIDS och död. Med moderna bromsmediciner kan sjukdomen kontrolleras så att patienten kan förväntas få en normal livslängd. Effekten av behandlingen mäts genom att HIV-RNA kontrolleras i blodplasma, och vid god viruskontroll är antalet kopior mindre än 50/ml. Vid mindre än 50 kopior/ml kan virus inte upptäckas i patientens blodplasma, ett mått som är direkt relaterat till överlevnad vid HIV-infektion.

Mål: Minst 95 % av patienterna skall ha god viruskontroll.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Genomsnittsvärden för riket presenteras för hela tidsperioden, 2008 - 2016, medan värden för VGR endast redovisas för perioden 2009 - 2011 samt 2015-2016. Under tidsperioden har resultaten blivit bättre så att de pendlar runt 95 %. År 2016 når dock varken Västra Götaland eller riket målnivån om minst 95 % med god viruskontroll.

Skillnader inom regionen: Små skillnader inom regionen där SU-Östra och SÄS-Borås år 2016 når mål om minst 95 % med god viruskontroll. 

Könsskillnader: Ej analyserat statistiskt, men varken i VGR eller i riket sågs 2016 några numerära skillnader av betydelse i andelen som når god viruskontroll.