Sammanfattning

Behandlingen av HIV med bromsmediciner är effektiv. Med behandling skall HIV-virus (virus-RNA) enligt de nationella riktlinjerna inte kunna påvisas hos minst 95 procent av patienterna.

År 2017 når inte riktigt Västra Götalandsregionen eller riket målnivån även om skillnaden är liten. Ingen av sjukhusen i Västra Götaland når målnivån 95 procent.   

 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-11-12

Viruskontroll vid HIV

Källa: InfCare-HIV

Vilket år avses: Tidsserie, 2008 till 2017

Regionalt mål: Minst 95 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal HIV-patienter med antiviralbehandling riktad mot HIV med god viruskontroll (HIV-RNA < 50 kopior/ml).

Nämnare: Samtliga HIV-patienter med antiviral behandling riktad mot HIV.

Vad visar indikatorn: Obehandlad leder virussjukdomen HIV till AIDS och död. Med moderna bromsmediciner kan sjukdomen kontrolleras så att patienten kan förväntas få en normal livslängd. Effekten av behandlingen mäts genom att HIV-RNA kontrolleras i blodplasma, och vid god viruskontroll är antalet kopior mindre än 50/ml. Vid mindre än 50 kopior/ml kan virus inte upptäckas i patientens blodplasma, ett mått som är direkt relaterat till överlevnad vid HIV-infektion.

Mål: Minst 95 % av patienterna skall ha god viruskontroll.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Genomsnittsvärden för riket presenteras för hela tidsperioden, 2008 - 2016, medan värden för VGR endast redovisas för perioden 2009 - 2011 samt 2015-2017. Under tidsperioden har resultaten blivit bättre så att både VGR och riket ligger nära målnivån 95 %. År 2017 når dock varken Västra Götaland eller riket målnivån om minst 95 % med god viruskontroll.

Skillnader inom regionen: Små skillnader inom regionen inget av sjukhusen når mål om minst 95 % med god viruskontroll för 2017. 

Könsskillnader: Ej analyserat statistiskt, men varken i VGR eller i riket sågs 2017 några numerära skillnader av betydelse i andelen som når god viruskontroll.