Sammanfattning

Särskilt tandvårdsstöd är en individuell rättighet som finansieras med statsbidrag och administreras via landsting och regioner. Stödet har tre delar:

  • N-tandvård och munhälsobedömning
  • F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning 
  • S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i patientavgifter under 12 månader.

Unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland samt personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-05-18

N-tandvård – nödvändig tandvård vid stort och bestående behov av omvårdnad

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.

Intyg om N-tandvård ges till personer som:

  • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder).
  • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom.

Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen – inte tandvårdsbehovet. Intygsutfärdare är exempelvis biståndsbedömare, LSS-handläggare eller sjuksköterskor i kommunerna.

Ungefär 28 000 personer i Västra Götaland har intyg om N-tandvård. Antalet har varit tämligen stabilt de senaste åren – varje år blir det drygt 5 000 nya intygshavare, och lika många avlider. Kvinnor utgör en större del av den äldre befolkningen och det avspeglar sig i fördelningen bland intygshavarna, 56 procent är kvinnor och 44 procent är män. Det motsvarar 2,21 procent av alla invånare över 20 år i Västra Götaland. Bland invånare som är 60+ är andelen intygshavare cirka 5 procent. Andelen intygshavare varierar också mellan de olika kommunerna. Därför pågår ett arbete för att uppmärksamma de kommuner med låg andel och få dem att se över sina rutiner samt om fler invånare har rätt att få intyg om N-tandvård.

 

Det utbetalade beloppet för N-tandvården var 95 miljoner kronor
– genomsnittskostnaden per person var 4 523 kronor. Det var 21 004 personer som fick N-tandvård, vilket motsvarar 74 procent av intygshavarna. Andelen varierar mellan de olika HSN-områdena, tydligast är att Norra HSN har lägst andel, se tabellen nedan.

Folktandvården utförde drygt hälften av vården, 55 procent, och 45 procent utfördes av privata tandvårdskliniker.

 

Hälso- och   sjukvårdsnämnder  

Antal som fått intyg

Intygshavare som fått N-tandvård

Andel i   procent

    Norra HSN

  6 650

  64

    Västra HSN

  6 883

  76

    Göteborgs HSN

  4 692

  73

    Södra HSN

  6 341

  78

    Östra HSN

  9 325

  75

  VGR   – totalt

 

  73

Källa: TEARS - tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

I den uppsökande verksamheten ska alla som har intyg om N-tandvård varje år erbjudas en gratis munhälsobedömning hemma i sin bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist – där tyngdpunkten ligger i att ge individuella råd till patienten och till den berörda vårdpersonalen om patientens dagliga munhygien. Vid denna kontroll ska alltid den som ansvarar för munvården finnas med för att lära sig hur den enskilda patientens tänder och munhåla ska skötas på bästa sätt.

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är den generella utbildningen som ges till vårdpersonal i grupp om allmän munhälsovård.

Verksamhetsberättelse 2017 – Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.pdf

Kvalitetsgranskning av den fakturerade N-tandvården

Enhet Tandvård har genomfört kvalitetsgranskningar av den fakturerade N-tandvården sedan 2013, mestadels slumpmässigt utvalda fakturor men till viss del även genom riktad granskning.

Under 2017 granskades närmare 800 fakturor – 20 procent av dessa underkändes, vilket ledde till att ersättning inte betalades ut.

F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Personer som har funktionsnedsättning till följd av någon av diagnoserna nedan kan ha rätt till intyg om F-tandvård.

Intyg om F-tandvård ges till personer som

• har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

eller

• på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

Utvecklingen av F-tandvården har gjort att antalet intygshavare ökat varje år sedan starten 2013. Trots det är det idag avsevärt färre personer med intyg än vad som angavs i lagens förarbeten, där man bedömde att Västra Götaland skulle ha drygt 9 000 F-intyg.
I slutet av 2017 fanns bara cirka 3 000 F-intyg, vilket ändå var en ökning med 15 procent sedan år 2016. I princip är läget det samma i alla andra landsting. Det är inte klarlagt om den ursprungliga uppskattningen kraftigt överskattade personkretsens omfattning – eller om kännedomen är alltför låg bland läkare och berättigade personer, som därför inte ansöker om F-intyg. Sanningen ligger möjligen någonstans mittemellan. Och vi kan vänta oss en fortsatt ökning av antalet F-intyg under flera år framöver. 

  Diagnosgrupper inom F-tandvård    Kvinnor    Män   Antal F-intyg  
  F1   Svår psykisk funktionsnedsättning       669      492    1 161
  F2   Parkinsons sjukdom      182      310      492
  F3   MS – Multipel skleros      116        45      161
  F4   CP – Cerebral pares        18        22        40
  F5   RA – Reumatoid artrit      266        47      313
  F6   SLE – Systemisk lupus           
          erythematosus
       38          1        39
  F7   Sklerodermi        25          5        30
  F8   ALS – Amyotrofisk
          lateralskleros
       21        38        59
  F9   Orofacial funktionsnedsättning      136      146      282
  F10 Stroke      114      168      282
  F11 Sällsynt diagnos med/utan         
          orofaciala symtom  
       81        49      130
    1 666   1 323    2 989

  

Källa: TEARS - tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

Könsfördelningen är samma bland F- och N-intygshavarna, 56 procent är kvinnor och 44 procent män. Om man tittar på de specifika patientkategorierna varierar det dock stort från kategori till kategori.

Andelen F-intygshavare av befolkningen i Västra Götaland är 0,2 procent – underlaget är för litet för att jämföra andelar i olika HSN-områden.

Medelåldern bland personer med F-intyg är lite lägre än bland N-intygshavarna – 62 procent av F-intygshavarna är mellan 51 och 80 år. 

Det utbetalade beloppet för F-tandvården var 14,2 miljoner kronor – genomsnittskostnaden per person var 5 906 kronor. Det var 2 409 personer som fick F-tandvård, vilket motsvarar 81 procent av intygshavarna.

Folktandvården utförde 62 procent av vården och 38 procent utfördes av privata tandvårdskliniker.

S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Patient kan beviljas Särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som led i behandling av sjukdom under begränsad tid, så kallad S-tandvård. Det gäller vid 14 nedan beskrivna situationer och sjukdomar. Det finns inga intyg, istället ska varje behandling förhandsbedömmas.

Under året fick närmare 8 500 personer S-tandvård. Könsfördelningen är totalt sett jämn även om det varierar inom olika patientkategorier, se nedan.

  Sjukdomsgrupper inom S-tandvård   Kvinnor     Män     Totalt
  S1    Medfödd missbildning i käkområde            eller ansikte      124       96    220
  S2    Defekt i käkområde eller ansikte       82       60    142
  S3    Epilepsi         6         4      10
  S4    Infektionssanering     806     962  1 768
  S5    Förändring i munslemhinna  2 235  1 279  3 514
  S6    Allvarlig infektion i munhåla     234     277     511
  S7    Infektionssanering inför            strålbehandling     306     471     777
  S8    Utredning av långvarig och svår            smärta       18         4       22
  S9    Allvarlig sömnapné     537  1 131  1 668
  S10  Extrem tandvårdsrädsla       57       27       84
  S11  Byte av tandfyllning vid avvikande ...         9         6       15
  S12  Byte av tandfyllning som ett led ...         3         1         4
  S15  Frätskador         7         6       13
  S21  Hjälpmedel       27       28       55
  Totalt – vissa patienter finns i flera grupper  4 305  4 177  8 482

Källa: TEARS - tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

Det utbetalade beloppet för S-tandvård var 43,9 miljoner kronor
– genomsnittskostnaden per person var 5 181 kronor.

Folktandvården fick 82 procent av utbetalat belopp och privata tandvårdskliniker fick 18 procent.

Orsaken till den ojämna fördelningen offentlig och privat tandvård är att S-tandvård i stor utsträckning utförs inom specialisttandvården, där den offentliga tandvården är absolut störst. Inom N- och F-tandvården är fördelningen mellan offentlig och privat tandvård jämnare.