Sammanfattning

Uppföljning av kronisk obstruktiv lungsjukdom publiceras våren 2019

Våren 2018 publicerade data och analys en fördjupningsrapport avseende KOL. Se länk.

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för astma och KOL. Registret gör det möjligt att följa behandlingen och behandlingseffekten för barn och vuxna med astma, där syftet är att behandlingen inte bara skall ha hög kvalitet utan även att den är lika god för alla patienter oavsett ålder, kön eller bostadsort.    

hjvkdchjcd


Publicerad 2018-02-26 Uppdaterad 2019-05-10

Bedömning av KOL med ACT

AKT = XXXXXXXXXXXXXX

Källa: Luftvägsregistret (LVR)

Vilket år avses: 2016-10-01 till 2018-12-31

Täljare: Svarsfrekvens, antal med uppgift om ACT. Resultat, antal med ACT 10 poäng eller färre.

Nämnare: Svarsfrekvens, antal 18 år och äldre med astma registrerade i LVR. Resultat ACT, antal 18 år och äldre med uppgift om ACT.

Vad visar indikatorn: Astma Kontroll Test (AKT) är ett strukturerat frågeformulär för bedömning av astmakontroll, dvs. hälsostatus för de senaste fyra veckorna. Det är patienten som besvarar frågorna där poängsumman 20-25 anger att astman är välkontrollerad, medan poängsumma < 20 indikerar dåligt kontrollerad astma. Bedömning av hälsostatus med AKT bör göras vid varje planerat besök.  

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 rekommenderas att minst 95 % skall bedömas med AKT.

Västra Götaland jämfört med riket: Uppgift om AKT (Figur 1) är klart högre i riket (cirka 35 %) jämfört med Västra Götaland (drygt 20 %), även om andelarna i såväl riket som Västra Götaland är för låga för att man på gruppnivå skall kunna dra några generella slutsatser om hur väl de registrerade patienternas astma är. Varken riket eller Västra Götaland når således av Socialstyrelsen rekommenderat mål. I figur 2 visas andelen med välkontrollerad astma, dvs. AKT 20 eller mer. Av de med uppgift om AKT har cirka 60 - 70 % välkontrollerad astma. Tolkning av resultaten skall dock göras med försiktighet då svarsfrekvensen i såväl riket som VGR är låg. 

Skillnader inom Västra Götaland: Skillnaderna i användandet av AKT är stora inom Västra Götaland (Figur 1). Vid Angereds Närsjukhus används AKT i cirka 75 %, medan användningen vid lungmottagningen på SÄS-Borås och på KOL-Centrum SU är mycket lågt. I de fem HSN-områdena i Västra Götaland varierar användandet av AKT mellan 16 - 21 %. Av de med uppgift om AKT har cirka 60 - 70 % välkontrollerad astma med AKT 20 poäng eller mer. Andelen är något lägre vid Angereds Närsjukhus (cirka 50 %). Tolkning skall göras med försiktighet då endast Angereds Närsjukhus har en svarsfrekvens som tillåter tolkning på gruppnivå.

Könsskillnader: Användning av AKT är något vanligare hos män, och män har också något oftare välkontrollerad astma.

Lungfunktionsmätning med spirometri x

Källa: Luftvägsregistret (LVR)

Vilket år avses: 2016-10-01 till 2018-12-31

Täljare: Svarsfrekvens, antal med uppgift om spirometri. Resultat, antal med normal lungfunktion (FEV1 80 % eller mer av förväntat).

Nämnare: Svarsfrekvens, antal 18 år och äldre med astma registrerade i LVR. Resultat spirometri, antal 18 år och äldre med uppgift om spirometri.

Vad visar indikatorn: Vid astma bör lungfunktionen mätas med spirometri. Sådan mätning skall enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 göras vid diagnos, en gång årligen vid okontrollerad astma och minst en gång vart tredje år vid kontrollerad astma med eller utan underhållsbehandling. Vid diagnostik och uppföljning av astma är det framförallt luftvägsobstruktion som mäts vid spirometriundersökning, dvs. hur många liter luft under en sekund som kan blåsas ut vid maximal forcerad utandning (FEV1). Normal lungfunktion anses föreligga om FEV1 är minst 80 % av förväntat. När spirometri används vid diagnostik av astma anses en ökning av FEV1 med mer är 12 % efter inhalation av luftrörsvidgande läkemedel tala för astma.   

Västra Götaland jämfört med riket: I riket finns uppgift om spirometri i cirka 50 %, i Västra Götaland är andelen klart lägre (36 %) (Figur 3). I de fall uppgift finns om spirometri har cirka 50 % en normal lungfunktion (Figur 4), klart högre andel (70 %) i den yngre åldersgruppen jämfört med patienter 65 år och äldre (33 %).

Skillnader inom Västra Götaland: Inom Västra Götaland ses stora skillnader i användandet av spirometri (Figur 3), och i andelen med normal lungfunktion (Figur 4). Dessa skillnader beror sannolikt på skillnader i patientsammansättning. Inom den specialiserade vården är användningen av spirometri mycket hög (cirka 95 %), medan få har normal lungfunktion. Resultatet stämmer således väl med att de svårast sjuka patienterna skall behandlas inom den specialiserade vården och att de också skall följas med spirometri årligen. Inom primärvården, i de fem HSN-områdena, finns uppgift om spirometri hos cirka en tredjedel av patienterna och det stämmer också väl med att spirometri skall göras minst en gång vart tredje år vid kontrollerad astma med eller utan underhållsbehandling. Andelen med normal lungfunktion följer riksgenomsnittet.   

Könsskillnader: Inga säkra könsskillnader i riket, varken i andel med uppgift om spirometri som i andel med normal lungfunktion.

Uppgifter av betydelse för god KOL-vård

Källa: Luftvägsregistret (LVR)

Vilket år avses: 2016-10-01 till 2018-12-31

Täljare: Antal med uppgift om fysisk aktivitet, tobaksrökning respektive exacerbation. Rökare, antal som röker.

Nämnare: Antal personer med astma, 18 år och äldre, registrerade i luftvägsregistret under aktuell mätperiod. Rökare, antal med uppgift om rökning.

Om indikatorerna: För att astmabehandlingen skall lyckas är det av stor vikt att personer med astma har god kännedom och kunskap om sjukdomen, om egenvård och riskfaktorer, samt om de läkemedel som används. 

Tobaksrökning påverkar inte bara den aktuella astmakontrollen utan tobaksrökning kan på sikt även leda till kronisk lungfunktionsnedsättning och andra sjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdom. Det är därför av stor vikt att personer med astma inte börjar röka, och att de som röker får hjälp att sluta. I Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 rekommenderas att minst 95 % av vuxna med astma som röker skall erbjudas hjälp med rökavvänjning. En förutsättning för att kunna erbjuda rökavvänjning är förstås att man efterfrågat rökvanor. I Luftvägsregistret registreras för alla åldrar uppgifter om såväl egen rökning som passiv rökning.  

En exacerbation är en klar försämring av astman som inneburit oplanerat besök till sjukvården eller tillfälligt ändrad medicinering. Ett av målen med astmabehandlingen är att patienten inte skall behöva ha några exacerbationer. I Luftvägsregistret registreras antalet exacerbationer senaste året. 

Vid uppföljning och kontroll av astma är det flera punkter som behöver kontrolleras och värderas.

I Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 anges att ett besök för astmakontroll skall innefatta:

  • Bedömning av symtom med validerat frågeformulär, t ex AKT
  • Anamnes om rökning/passiv rökning, exacerbationer och fysisk aktivitet
  • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan
  • Undersökning av inhalationsteknik och mätning av längd och vikt
  • Spirometri, varje år vid okontrollerad astma och minst vart tredje år vid kontrollerad astma med eller utan underhållsbehandling

I diagram 5-7 visas hur ofta (andel) man registrerat uppgifter om fysisk aktivitet, rökning och exacerbation. I diagram 6 visas även andelen som röker. 

Figur 5 visar hur stor andel av personerna med astma där det under aktuell mätperiod finns uppgift om gXXXXXXXXXXX. I riket finns uppgift för ca XX % av patienterna, i Västra Götaland för cirka XX %. I primärvårdens olika HSN-områden varierar andelen från X till XX %. Uppgift om XXXXX finns något oftare för män jämfört med kvinnor.

Figur 6. Uppgift om tobaksrökning registreras oftast bra, hos tre av fyra patienter såväl i riket som i Västra Götaland. Vid de specialiserade mottagningarna registreras uppgift om tobaksrökning hos nästan samtliga patienter. Andelen som röker är i riket och Västra Götaland 12-13 %, men vid de specialiserade lungmottagningarna är andelen så hög som 30 %. Det finns också en klar åldersskillnad. I den yngsta åldersgruppen (18-29 år) saknas oftare uppgift om rökning trots att andelen rökare i den åldersgruppen är dubbelt så hög som i den äldsta åldersgruppen. Tobaksrökning är något vanligare bland kvinnor än män.

Figur 7 visar andelen med astma där det finns uppgift om exacerbation senaste 12 månaderna. I riket finns sådan uppgift för cirka 20 % av patienterna, i Västra Götaland är motsvarande siffra cirka 8 %. De specialiserade mottagningarna registrerar betydligt oftare exacerbation jämfört med medelvärdet för primärvården. Uppgift om exacerbation finns något oftare för män jämfört med kvinnor.

  

Sammanfattningsdiagram astma hos vuxna SKALL UPPDATERAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I matrisen görs ingen statistisk jämförelse mot riksgenomsnittet för andel med ACT 10 eller färre, respektive för andel med normal lungfunktion, eftersom svarsfrekvensen är låg i riket eller för flera av de behandlande enheterna.