Sammanfattning

Hudcancer är den vanligaste tumörsjukdomen.

I Sverige diagnostiseras över 60 000 personer varje år. Drygt 4 000 nya fall av melanom upptäcks, drygt 7 000 får skivepitelcancer, och resten är basalcellscancer som är den vanligaste hudcancertypen.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare.

För patienter i riket med melanom är den relativa femårsöverlevnaden 94 procent hos kvinnor och 90 procent hos män, i Västra Götaland är relativ femårsöverlevnad 94 respektive 91 procent.

Information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.
  • Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar (patologisk-anatomisk diagnos) finns senast 14 dagar efter datum för operation. 
  • Den relativa femårsöverlevnaden för malignt melanom är 93 procent.

PAD är den undersökning av den bortopererade tumörvävnaden som görs av en patolog efter operationen. PAD-svaret ger information om tumörtyp och gradering vilket är centralt för att avgöra lämplig fortsatt behandlingsstrategi.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2018 är 100 procent.


Publicerad 2018-12-20 Uppdaterad 2019-06-18

Andel patienter som opererats senast 7 dagar från första besök

Vilka år avses: Diagnosår 2013 - 2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Täljare: Antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Nämnare: Totalt antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation.

Nationell målnivå: 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland opereras färre patienter inom 7 dagar, 38 % jämfört med riket där 49 % opereras inom 7 dagar. I samband med att teledermatologi också införs i Västra Götaland kommer sannolikt väntetiderna till operation kortas. 

Skillnader inom regionen:  Det föreligger en stor inomregional variation, där HSN N ligger högst med 61 % opererade inom 7 dagar. Lägst ligger HSN Ö med 27 %. Övriga HSN ligger mellan 31 och 34 %.  Digital teledermatologi finns endast tillgänglig för offentliga vårdcentraler i regionen och inte för privata vårdcentraler, vilket skapar ojämlik vård.

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks i senare stadium.

Andel opererade patienter där PAD-svar finns senast 14 dagar efter operationsdatum

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2013 - 2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Täljare: Antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation där datum för PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Nämnare: Totalt antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation.

Nationell målnivå: 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen patienter där PAD-svar föreligger 14 dagar postoperativt ligger något lägre i Västra Götalandsregionen jämfört med landet i övrigt. 

Skillnader inom regionen: Det är stor variation inom regionen, där HSN Norra ligger lägst endast med 35 % PAD-svar klara senast 14 dagar efter operation. Högst andel PAD-svar har HSN Södra och HSN Östra med mellan 58 och 60 %. HSN Göteborg och HSN Västra har 46 respektive 52 %.

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks i senare stadium.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 2002-2016 (femårs-perioder) 

 

Vad visar indikatorn:  Den relativa femårsöverlevnaden vid hudmelanom.

Mått: Relativ 5-årsöverlevnad vid malignt hudmelanom. Avser patienter 30–89 år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden.

Nationell målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden är 93 procent i Västra Götalandsregionen och 92 procent i riket. När det kommer till överlevnad är tidig upptäckt viktig. Dermatoskopiremisser via telemedicin förbättrar logistiken och bidrar till tidigare upptäckt.

Teledermatoskopi har införts i stora delar av landet. I Västra Götalandsregionen har införandet försenats men är till viss del implementerat under 2018. Sannolikt kommer telemedicin förbättra logistiken betydligt genom att frigöra fler läkarbesökstider

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Kvinnor har en högre överlevnad än män då kvinnors hudmelanom upptäcks i tidigare stadium.