Nära vård är den vård som invånaren behöver ofta, som ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. Nära vård kan bedrivas av olika verksamheter inom regional och kommunal hälso- och sjukvård. I verksamhetsanalysen 2019 redovisas endast kvalitetsindikatorer som gäller vårdcentraler samt befolkningens och patienternas uppfattning om primärvården. De kvalitetsindikatorer som har valts ut avser kroniska sjukdomar som diabetes, hypertoni och kranskärlssjukdom, läkemedelsbehandling av äldre, förskrivning av beroendeframkallande läkemedel samt nationella tillgänglighetsdata.


Skriven av Karin Fröjd
Publicerad 2019-06-17 Uppdaterad 2019-06-20