Sammanfattning

Höftprotesoperationer görs på grund av artros eller artrit och då sätts en ny ledskål, ledkula och lårbenshals in. Höftprotes görs även när orsaken är lårbensbrott och då sätts bara en ny ledkula och lårbenshals in. I Sverige görs totalt cirka 16 000 höftprotesoperationer per år där hela höftleden byts ut. Ett mått på kvaliteten är sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) vid 10 år efter operation. Revision innebär att en eller flera delar av protesen byts ut eller att hela protesen tas bort. Implantatatöverlevnaden har varit i stort sett konstant de senaste 5 åren såväl i riket som i Västra Götalandsregionen (VGR).

Reoperation innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen, det vill säga allt från mindre ingrepp som sårrevision till utbyte av protesdelar eller att hela protesen tas bort. Andelen reopererade inom 2 år är framförallt ett mått på tidiga komplikationer. VGR som helhet är i nivå med genomsnittet i riket men alla sjukhus når inte det regionala målet om högst 2 procent reopererade.

Patienternas tillfredsställelse med operationsresultatet mäts med en enkät ett år efter total höftprotesoperation. Andelen nöjda patienter har sjunkit senaste året och var 2016 cirka 82 procent i riket. VGR som helhet är i nivå med riksgenomsnittet men det finns viss inomregional variation. Diagrammet kommer att uppdateras med 2018 års data hösten 2019.

 

Protesoperation vid artros ska utföras om patienten har svåra besvär och andra åtgärder inte haft effekt. Personer som genomgår höftprotesoperation bör före operationen ha deltagit i artrosskola. Andelen patienter som genomgått artrosskola har ökat successivt både i riket och i VGR och var vid senaste mätningen drygt 48 procent i VGR och knappt 44 procent i riket.

Antalet patienter som opereras med halvprotes har ökat på senare år eftersom många patienter som drabbats av höftfraktur protesopereras och då framförallt med halvprotes. Implantatöverlevnaden beräknas efter ett år eftersom detta är en grupp patienter med stor sjuklighet och hög risk för komplikationer. Implantatöverlevnaden vid halvprotes är runt 97 procent såväl i riket som i VGR.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-09-11

Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2004 - 2008

Vad visar indikatorn: Höftprotesoperation där hela höftleden byts ut är en vanlig behandling vid artros/artrit. Ett viktigt mått på kvaliteten är sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) vid 10 år efter operation. Revision innebär att en ny operation genomförs där en eller flera delar av protesen byts ut, eller att hela protesen tas bort. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Operationer utförda vid enheter med få primäroperationer särredovisas inte. Samtliga operationer utförda vid sjukhus inom regionen ingår dock i det totala värdet för VGR.

Västra Götaland jämfört med riket: Under mätperioden har implantatöverlevnaden i VGR varit i nivå med genomsnittet i riket.

Skillnader inom regionen: Det finns en inomregional mindre variation men det är svårt att urskilja något mönster. 

Köns- och åldersskillnader: Varken i VGR eller riket är det någon statistiskt säkerställd könsskillnad. I riket är det något högre implantatöverlevnad bland personer 80 år och äldre jämfört med personer i åldern 18 - 79 år. Även i VGR är det bättre resultat bland äldre personer jämfört med yngre men skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Reoperation efter total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2016

Täljare: Antal omoperationer inom två år efter den ursprungliga operationen oavsett orsak.

Nämnare: Samtliga operationer av total höftprotes som registrerats i Svenska Höftprotesregistret under mätperioden.

Vad visar indikatorn: Begreppet reoperation (omoperation) innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen. Det kan alltså innebära allt från utbyte av protesdelar eller borttagande av protesen till mindre ingrepp som sårrevision.

Indikatorn anger andel reoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation. Reoperationerna redovisas för det sjukhus som utfört primäroperationen. Operationsår avser året för primäroperationen. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden särredovisas inte för sjukhus som gör få primäroperationer men ingår i det totala värdet för VGR.

Regional målnivå: Högst 2 % av operationerna ska reopereras inom 2 år.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen reoperationer i VGR har under samtliga mätperioder varit i nivå med riksgenomsnittet.

Skillnader inom regionen: Det finns en viss inomregional variation men det finns också en osäkerhet i siffrorna. Patientsammansättningen spelar stor roll och då andelen reoperationer är generellt låg kan även slumpvariationer påverka resultatet. Inget sjukhus har statistiskt säkerställd högre andel reoperationer än genomsnittet i riket. För primäroperationer gjorda under 2016 är det fem sjukhus som inte når målet om högst 2 % reoperationer, men VGR når som helhet målet.

Köns- och åldersskillnader: Jämförelsen avser primäroperation år 2016. I riket är det lägre andel reoperationer bland kvinnor jämfört med män. Även i VGR är det en lägre andel reoperationer bland kvinnorna och skillnaden är statistiskt säkerställd. 

Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2017

Täljare: Antal patienter som i enkät angett värde 1 eller 2 på 5-gradig skala ett år efter total höftprotesoperation.

Nämnare: Antal totalt höftprotesopererade patienter som svarat på enkäten ett år efter operation.

Vad visar indikatorn: Patienterna ombeds att på en femgradig skala ange hur nöjda de är med operationsresultatet ett år efter total höftprotesoperation. Värde 1 och 2 anger att patienten är nöjd medan värde 3, 4 eller 5 anger att patienten är missnöjd. Indikatorn visas andel patienter som ett år efter operationen anger värde 1 eller 2. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte när det är ett fåtal patienter som besvarat enkäten. Art Clinic Göteborg, Frölundaortopeden, NU-NÄL och SU-Sahlgrenska ingår i totala värdet för VGR men särredovisas inte på grund av få operationer. Av samma skäl särredovisas inte Frölunda Specialistsjukhus år 2015.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen nöjda patienter i VGR är under hela mätperioden något lägre än i riket men skillnaden är inte statistiskt säkerställd för åren 2012 och 2015. År 2016 är det både i riket och i VGR cirka 5 procentenheter lägre andel nöjda patienter jämfört med år 2015.

Skillnader inom regionen: Det finns en inomregional variation i andel nöjda patienter. Med få undantag så är de flesta sjukhus i nivå med eller något under genomsnittet i riket.

Köns- och åldersskillnader: Jämförelsen avser 2016. Det är något lägre andel nöjda män jämfört med kvinnor både i riket och i VGR men skillnaden är inte statistiskt säkerställd för VGR. Såväl i riket som i VGR är det lägre andel nöjda i gruppen som är 80 år och äldre jämfört med gruppen som är 18 - 79 år, men skillnaden är bara statistiskt säkerställd för riket. 

Artrosskola före höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2018

Täljare: Antal höftprotesopererade patienter som genomgått artrosskola före operation.

Nämnare: Antal höftprotesopererade patienter rapporterade i Svenska Höftprotesregistret.

Vad visar indikatorn: I Socialstyrelsens riktlinjer anges att protesoperation vid artros bara ska utföras om patienten har svåra besvär och andra åtgärder, som till exempel fysisk träning, inte haft effekt. Personer som genomgår höftprotesoperation bör före operationen ha deltagit i så kallad artrosskola vilket är en utbildning som leds av sjukgymnast eller arbetsterapeut. I artrosskolan får patienten information om vad artros är, vilken behandling som finns och hjälp med träning.

Indikatorn anger andel patienter som opererats med protes på grund av artros och som deltagit i artrosskola före operationen med höftprotes. Data är självrapporterade i en enkät som patienten fyller i före operationen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte när det är ett fåtal patienter som besvarat enkäten. Enheter med få operationer särredovisas inte men ingår i totala värdet för VGR.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket har andelen patienter som genomgått artrosskola ökat från 22 % 2013 till drygt 45 % 2018. Motsvarande ökning ses i VGR, från 23 % 2013 till knappt 50 % 2018.

Skillnader inom regionen: Alingsås lasarett och NU-Uddevalla har signifikant högre andel patienter som genomgått artrosskola jämfört med genomsnittet i riket. År 2018 är övriga i nivå med eller över genomsnittet i riket.

Köns- och åldersskillnader: Såväl i riket som i VGR är en klart högre andel kvinnor än män som genomgått artrosskola före operation. Patienter 80 år och äldre har i lägre grad genomgått artrosskola jämfört med patienter i åldern 18 till 79 år, både i riket och i VGR men skillnaden i VGR är inte statistiskt säkerställd.

Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2017

Vad visar indikatorn: Patienterna som opereras med halvprotes har en medelålder på 85 år och många har genomgått operationen i samband med en höftfraktur. Indikatorn visar sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) ett år efter operationen. Indikatorn beräknas efter ett år eftersom detta är en grupp patienter med stor sjuklighet och hög risk för komplikationer.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden redovisas inte vid enheter som utför få primäroperationer, men ingår dock i det totala värdet för VGR.

 

Västra Götaland jämfört med riket: Under samtliga mätperioder har implantatöverlevnaden i VGR varit i nivå med genomsnittet i riket.

Skillnader inom regionen: SäS Skene och SU Mölndal har en implantatöverlevnad som är signifikant högre än riket och övriga sjukhus har en implantatöverlevnad i nivå med genomsnittet i riket.

Köns- och åldersskillnader: Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen eller de olika åldersgrupperna, varken i riket eller i VGR.

Fri från reoperation 6 månader efter höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2013 - 2017

 

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar sannolikheten att en patient inte har behövt göra en reoperation 6 månader efter en höftprotesoperation. Till reoperation räknas byte av protes, extraktion av protes och andra öppna ingrepp.

Skillnader inom regionen: 

Mortalitet efter halvprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2013 - 2017

Täljare: Antal patienter med halvprotes som dog inom 90 dagar efter höftprotesoperation

Nämnare: Totalt antal patienter som opererades med halvprotesoperation

Vad visar indikatorn:

 

 

Västra Götaland jämfört med riket:

 

Skillnader inom regionen:

 

Köns- och åldersskillnader:

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden - jämförelse med riksgenomsnittet

I tabellen nedan visas senast tillgängliga värden för implantatöverlevnad 10 år, reoperation inom 2 år och patienttillfredsställelse vid total höftprotesoperation samt andel patienter som genomgått artrosskola före operation och implantatöverlevnad 1 år vid halvprotesoperation. För patienttillfredsställelse vid total höftprotesoperation visas värden från 2018 års data.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.