Sammanfattning

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem för drabbade patienter, men också för sjukvården. Betydande insatser har gjorts genom åren för att minska antalet vårdrelaterade infektioner, där de positiva effekterna av dessa åtgärder har utvärderats med korttidsmätningar två gånger per år (punktprevalensmätningar). För att komma ännu längre i arbetet med att minska de vårdrelaterade infektionerna har regionen 2014/2015 infört det så kallade Infektionsverktyget som på enhetsnivå registrerar alla nya vårdrelaterade infektioner som behandlas med antibiotika (incidensmätning).

Resultat från de första åren med Infektionsverktyget visar att regionen nått det uppsatta målet om högst 5,5 procent av vårdtillfällen förenade med förekomst av en vårdrelaterad infektion. Målet sänktes inför 2019 sänkts till 5 procent och gäller regionen som helhet, inte nödvändigtvis de enskilda sjukhusen eller enskilda kliniker eftersom de har olika patientgrupper och olika uppdrag. Målet 2020 är oförändrat

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-06-06

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Källa: Infektionsverktyget.

Vilket år avses: Tidsserie 2014 till kv 1 2020

Täljare: Antalet vårdtillfällen i somatisk slutenvård med minst en registrerad vårdrelaterad infektion.

Nämnare: Totala antalet vårdtillfällen i somatisk slutenvård.

Vad visar indikatorn: Infektionsverktyget mäter andelen vårdtillfällen med minst en registrerad vårdrelaterad infektion som antibiotikabehandlas i somatisk slutenvård. Registreringen görs kontinuerligt, året runt. Resultaten redovisas av Enhet Patientsäkerhet fyra gånger per år. Regionen har som mål att andelen på regionnivå ska vara mindre än 5 %.

Måltal: Vid högst 5 % av alla vårdtillfällen ska en vårdrelaterad infektion ha förekommit.

Västra Götaland jämfört med riket: Det saknas för närvarande nationellt framtagna data att jämföra med.

 

Skillnader inom regionen: Andelen vårdtillfällen med vårdrelaterad infektion är lägre på länsdelssjukhus och högst på universitetssjukhuset, med de tidigare länssjukhusen däremellan. Detta är förväntat och förklaras av olika patientsammansättning och uppdrag. Även mellan olika verksamheter kan skillnaderna vara stora, framförallt beroende på olika verksamhetsinnehåll.

Könsskillnader: Ej analyserat statistiskt.