Sammanfattning

I Sverige görs cirka 16 000 ljumskbråcksoperationer per år, varav cirka 2 000 i Västra Götaland. Drygt 10 procent av operationerna görs på kvinnor. Som mått på kvaliteten anges andel ljumskbråck som omopereras inom fem år. Få omoperationer behöver göras och det regionala målet är högst 3 procent omopererade inom fem år. Västra Götalandsregionen (VGR) har de senaste tre tidsperioderna nått målet. Tre av de redovisade sjukhusen når dock inte målet senaste perioden.

Operation i dagkirurgi är effektivt ur resurssynpunkt varför operationer bör göras i dagkirurgi om det är medicinskt lämpligt. Västra Götalandsregionen har som mål att minst 80 procent av ljumskbråcksoperationerna skall utföras i dagkirurgi och VGR når målet även om det finns vissa inomregionala skillnader.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-05-07

Andel ljumskbråck som ej omopereras inom fem år

Källa: Svenskt bråckregister

Vilket år avses: Tidsserie i perioder om fem år: 2010 - 2014, 2011 - 2015, 2012 - 2016, 2013 - 2017, 2014 - 2018 och 2015 - 2019.

Regionalt mål: Högst 3 % som omopereras inom 5 år. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare och Nämnare: I Socialstyrelsens indikatorlista definieras täljare, nämnare och metod för hur omoperation inom fem år beräknas.   

Skillnader inom regionen: De flesta sjukhus inom VGR har mindre än 2 % omoperationsfrekvens. Vid Capio Lundby sjukhus, SÄS-Borås och Kungälvs sjukhus är frekvensen omopererade drygt 3 % omopererade, liksom vid SU-Sahlgrenska även om det utfallet inte går att jämföra på samma sätt. 

Vad visar indikatorn: Det är ett kvalitetsmått att inte behöva omopereras inom 5 år efter en bråckoperation. Ljumskbråck drabbar oftare män varför 92 % av bråckoperationerna görs på män. Resultaten visar totalsiffror, dvs. de innefattar både kvinnor och män. Indikatorn visar andelen som inte omopereras inom 5 år.

Regionalt mål: Högst 3 % omoperationer inom 5 år.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som inte omopereras inom 5 år är drygt 98 % både i riket och VGR.

Könsskillnader: Bråcktyper skiljer mellan könen varför jämförelse ej är relevant.

Andel ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi

Källa: Vårddatabasen VEGA.

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2019.

Regionalt mål: Minst 80 % skall opereras i dagkirurgi. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator. 

Täljare: Antal patienter, 18 år och äldre, opererade i specialiserad öppenvård (dagkirurgi).

Nämnare: Antal män och kvinnor, 18 år och äldre, som respektive år genomgått planerad operation av ljumskbråck.

Vad visar indikatorn: Dagkirurgi är ett effektivt resursutnyttjande varför operationer bör utföras i dagkirurgi när det av medicinska skäl är lämpligt. Indikatorn mäter andelen planerade ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi på patienter 18 år och äldre.

Regionalt mål: Minst 80 % av de planerade operationerna ska utföras i dagkirurgi.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Ingen jämförelse görs.

Skillnader inom regionen: I Västra Götaland opereras drygt 87 % av patienterna i dagkirurgi. VGR når således det regionala målet. Alla sjukhus i VGR når målet.  Vid SU är andelen opererade i dagkirurgi mycket lågt, vilket är i linje med sjukhusets uppdrag.

Könsskillnader: Bråcktyper skiljer mellan könen varför jämförelse ej är relevant.

Andel kvinnor som opereras med preperitoneal teknik vid ljumskbråcksoperation

Källa: Svenskt bråckregister.

Vilket år avses: 2013 - 2019.

Täljare: Antal som opererats med preperitoneal teknik (TEP, TAPP, Bakre nätplastik, Bakre öppen nätplastik, annan laparoskopisk teknik).

Nämnare: Kvinnor 18 år eller äldre som opererats för ljumskbråck.

Vad visar indikatorn: Sedan 1992 har valet av operationsmetod vid ljumskbråck ändrats radikalt. Olika former av nättekniker har successivt ersatt tidigare metoder, vid vilka ett försvagat område i ljumsken täcktes med kroppens egna vävnader med hjälp av suturer. Tidigare använda metoder kan hos enskilda kliniker/operatörer ge goda resultat men fordrar betydande träning. De äldre metoderna kan fortfarande vara av värde hos växande individer och patienter som är infektionskänsliga.

Inläggning av nät via ett snitt i ljumsken som beskrivits av Lichtenstein är den i dag helt dominerande tekniken på män medan riktlinjer från European Hernia Society rekommenderar att kvinnor skall opereras med en preperitoneal teknik. Av de knappt 2 000 operationer som utfördes 2019 i VGR gjordes cirka 250 på kvinnor.

Regionalt mål: Minst 90 % av operationerna ska utföras med preperitoneal teknik.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen kvinnor som opereras med preperitoneal teknik i VGR skiljer sig inte från genomsnittet i riket, men VGR når inte målet om minst 90 % opererade med preperitoneal teknik.

Skillnader inom regionen: Eftersom antalet kvinnor som opereras är få redovisas endast värden för VGR totalt. 

Könsskillnader: Redovisas endast för kvinnor.

Sammanställning resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas 2019 års värden för andel ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi, andel kvinnor som opereras med preperitoneal teknik vid ljumskbråcksoperation och andel ljumskbråck som ej om-opereras inom fem år. Ljusblå värden visar utfall som ligger signifikant sämre än riksgenomsnittet (<0,05) och de mörkblå visar värden som ligger signifikant bättre än riksgenomsnittet. Mellangröna värden skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.