Sammanfattning

Primärvårdsmätningen 2019 genomfördes vid samtliga vårdcentraler i Västra Götaland där totalt 42 792 enkäter skickades ut och antalet inkomna svar var 16 800 vilket innebar en svarsfrekvens om 39,3 %. Den genomsnittliga svarsfrekvensen i landet var 39,1 % vilket innebär att Västra Götaland ligger lite över riket. Enkäterna besvarades av personer i åldern 15 år eller äldre som varit på läkarbesök i primärvården under september 2019. Undersökningen innefattas också av en vårdnadhavarenkät som går ut till vårdnadshavare för barn under 15 år, där dessa individer anses vara för unga för att kunna besvara enkäten själva. Dessa svar redovisas inte i sammanställningen. 

Kvinnor och äldre besvarade enkäten i högre grad än män och yngre personer även om det i årets mätning börjar bli ett större deltagande även i de yngre åldrarna. 

I 2019 års mätning var svarsfrekvensen betydligt högre än tidigare års mätningar vilket är glädjande. (39,3 %)

 

Patientens upplevelse av vårdens förmåga till att ge ett bra bemötande inom primärvården i Västra Götaland upplevs som mycket gott. Respekt och bemötande är därmed den dimension patienterna ger högsta positiva svaret, följd av dimensionen Tillgänglighet. Däremot var man mindre nöjd med dimensionen Kontinuitet och koordinering och Information och kunskap. Liknande trend ses i Riket. 

Män upplevde i högre grad än kvinnor att deras vårdbehov blivit tillgodosedda, trots att kvinnorna står för den högsta vårdkonsumtionen. 

I diagram 2 visas indexerat medelvärde per dimension och nämn uppdelat per kön. I år kommer vi också att presentera varje dimension uppdelad per HSN med tillhörande vårdcentral och medelvärde för 2018 och 2019, samt medianvärde för respektive HSN. 

För mer information se: 
https://patientenkat.se/sv/resultat/Primärvård/2019
Resultat Primärvårdsmätning 2019 i stödstrukturen för Nationell Patientenkät. 

 


Publicerad 2019-06-18 Uppdaterad 2020-03-06

Primärvårdsmätning avseende läkarbesök år 2019

Högst resultat på totalen ses i dimensionen Respekt och bemötande tätt följt av dimensionen Helhetsintryck. Lägst resultat på totalen ses i dimensionen Kontinuitet och koordinering och dimensionen Information och kunskap. Liknande trend ses i hela Riket. 

Det finns skillnader mellan nämnderna. Den nämnd som uppvisar sämst reultat i hela Västra Götaland är HSN Östra tätt följt av HSN Göteborg. I dimensionen Kontinuitet och koordinering uppvisar HSN Östra markant lägre resultat än övriga HSN i Västra Götaland. De nämnder som uppvisar bäst resultat i hela Västra Götaland är HSN Norra och HSN Västra. HSN Södra ligger i mellanskiktet.

Samtliga HSN har dock förbättrat sina resultat sedan mätningen 2018. 

Helhetsintryck per Hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Kommentar

Kommentar

Emotionellt stöd per hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Kommentar

Kommentar

Delaktighet och involvering per hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Kommentar

Kommentar

Respekt och bemötande per hälso- och sjukvård och vårdcentral

Kommentar

Kommentar

Kontinuitet och koordinering per hälso- och sjukvård och vårdcentral

kommentar

kommentar

Information och kunskap per hälso- och sjukvård och vårdcentral

kommentar

kommentar

Tillgänglighet per hälso- och sjukvård och vårdcentral

kommentar

kommentar