Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Regeringen och SKL är överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. I december träffas en överenskommelse som styr arbetets inriktning under det kommande året.

morfar med barn i fårhage

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 447,5 miljoner kronor. 391 miljoner av dessa utgör stimulansmedel till landstingen, fördelat i relation till befolkningsmängden i länet. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp. 

Överenskommelse 2018 om kortare väntetider i cancervården (pdf)

Standardiserade vårdförlopp

Bild på flödet välgrundad misstanke till start av behandling

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Nationellt och regionalt stöd för införandet

RCC och SKL ger nationellt och regionalt stöd till landstingen i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp. En nationell projektgrupp för att samordna RCCs stöd har tillsatts, med två representanter från varje RCC.

Regionala cancercentrums projektgrupp för kortare väntetider


Regionalt innehåll


Införande av standardiserade vårdförlopp i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om införandet av standardiserade vårdförlopp i Västra sjukvårdsregionen här. 

Källa: cancercerntrum.se


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-01-04

                                                                                                                                                  

 

Standardiserade vårdförlopp - SVF

Det finns två nationellt fastställda mål gällande Standardiserade vårdförlopp

1.. År 2020 ska 80% av alla nya cancerfall som utreds inom ramen för de standardiserade vårdförloppen göra så inom per vårdfölopp och behandlingstyp stipulerad målledtid 

2. År 2020 ska 70% av alla nya cancerfall ha utretts inom ramen för de standardiserade vårdförloppen

Mått

  • Andel behandlingsstartade inom per vårdförlopp och behandlingstyp stipulerad målledit
  • Totalt antal behandlingsstartade

Täljare
Antalet behandlingsstartade inom per vårdförlopp och behandlingstyp stipulerad målledtid

Nämnare
Det totala antalet behandlingsstartade patienter.

Källa
GRAL

Mått

  • Totalt antal behandlingsstartade
  • Cancerprevalens medelvärde 2014-2016 /12 *0,7

Källor:

GRAL, Socialstyrelsens statistikdatabas