Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Makuladegeneration innebär förändringar i gula fläcken som leder till synnedsättning. Vid den allvarligare formen, våt makuladegeneration, är injektioner av biologiska läkemedel i ögat en effektiv behandling som i hög grad leder till bevarad eller rent av förbättrad syn.

Resultaten för VGR visar att knappt 40 procent av patienterna fått förbättrad eller bevarad syn efter behandlingen, vilket är cirka 10 procentenheter lägre än riket.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2017-06-03

Behandling av makuladegeneration

Källa: Svenska makularegistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal behandlade ögon med synförbättring om minst en rad på syntavla ett år efter påbörjad behandling.

Nämnare: Antal ögon som behandlats under ett år för makuladegeneration.

Vad visar indikatorn: Vid "våt makuladegeneration" sker en kärlnybildning i gula fläcken som snabbt kan försämra synen. Synförsämringen kan bromsas genom injektioner av biologiska läkemedel i ögat (glaskroppen) som hämmar kärltillväxten. Indikatorn mäter andelen patienter (ögon) med förbättrad syn motsvarande en rad på EDTRS syntavla 12 månader efter påbörjad behandling av makuladegeneration. Enbart patienter ingår som fortsatt med behandlingen helt år.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen ögon som fått förbättrad synskärpa om minst en rad på syntavlan har i riket långsamt ökat från 43 % år 2010 till 47,8 % år 2015. Resultaten för Västra Götaland följde riksgenomsnittet fram 2013, därefter är andelen i Västra Götaland 6-10 procentenheter lägre än riksgenomsnittet även om skillnaderna inte är statistiskt säkra om man ser till enskilda år.

Skillnader inom regionen: SÄS-Borås följer sedan 2013 i stort riksgenomsnittet. Andelen i SkaS-Skövde har under hela mätperioden varit mellan 1,5 och 15 procentenheter lägre än i riket. NU-Uddevalla följde riksgenomsnittet fram till 2013 men därefter är andelen cirka 15 procentenheter lägre än i riket. Resultat för Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) presenteras bara för år 2010, därefter är rapporteringen till registret inte komplett. Ser man enbart till år 2015 är ingen av de ovan beskrivna skillnaderna mot riket statistiskt säkra.  

Könsskillnader: Inga säkra könsskillnader. Jämförelsen avser riket och år 2015.

  

Sammanfattning av resultat 2015