Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning


Skriven av
Publicerad 2018-05-24 Uppdaterad 2018-06-07

Adnexoperationer med titthålskirurgi

Källa: Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Vilket år avses: 2013-2017

Täljare: Antal adnexoperationer som påbörjats med titthålskirurgi

Nämnare: Antal adnexoperationer

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar andelen operationer av äggstockar, äggledare och livmodersligament som påbörjats med titthålskirurgi utan samtidig livmoder-, inkontinens- eller framfallsoperation och där tillståndet före operationen bedömts vara godartat.

Titthålskirurgi (laparoskopi) är en så kallad minimalinvasiv teknik och är en mindre påfrestande operation än öppen bukkirurgi, då buken öppnas med ett snitt. Operationer av godartade tillstånd i adnex lämpar sig väl för minimalinvasiv kirurgisk teknik. Det finns väl dokumenterade fördelar för patienten med att använda denna teknik: kortare vårdtider, snabbare återhämtning och kortare sjukskrivning. Det finns även vetenskapliga belägg för att tekniken medför färre komplikationer. Det är därför önskvärt att ha en hög andel minimalinvasiv kirurgi.

Uppgifterna är hämtade ur Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi och Gyn-KvalitetsRegistret, vilket ger en mycket god täckningsgrad i riket som helhet. Dock skiljer sig klinikerna åt i vilken mån alla patienter inkluderas. En relativt stor andel av adnexkirurgin är akut och det är stor skillnad mellan klinikerna om denna patientkategori är inkluderad eller inte.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Patientrapporterad komplikationsfrihet

Källa: Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Vilket år avses: 2013-2017

Täljare: Antal patienter som uppgav att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter operation.

Nämnare: Antalet kvinnor som genomgått adnexoperation och som svarade på enkäten.

Vad visar indikator: Indikatorn visar andelen kvinnor som angett att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär efter adnexoperation, i en enkätuppföljning två månader efter operationen.

Variationen mellan landstingen och framförallt mellan klinikerna bör tolkas försiktigt eftersom ingen hänsyn tagits till skillnader i patientsammansättningen, som till exempel andelen akut opererade kvinnor. Även svarsbortfallet kan spela roll för resultatet.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden-Jämförelse mot riksgenomsnittet