Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Ätstörningar har multifaktoriell bakgrund som oftast drabbar yngre personer, men som inte är ovanliga även i högre ålder. Ätstörningarna indelas i tre huvudkategorier: Anorexia nervosa (AN), Bulimia nervosa (BN) och hetsätningsstörning (HS). Utöver dessa diagnoser finns ytterligare ätstörningar, under samlingsnamnet ”andra specificerade ätstörningar eller
födorelaterade syndrom”. Ätstörningar kännetecknas av patologisk fixering vid mat, vikt och kroppsuppfattning. Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsvikt och form samt kan medföra allvarliga somatiska och psykiatriska komplikationer. Viktigt för god prognos är tidig upptäckt och behandling

Ett av de vanligaste utfallsmåtten i behandlingsstudier om ätstörningar är remission, vilket innebär att de diagnostiska kriterierna för ätstörningar inte längre uppfylls.

Västra Götalandregionen (VGR) har valt målnivå om att minst 65 procent av patienterna ska ha blivit av med anorektisk undervikt vid ettårsuppföljningen alternativt behandlingsavslut. 

I riket var 91 procent av patienterna i remission efter 1 år eller vid behandlingsavslut. Motsvarande siffra för Västra Götalandsregionen var drygt 84,6 procent, där skillnaden mot riksgenomsnittet inte är statistiskt säkert.


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-07

Andel patienter i remission

Källa: Riksät – nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

Vilket år avses: Patienter registrerade i Riksät med första besök maj 2014 till april 2016

Regionalt mål: Minst 65 procent av patienterna ska ha blivit av med anorektisk undervikt vid ettårsuppföljningen alternativt behandlingsavslut.

Täljare: Antal patienter som inte har någon ätstörningsdiagnos vid ettårsuppföljningen alternativt behandlingsavslut.

Nämnare: Patienter registrerade i Riksät med första besök under perioden maj 2014 till april 2016, med undervikt (BMI vid start 18,5 eller lägre) och med registrerat BMI vid start och vid ettårsuppföljningen alternativt behandlingsavslut.

Vad visar indikatorn: Med remission menas att patienterna vid ettårskontrollen eller behandlingsavslutet inte längre har en ätstörningsdiagnos, och indikatorn mäter andelen patienter i remission. I vald grupp har alla undervikt vid första besöket (BMI 18,5 eller lägre) och första besöket är mellan maj 2014 till april 2016.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket var 41 % av patienterna i remission efter 1 år eller vid behandlingsavslut. Motsvarande siffra för Västra Götaland var drygt 37 %, där skillnaden mot riksgenomsnittet inte är statistiskt säkert.

Skillnader inom regionen. Ej analyserat. Gruppen är för liten för att kunna delas upp på de olika behandlande enheterna.

Könsskillnader: Ej analyserat.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas andel patienter i remission efter ett års behandling. De ljusgröna värderna i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkgröna är signifikant bätre än genomsnittet i riket. De mellangröna värderna värderna skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.