Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige görs cirka 16 000 höftprotesoperationer per år där hela höftleden byts ut. Ett mått på kvaliteten är sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) vid 10 år efter operation. Revision innebär att en eller flera delar av protesen byts ut eller att hela protesen tas bort. Implantatatöverlevnaden har varit i stort sett konstant de senaste 5 åren såväl i riket som i Västra Götalandsregionen (VGR).

Reoperation innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen, det vill säga allt från mindre ingrepp som sårrevision till utbyte av protesdelar eller att hela protesen tas bort. Andelen reopererade inom 2 år är framförallt ett mått på tidiga komplikationer. VGR som helhet är i nivå med genomsnittet i riket men alla sjukhus når inte det regionala målet om högst 2 procent reopererade.

Patienternas tillfredsställelse med operationsresultatet mäts med en enkät ett år efter total höftprotesoperation. Andelen nöjda patienter har sjunkit senaste året och var 2016 cirka 82 procent i riket. VGR som helhet är i nivå med riksgenomsnittet men det finns viss inomregional variation.

Protesoperation vid artros ska utföras om patienten har svåra besvär och andra åtgärder inte haft effekt. Personer som genomgår höftprotesoperation bör före operationen ha deltagit i artrosskola. Andelen patienter som genomgått artrosskola har ökat successivt både i riket och i VGR och var vid senaste mätningen drygt 48 procent i VGR och knappt 44 procent i riket.

Antalet patienter som opereras med halvprotes har ökat på senare år eftersom många patienter som drabbats av höftfraktur protesopereras och då framförallt med halvprotes. Implantatöverlevnaden beräknas efter ett år eftersom detta är en grupp patienter med stor sjuklighet och hög risk för komplikationer. Implantatöverlevnaden vid halvprotes är runt 97 procent såväl i riket som i VGR.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-05-28

Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2003 - 2007

Vad visar indikatorn: Höftprotesoperation där hela höftleden byts ut är en vanlig behandling vid artros/artritEtt viktigt mått på kvaliteten är sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) vid 10 år efter operation. Revision innebär att en ny operation genomförs där en eller flera delar av protesen byts ut, eller att hela protesen tas bort. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden per kön särredovisas inte för sjukhus som gör få primäroperationer. Operationer utförda vid Ortho Center IFK-kliniken särredovisas inte på grund av få primäroperationer. Av samma skäl redovisas inte värden för Gothenburg Medical Center år 2004 och 2007, SU Mölndal år 2006 och SU Sahlgrenska år 2007. Samtliga operationer utförda vid sjukhus inom regionen ingår dock i det totala värdet för VGR.

Västra Götaland jämfört med riket: Under mätperioden har implantatöverlevnaden i VGR varit i nivå med genomsnittet i riket utom för år 2006 då resultatet i VGR var 2 procentenheter lägre än rikssnittet. 

Skillnader inom regionen: Det finns en inomregional variation men det är svårt att urskilja något mönster. Några sjukhus har under enstaka år lägre implantatöverlevnad jämfört med riksgenomsnittet, medan andra sjukhus har högre. Implantatöverlevnaden är lägre 2007 jämfört med 2003 vid några sjukhus, framförallt vid SkaS Skövde och SU Östra, men högre vid andra sjukhus, framförallt vid SU Mölndal.  

Köns- och åldersskillnader: Jämförelsen avser operationsår 2007. Varken i VGR eller riket är det någon statistiskt säkerställd könsskillnad. I riket är det något högre implantatöverlevnad bland personer 80 år och äldre jämfört med personer i åldern 18 - 79 år. Även i VGR är det bättre resultat bland äldre personer jämfört med yngre men skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Reoperation efter total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2011 - 2015

Täljare: Antal omoperationer inom två år efter den ursprungliga operationen oavsett orsak.

Nämnare: Samtliga operationer av total höftprotes som registrerats i Svenska Höftprotesregistret under mätperioden.

Vad visar indikatorn: Begreppet reoperation (omoperation) innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen. Det kan alltså innebära allt från utbyte av protesdelar eller borttagande av protesen till mindre ingrepp som sårrevision.

Indikatorn anger andel reoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation. Reoperationerna redovisas för det sjukhus som utfört primäroperationen. Operationsår avser året för primäroperationen. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden per kön särredovisas inte för sjukhus som gör få primäroperationer. Operationer utförda vid Art Clinic Göteborg, NU NÄL och SU Sahlgrenska ingår i det totala värdet för VGR men särredovisas inte på grund av få primäroperationer. 

Regional målnivå: Högst 2 % av operationerna ska reopereras inom 2 år.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen reoperationer i VGR har under samtliga mätperioder varit i nivå med riksgenomsnittet.

Skillnader inom regionen: Det finns en viss inomregional variation men det finns också en osäkerhet i siffrorna. Patientsammansättningen spelar stor roll och då andelen reoperationer är generellt låg kan även slumpvariationer påverka resultatet. Inget sjukhus har statistiskt säkerställd högre andel reoperationer än genomsnittet i riket. Några sjukhus har under enstaka år lägre andel reoperationer jämfört med riksgenomsnittet. För primäroperationer gjorda under 2015 är det fem sjukhus som inte når målet om högst 2 % reoperationer och därmed når inte heller VGR som helhet målet.

Köns- och åldersskillnader: Jämförelsen avser primäroperation år 2015. I riket är det lägre andel reoperationer bland kvinnor jämfört med män. Även i VGR är det en lägre andel reoperationer bland kvinnorna men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. 

Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2016

Täljare: Antal patienter som i enkät angett värde 1 eller 2 på 5-gradig skala ett år efter total höftprotesoperation.

Nämnare: Antal totalt höftprotesopererade patienter som svarat på enkäten ett år efter operation.

Vad visar indikatorn: Patienterna ombeds att på en femgradig skala ange hur nöjda de är med operationsresultatet ett år efter total höftprotesoperation. Värde 1 och 2 anger att patienten är nöjd medan värde 3, 4 eller 5 anger att patienten är missnöjd. Indikatorn visas andel patienter som ett år efter operationen anger värde 1 eller 2. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte när det är ett fåtal patienter som besvarat enkäten. Art Clinic Göteborg, Frölundaortopeden, NU-NÄL och SU-Sahlgrenska ingår i totala värdet för VGR men särredovisas inte på grund av få operationer. Av samma skäl särredovisas inte Frölunda Specialistsjukhus år 2015.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen nöjda patienter i VGR är under hela mätperioden något lägre än i riket men skillnaden är inte statistiskt säkerställd för åren 2012 och 2015. År 2016 är det både i riket och i VGR cirka 5 procentenheter lägre andel nöjda patienter jämfört med år 2015.

Skillnader inom regionen: Det finns en inomregional variation i andel nöjda patienter. Med få undantag så är de flesta sjukhus i nivå med eller något under genomsnittet i riket.

Köns- och åldersskillnader: Jämförelsen avser 2016. Det är något lägre andel nöjda män jämfört med kvinnor både i riket och i VGR men skillnaden är inte statistiskt säkerställd för VGR. Såväl i riket som i VGR är det lägre andel nöjda i gruppen som är 80 år och äldre jämfört med gruppen som är 18 - 79 år, men skillnaden är bara statistiskt säkerställd för riket. 

Artrosskola före höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2017

Täljare: Antal höftprotesopererade patienter som genomgått artrosskola före operation.

Nämnare: Antal höftprotesopererade patienter rapporterade i Svenska Höftprotesregistret.

Vad visar indikatorn: I Socialstyrelsens riktlinjer anges att protesoperation vid artros bara ska utföras om patienten har svåra besvär och andra åtgärder, som till exempel fysisk träning, inte haft effekt. Personer som genomgår höftprotesoperation bör före operationen ha deltagit i så kallad artrosskola vilket är en utbildning som leds av sjukgymnast eller arbetsterapeut. I artrosskolan får patienten information om vad artros är, vilken behandling som finns och hjälp med träning.

Indikatorn anger andel patienter som opererats med protes på grund av artros och som deltagit i artrosskola före operationen med höftprotes. Data är självrapporterade i en enkät som patienten fyller i före operationen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte när det är ett fåtal patienter som besvarat enkäten. Frölundaortopeden, NU-NÄL och SU-Sahlgrenska ingår i totala värdet för VGR men särredovisas inte på grund av få operationer. Av samma skäl särredovisas inte Art Clinic Göteborg år 2015-2016.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket har andelen patienter som genomgått artrosskola ökat från 22 % 2013 till knappt 44 % 2017. Motsvarande ökning ses i VGR, från 23 % 2013 till 48 % 2017. Under 2013 -2016 var andelen i VGR i nivå med genomsnittet i riket men 2017 var andelen i VGR knappt 5 procentenheter högre än i riket.

Skillnader inom regionen: Högst andel patienter som genomgått artrosskola finns vid NU-Uddevalla som under hela mätperioden haft högre andel jämfört med genomsnittet i riket. Även Alingsås lasarett har en högre andel jämfört med riket under perioden 2014-2107. Det finns bland övriga sjukhus en variation där några sjukhus ligger under rikssnittet några år. År 2017 är dock samtliga sjukhus utom Carlanderska i nivå med eller över genomsnittet i riket.

Köns- och åldersskillnader: Jämförelsen avser år 2017. Såväl i riket som i VGR är en klart högre andel kvinnor än män som genomgått artrosskola före operation. Patienter 80 år och äldre har i lägre grad genomgått artrosskola jämfört med patienter i åldern 18 till 79 år, både i riket och i VGR men skillnaden i VGR är inte statistiskt säkerställd.

Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2016

Vad visar indikatorn: Patienterna som opereras med halvprotes har en medelålder på 85 år och många har genomgått operationen i samband med en höftfraktur. Indikatorn visar sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) ett år efter operationen. Indikatorn beräknas efter ett år eftersom detta är en grupp patienter med stor sjuklighet och hög risk för komplikationer.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden redovisas inte könsuppdelat vid enheter som utför få primäroperationer. SU Sahlgrenska särredovisas inte på grund av få operationer. Av samma skäl redovisas inte värden för NU NÄL år 2015 och NU Uddevalla år 2016. Samtliga operationer utförda vid sjukhus inom regionen ingår dock i det totala värdet för VGR.

 

Västra Götaland jämfört med riket: Under samtliga mätperioder har implantatöverlevnaden i VGR varit i nivå med genomsnittet i riket.

Skillnader inom regionen: Under samtliga mätperioder har alla sjukhus en implantatöverlevnad i nivå med eller över genomsnittet i riket.

Köns- och åldersskillnader: Jämförelsen avser operationsår 2016. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen eller de olika åldersgrupperna, varken i riket eller i VGR.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden - jämförelse med riksgenomsnittet

I tabellen nedan visas senast tillgängliga värden för implantatöverlevnad 10 år, reoperation inom 2 år och patienttillfredsställelse vid total höftprotesoperation samt andel patienter som genomgått artrosskola före operation och implantatöverlevnad 1 år vid halvprotesoperation.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.