Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Inledande text om kostnaden per DRG och de fem områdena


Skriven av
Publicerad 2019-10-28 Uppdaterad 2019-10-28

Kostnad per DRG

I den första delen kommer vi att redovisa diagram och kommentar om kostnad per DRG som vi publicerade i slutet av avsnittet Kostnader och resurser

1- Höftfraktur

Ingång till analys

Årlig kostnad för slutenvården är ca 400 mkr ytterfallen inkluderade, medräknar vi även sjukhusens öppenvård med samma utsökningskriterier hamnar vi på ca 500 mkr.

Vad gäller medelvårdtid på regionnivå ser vi en minskning från 2015 (10,7 dgr) till 2019 års värde på 9,0 dagar.

Kostnad per DRGpoäng är ett sätt att se kostnad per vårdtillfälle där hänsyn tagits till vårdförloppets tyngd. Här varierar kostnaderna ganska mycket och för 2018 är SÄS dyrast.

Registreringar. En anledning till variationen kan vara missar i registrering (ex bi-diagnoser) vilket leder till en för låg genomsnittlig DRG-vikt. Variationen mellan om vårdtillfället hamnat i ett komplicerat DRG eller ej är stor. För SÄS hamnar 52% av vårdtillfällena i ej komplicerade DRG medan NU och SkaS har motsvarande 32% respektive 38%.

Kostnader per vårdtillfälle (oaktat DRGvikt): Här ser vi att SU är dyrast men de har även den högsta genomsnittliga DRG-vikten.

  • Vad gäller kostnadstyp kan vi här se att NU och KS har högst kostnader för bemanningsföretag medan SU och SÄS har högst personalkostnader. Möjligen kan sjukhusen här granska om bemanningstalen skiljer sig åt för de aktuella avdelningarna.
  • Lokal och avskrivningar toppas av SÄS och så har det sett ut både 2017 och 2018. Beror detta på nybyggnation eller annat?
  • Läkemedel. Svårt att se mönster över åren. SÄS har klart högst 2018 men det kan röra sig om tillfälligheter(?)
  •  Vad gäller radiologi så är KS dyrast åren 2016-2018 men det skiljer inte allt för mycket mellan sjukhusen.
  • Lab. Här är AL billigast 2016-2018 medan KS är dyrast. Djupare analys behövs om det är volym eller kostnadsdrivet.
  • Operation 2018. Något svårt att analysera då inte alla sjukhus särredovisar dyrare material.

Se över registreringsrutiner på SÄS (missas bidiagnoser?)

Se över bemanningstalen för aktuella avdelningar. Skiljer dessa sig åt?

För mer information se länk till rapporten: KPPHöftfraktur.pdf