Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

 Primärvårdsmätningen 2018 genomfördes vid samtliga vårdcentraler i Västra Götaland där totalt 34 373 enkäter skickades ut och antalet inkomna svar var 11 770 vilket innebär en svarsfrekvens om 34,2 %. Genomsnittlig svarsfrekvens i riket var 35,7 % som besvarades av personer i åldern15 år eller äldre som varit på läkarbesök i primärvården under september månad. Kvinnor och äldre personer besvarade i högre grad enkäten jämfört med män och yngre personer, vilket ser likadant ut i övriga enkäter.

Se diagram 1 om svarsfrekvens.

 

Patientens upplevelse av vårdens förmåga till att ge ett bra bemötande inom primärvården i Västra Götaland upplevs som mycket gott. Respekt och bemötande är därmed den dimension patienterna ger högsta positiva svaret, däremot var man mindre nöjd med dimensionen kontinuitet och koordinering. Män upplevde i högre grad än kvinnor att deras behov blivit tillgodosedda.

I diagram 2 visas indexerat medelvärde per dimension och nämnd.

För mer information se Resultat Primärvårdsmättning 2018 i stödstrukturen för Nationell patientenkät

 


Publicerad 2019-06-18 Uppdaterad 2020-04-22

Primärvårdsmätning avseende läkarbesök år 2018

 Urval och svarsfrekvens

Antal enkäter som skickas ut baseras på respektive enhets patientgenomströmning under motsvarande period föregående år, dvs september 2017.

Mätningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av de patienter som besökt vårdcentral i september 2018 och träffat en läkare. Enkäten skickades ut till 158 492 patienter i hela landet varav 343 73 i Västra Götaland. Antalet inkomna svar var 56 545 i riket och 11 770 i Västra Götaland. Samtliga vårdcentraler i Västra Götaland inom vårdvalet deltog i mätningen.

Svarsfrekvensen i riket var 35,7 % och 34,2 % i Västra Götaland. 

Svarsfrekvensen varierade dock stort mellan vårdcentralerna, från 18,5 % till 52,2 %, vilket illustreras i diagram 1.

Såväl i Västra Götaland som i riket var svarsfrekvensen högre bland kvinnor än män. I riket var svarsfrekvensen 36,1 % för kvinnor och 35,1 % för män. Motsvarande siffror för Västra Götaland var 35 % respektive 33,1 % vilket visar en något större skillnad. 

Dimensioner i mätningen

Frågorna i Nationell Patientenkät belyser patientens upplevelser och består av ett antal påståenden till vilka patienten ställer sig positiv, neutral eller negativ.

Resultatet redovisas i form av svar på sju dimensioner där varje dimension består av flera frågor vars svar viktas ihop och utgör tillsammans det totala värdet på dimensionen . De sju dimensionerna är:

Respekt och bemötande belyser vårdens förmåga att bemöta patientens individuella behov och förutsättningar.

Tillgänglighet belyser tillgänglighet avseende närhet och kontaktvägar och personalens tillgänglighet för patienten och dess anhöriga.

Delaktighet och involvering belyser patientens involvering och delaktighet i vården och besluten och om behandlaren tar hänsyn till patientens önskemål.

Information och kunskap belyser hur väl vården förmår informera och kommunicera om väntetider, ge svar på frågor och informera om behandlingen.

Emotionellt stöd belyser personalens lyhördhet för patientens oro, ångest, smärta etcetera och om personalen är tillgänglig och stöttande i detta.

Kontinuitet och koordinering belyser hur väl vården samordnas internt och externt och patientens önskemål om kontinuitet.

Helhetsintryck belyser helhetsaspekten, upplevd effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet.

Utöver att besvara de fasta frågor som ställts kan patienterna lämna ytterligare kommentarer och synpunkter. Detta tillför undersökningen ytterligare en dimension och ger verksamheterna ett större underlag att använda sig av i sitt utvecklingsarbete.

Under hösten tillkommer analys av resultat som redovisas i diagram 2.