Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vård av kroniska sjukdomar är ett av vårdcentralernas största uppdrag och då ingår att arbeta med sjukdomsförebyggande insatser, tidig upptäckt, evidensbaserad behandling och uppföljning. Rehabiliteringsenheterna har också ett viktigt uppdrag i arbetet med sjukdomsförebyggandeoch rehabiliterande insatser vid kronisk sjukdom.

I denna rapport redovisas nio av vårdval vårdcentrals medicinska kvalitetsindikatorer och omfattar tre av de vanligaste kroniska sjukdomarna, samt läkemedel till äldre. Det hade varit önskvärt att redovisa indikatorer för flera kroniska sjukdomar t.ex. astma, KOL och psykisk ohälsa, indikatorer för sjukdomsförebyggande insatser, samt rehabiliteringsenheternas indikatorer, men på grund av bristande datakvalitet redovisas dessa inte.

Resultat och förbättringsområden

Diabetes

Målen för diabetesbehandlingen är låga blodsockernivåer d.v.s. HbA1c lägre än 52 mmol/l, låga blodfetter d.v.s.  LDL-kolesterol mindre än 2,5 mmol/l och blodtryck mindre än eller lika med 140/85 mm Hg. I genomsnitt uppnås målet för HbA1c av 56,1 procent av de listade individerna inom sjukdomsgruppen, målet för låga blodfetter nås av 56,3 procent och blodtrycksmålet nås av 57,2 procent Detta är i nivå med, eller något bättre än, riket. Spridningen av andelen patienter som uppnår målen är stor om man jämför de olika vårdcentralerna och många vårdcentraler behöver förbättra kvaliteten på sin diabetesvård. Trendanalysen visar att det sker en viss ökning av andel listade individer som uppnår målen för blodsockernivåer och blodfetter, men inte för blodtrycket.

Hypertoni

Målen för hypertonibehandling är att ha ett blodtryck på mindre än 140/90 mm Hg och låga blodfetter d.v.s. LDL-kolesterol mindre än 2,5 mmol/liter. I genomsnitt uppnås blodtrycksmålet av 66,3 procent av de listade individerna på vårdcentralerna och målet för blodfetter av 33,1 procent. Spridningen av andelen patienter som uppnår målen är stor mellan vårdcentralerna och många vårdcentraler behöver förbättra kvaliteten på hypertonivården. Trendanalys visar ingen förändring av andelen patienter som uppnår målblodtrycket.

Kranskärlssjukdom

Målen för behandling av kranskärlssjukdom är att blodtrycket är lägre än 140/90 mm Hg samt låga blodfetter d.v.s. LDL-kolesterol 1,8 mmol/ liter eller lägre. I genomsnitt uppnås blodtrycksmålet av 75,8 procent av de listade individerna i sjukdomsgruppen och målet för låga blodfetter nås av 26,7 procent. Spridningen av andelen patienter som når målen är stor mellan vårdcentraler och många vårdcentraler behöver förbättra kvaliteten på vården av patienter med kranskärlssjukdom. Trendanalys visar att andelen som når målen för blodtryck ligger stabilt på en hög nivå.

Läkemedel till äldre

Enligt Krav-och kvalitetsboken ska fördjupad läkemedelsgenomgång och översyn av patientens läkemedelsbehandling genomföras, för patienter som är 75 år och äldre, minst en gång per år för att säkerställa god kvalitet i äldres läkemedelsterapi. Vid läkemedelsgenomgången är det särskilt viktigt att ta ställning till utsättning av läkemedel som är olämpliga för äldre. Andelen äldre som har fått fördjupad läkemedelsgenomgång är i snitt 53,7 procent och förskrivningen av olämpliga läkemedel är 15,6 procent. Trendanalysen visar ökad andel läkemedelsgenomgångar, men dessa behöver öka. Förskrivningen av olämpliga läkemedel är oförändrad och behöver minskas ytterligare.

Bra registrering är en förutsättning för att kunna göra tillförlitliga kvalitetsuppföljningar. Primärvården måste bli mycket bättre på att systematiskt registrera framför allt sjukdomsförebyggande åtgärder, fördjupad läkemedelsgenomgång och åtgärder på rehabiliteringsmottagningar.

Länk till rapporten: Primärvård i Västra Götaland 2019


Skriven av Karin Fröjd
Publicerad 2019-11-15 Uppdaterad 2020-11-27