Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Denna rapport är en sammanställning av resultaten för den medicinska kvaliteten som presenteras i avsnittet Medicinsk kvalitet i Verksamhetsanalys 2019 och det utfall för år 2018 som visas i Kvartalen. Analyserna fokuserar på resultaten från sjukhusförvaltningarna i Västra Götalandsregionen. Resultaten presenteras först på övergripande nivå för Västra Götalandsregionen, därefter följer resultaten för varje enskild sjukhusförvaltning. De föreslagna förbättringsområdena som presenteras i faktarutan Viktiga förbättringsåtgärder i Västra Götalandsregionen här till höger, har valts då få eller inga av sjukhusen i Västra Götalandsregionen når rekommenderade måltal och/eller då resultaten uppvisar stor spridning inom regionen. Användningen av penicillinpreparat i förhållande till övriga antibiotika har lyfts fram som ett viktigt område att förbättra. Syftet är att stimulera sjukhusen i Västra Götalandsregionen att arbeta för att nå de rekommenderade målen, ett arbete som är viktigt för att minska risken att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika. För flera medicinska områden inom Västra Götalandsregionen ses oönskade skillnader i utfall mellan sjukhus och behandlade enheter, vilket behöver åtgärdas. Förbättringsarbeten för att minska spridningen behöver utgå från de enskilda sjukhusförvaltningarna men ibland också tas om hand på en övergripande regional nivå. Ett tydligt exempel är tillgängligheten inom cancersjukvården, där flertalet ”flaskhalsar” identifierats som behöver åtgärdas på regional nivå.

Långt ifrån all den verksamhet som pågår vid sjukhusförvaltningarna omfattas av denna kvalitetsgranskning och rapport. Det finns alltid områden som kan förbättras utöver det som framkommer här. Det kan också finnas kvalitetsbrister och avvikelser som ur medicinsk synvinkel är mer betydelsefulla att åtgärda än de vi lyfter fram. Samtliga förbättringsåtgärder utvecklas i avsnittet Förbättringsområden för Västra Götalandsregionen på sidan 18.

Viktiga förbättringsåtgärder i Västra Götalandsregionen:

• Följsamheten till riktlinjerna för STRAMA behöver öka

• Kvalitetsutfallet inom psykisk hälsa behöver förbättras och täckningsgraden i berörda register öka

• Tillgängligheten inom SVF (standardiserade vårdförlopp) för flertalet cancersjukdomar behöver förbättras

• Operation av höftfraktur inom 24 timmar –fortfarande når inte alla

Länk till rapporten: Sjukhusrapporten i Västra Götalandsregionen 2019


Skriven av Maria Taube
Publicerad 2019-11-15 Uppdaterad 2020-11-27