Sammanfattning

Psykossjukdomar är ett samlingsbegrepp för tillstånd med psykotiska symtom där schizofreni är den största enskilda diagnosgruppen. Schizofreni innebär en förändrad verklighetsuppfattning, nedsatt social och kognitiv förmåga, till följd därav ofta en försämrad funktionsförmåga. I VGR finns runt 4 500 patienter med schizofreni. Vanligen används begreppet psykossjukdomar för att beteckna dels schizofreni, men även andra tillstånd som schizo-affektivt syndrom, kroniska vanföreställningssyndrom, akuta och övergående psykotiska syndrom samt ospecificerad icke-organisk psykossjukdomar. Det totala antalet patienter med psykossjukdom är således fler när alla aktuella diagnoser räknas in.

Läkemedlen är en viktig del av behandlingen, men måste kombineras med andra insatser såsom olika psykosociala åtgärder (familjeinterventioner, psykologisk behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering), likväl som fokus på ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården (psykiatrin) och socialtjänsten.

För psykossjukdom rapporteras andelen kvinnor och män som haft läkemedelsgenomgång med läkare senaste 12 månaderna. Nationell rekommenderad målnivå är 60 procent, vilket både riket (86,6%) och Västra Götaland (69%) når år 2016, dock når inte VGR det regionala målet om 90 procent.


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-07

Källa: PsykosR - Nationellt kvalitetsregister för uppföljning och behandling av psykossjukdomar.

Vilket år avses: 2016.

Regionalt mål: Minst 90 procent. Indikatorn är en av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter med psykossjukdom som haft läkemedelsgenomgång med läkare senaste 12  månaderna vid ny-och uppföljningsregistrering.

Nämnare: Totalt antal registrerade patienter med psykossjukdom.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med psykossjukdom som haft läkemedelsgenomgång med läkare under de senaste 12 månaderna.

Genomgång av läkemedel ska ha motsvarat minst enkel läkemedels-genomgång enligt SOSFS 2012:9, d.v.s.
1) kartläggning av vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför,
2) vilka av dessa läkemedel patienten använder, samt
3) vilka övriga läkemedel (inklusive receptfria läkemedel och kosttillskott) patienten använder.
Åtgärden innebär även kontroll av att läkemedelslistan är korrekt, bedömning av att läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker.

Felkällor: Varierande täckningsgrad.

Västra Götaland jämfört med riket: Nationell målnivå är 60 procent, vilket uppnås med råge i riket: 86.6 procent. I Västra Götaland noteras en förbättring från 46-47 procent till 69 procent år 2016, men fortfarande är det en bit kvar till det regionala målet 90 procent.

Skillnader inom regionen: Stora inomregionala skillnader, där 10 av 25 enheter når det regionala målet.

Könsskillnader: Ej analyserat.