Sammanfattning

Hysterektomi innebär borttagande av livmodern. Vanligen görs det till följd av en godartad (benign) orsak som till exempel muskelknuta (myom), framfall eller rikliga blödningar i samband med menstruation. Hysterektomi kan också göras vid cancer, förlossning eller vid skada.

Operationen gjordes tidigare med så kallat buksnitt vilket innebär att buken öppnas så att livmodern kan kommas åt. På senare år har man i ökad grad använt skonsammare operationsmetoder med så kallad minimalinvasiv teknik där operationen görs via slidan eller med titthålskirurgi. Dessa operationstekniker innebär kortare vårdtider, mindre behov av smärtstillande samt att patienten snabbare kan återgå till normala aktiviteter. I Västra Götaland (VGR) opereras cirka 69 procent av kvinnorna med sådan teknik, vilket är något fler än riksgenomsnittet. Viss variation finns dock inom VGR, där andelen varierar från 40 till 84 procent.

Komplikationer efter hysterektomi är ovanliga. Några få procent av opererade kvinnor i såväl riket som Västra Götaland har haft oönskade händelser inom 28 dagar efter operationen och cirka 50 procent av kvinnorna uppger att de två månader efter operationen är komplikationsfria och utan oväntade besvär. 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Skriven av
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-09-21

Hysterektomi med minimalinvasiv teknik

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2014 till 2019

Täljare: Antal hysterektomier som utförs med minimalinvasiv
teknik = titthålskirurgi eller vaginal operation.

Nämnare: Kvinnor 18 år eller äldre som genomgått hysterektomi respektive år.

Vad visar indikatorn:

Hysterektomi, borttagande av livmoder, är en relativt vanlig operation. De vanligaste godartade (benigna) orsakerna är godartad muskelknuta (myom), framfall samt riklig blödning vid menstruation där inte läkemedelsbehandling varit tillräcklig. Hysterektomi kan också behövas vid cancerdiagnos eller vid förlossning och skada. Tidigare utfördes operationen oftast med så kallat buksnitt men på senare tid har det blivit vanligare med minimalinvasiv operationsteknik vilket innebär att operationen görs som vaginal operation eller med titthålskirurgi. Fördelen med minimalinvasiv operationsteknik är att behovet av smärtstillande minskar, vårdtiden blir kortare och patienten kan snabbare återgå till normala aktiviteter. Andelen opererade med minimalinvasiv teknik skall således vara högt och indikatorn mäter andelen kvinnor som opererats med sådan teknik.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket:

Andelen opererade med minimalinvasiv teknik har succesivt ökat, från cirka 40 % år 2010 till 69 % år 2018. Under hela mätperioden har andelen varit högre i Västra Götaland jämfört med riket, vilket är positivt.

 Skillnader inom regionen: Inom regionen finns skillnader i andelen som opereras med minimalinvasiv teknik, från 38,5 % vid SkaS-Skövde och 52 % vid SÄS-Borås till 84 % vid SU-Östra.

Könsskillnader: Endast kvinnor ingår.

Oönskade händelser efter hysterektomi

Källa: Socialstyrelsen, patientregistret

Vilket år avses:

Tidsserie 2014-2019 för riket och VGR.

Tidsserie om 3-årsperioder, 2014-2016 och 2017-2019 för riket, VGR och förvaltningar.

Täljare: Kvinnor som genomgått hysterektomi enligt nedan och som inom 28 dagar återinskrivs med någon huvuddiagnos enligt nedan*

Nämnare: Samtliga kvinnor 18 år eller äldre som genomgått hysterektomi på benign indikation enligt nedanstående kriterier** och som lever 28 dagar efter hysterektomin.

**Socialstyrelsens indikatorbeskrivning. Hysterektomi i samband med graviditet, förlossning, HIV och vissa skador är exkluderad.

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor som inom 28 dagar återinskrivs för oönskade händelser* efter operation hysterektomi. Oönskade händelser innefattar till exempel blödningar och infektioner.

*ICD-10 kod D62, K560, K567, I978, I979, J954, J958, J959, T814.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen oönskade händelser inom 28 dagar efter hysterektomi var drygt två procent i såväl Västra Götalandsregionen som riket år 2017.

Skillnader inom regionen: Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan förvaltningarna under perioden 2015-2017 i andel oönskade händelser.

Andel utan komplikationer två månader respektive ett år efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2014 till 2019

Täljare: Antal kvinnor som uppger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter hysterektomi.

Nämnare: Antal kvinnor 18 år eller äldre som svarat på enkät två månader efter operation hysterektomi.

Vad visar indikatorn: Indikatorn anger andelen patienter, 18 år och äldre, som 2 månader efter hysterektomi varit komplikationsfria och utan oväntade besvär. Alla diagnoser ingår.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl VGR som i riket rapporterade 50 % av kvinnorna att de varit komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter operationen. Andelen är cirka 10 % lägre jämfört med tidigare år.

Skillnader inom regionen: Slumpmässiga variationer kan göra att resultaten varierar något från ett år till ett annat, men några egentliga skillnader mellan de olika sjukhusens resultat ses ej.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Nöjdhet med operationsresultatet ett år efter hysterektomi.

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2014 till 2018

Täljare: Antal kvinnor som i enkät ett år efter operation anger att de är nöjda eller mycket nöjda med operationsresultatet.

Nämnare: Totala antalet kvinnor som opererats för hysterektomi och svarat på uppföljningsenkät ett år efter operation.

 

Vad visar indikator: Andel kvinnor som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med operationsresultatet ett år efter hysterektomi.

 

 

Västra Götaland jämfört med riket:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader:

Blödningar vid hysterektomi utifrån operationsteknik samt uterusstorlek.

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2014 till 2019

Täljare:

 

Nämnare:

Vad visar indikator:

 

Västra Götaland jämfört med riket:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader:

Återinläggning efter operationen

Källa: Vega

 

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2019

Täljare:

 

Nämnare:

Vad visar indikatorn:

Västra götalandsregionen jämfört med riket:

Skillnader inom regionen:

Könsskillnader:

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senaste årets värden

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.