Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Koloskopiundersökningar
Koloskopiundersökning är en undersökning av tjocktarmen som görs vid misstanke om cancer eller inflammatorisk tarmsjukdom. 100 procent av patienterna ska vänta kortare än 91 dagar på koloskopiundersökningar. Målsättningen uppnås inte och i stället minskar andelen patienter som har väntat kortare än 91 dagar på koloskopiundersökning från runt 80 procent år 2014 till cirka 70 procent 2019.

Observera!

På grund av problem med datafångst i samband med byte av operationsplaneringsystem redovisas för "koloskopiundersökningar" för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018-04 - 2019-01 värden från 2018-03.

 

Neuropsykiatriska utredningar – Vuxna
100 procent av vuxna patienterna ska vänta kortare än 91 dagar på neuropsykiatrisk utredning. Ökad följsamhet till gällande registreringsrutiner ligger till grund för den kraftiga förändring vi kan se i resultaten för de neuropsykiatriska utredningarna för vuxna patienter (2017-01). Målsättningen uppnås inte, i stället ses en minskning av andelen väntande <91 dagar från drygt 40 procent år 2015 till under 30 procent 2019.

Regional vårdgaranti cancer: 100 procent av vuxna patienter med välgrundad misstanke om cancer ska erhålla ett första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran har initierats. Måluppfyllelsen uppnås inte och andelen väntande med mindre är 15 dagar minskar från cirka 90 procent år 2016 till under 80 procent 2019

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenter (se nedan).


Publicerad 2018-12-11 Uppdaterad 2020-06-02

Följande förkortningar och begrepp är vanligt förekommande i detta avsnitt:

MOV = Medicinskt orsakad väntan
PVV = Patientvald väntan
TAV = Totalt antal väntande

AL = Alingsås lasarett
ANS = Angereds Närsjukhus
FSS = Frölunda specialistsjukhus
KS = Kungälvs sjukhus
Lundby = Capio Lundby Närsjukhus
NU = NU-sjukvården
SkaS = Skaraborgs sjukhus
SU = Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SÄS = Södra Älvsborgs Sjukhus

 

 

Koloskopiundersökningar

Mått

  • Totalt antal väntande (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)
  • Andel väntande < 91 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)

Källa: Nationella väntetidsdatabasen (SKR).

Täljare: Antalet patienter som väntat <91dagar på sin koloskopiundersökning (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare: Det totala antalet patienter som väntade på koloskopiundersökning, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

 

Västra Götaland jämfört med riket: Inga data finns för jämförelse.

Skillnader inom regionen: Målsättningen uppnås inte i VGR och i stället minskar andelen patienter som har väntat kortare än 91 dagar på koloskopiundersökning från runt 80 procent år 2014 till cirka 70 procent 2019.

Under 2019 har SÄS, Frölunda specialistsjukhus, privata vårdgivare i Göteborg och Lundby högst andel som har väntat kortare än 91 dagar.

Neuropsykiatriska utredningar vuxna

Mått

  • Totalt antal väntande (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)
  • Andel väntande < 91 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)

Källa: Regionala väntetidsdatabasen.

Täljare: Antalet vuxna patienter som väntat <91 dagar på neuropsykiatrisk utredning (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare: Det totala antalet vuxna patienter som väntade på neuropsykiatrisk utredning, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

 

Västra Götaland jämfört med riket: Inga data finns för jämförelse

Skillnader inom regionen: Målsättningen uppnås inte, i stället ses en minskning av andelen väntande i VGR <91 dagar från drygt 40 procent år 2015 till under 30 procent 2019. På SU och SäS klarar, under 2019, en lite högre andel utredningar inom 90 dagar än VGR i snitt. SkaS har klart lägre måluppfyllelse och övriga sjukhus ligger i nivå med VGR-snittet.

                                                                                                                                                  

 

Regional vårdgaranti cancer

100% av vuxna patienter med välgrundad misstanke om cancer ska erhålla ett första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initierats.

Mått

  • Andel vuxna med välgrundad misstanke om cancer som fick vänta <15 dagar på första besök
  • Totalt antal genomförda första besök, vuxna med välgrundad misstanke om cancer

Källa: Regional väntetidsdatabas.

Täljare: Antalet vuxna med ett första besök, på grund av välgrundad misstanke om cancer, som har genomförts <15 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare: Det totala antalet genomförda första besök, vuxna med välgrundad misstanke om cancer (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

 

Västra Götaland jämfört med riket: Inga data finns för jämförelse

Skillnader inom regionen: Måluppfyllelsen uppnås inte och andelen väntande med mindre är 15 dagar minskar i VGR från cirka 90 procent år 2016 till under 80 procent 2019. Jämfört med VGR-snittet så har SU och i NU-sjukvården högre andel som klarar målet, AL, SÄS och KS är i nivå, men SkaS har lägre andel. De små förvaltningarna har mycket varierande andel väntande mindre än 15 dagar vilket troligen förklaras av lågt antal patienter som remitteras för cancerutredning.