Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Ambulansverksamheten i Västra Götalandsregionen (VGR) är organiserad under fem sjukhusförvaltningar; Kungälvs sjukhus, Skaraborgs sjukhus (SkaS), NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Förutom ambulanssjukvård ingår även liggande sjuktransport i verksamheten. Ambulanshelikoptern är en regional resurs, organisatoriskt förlagd till Kungälvs sjukhus.

Ambulanssjukvårdens uppgifter består dels av att bedöma, vårda, behandla samt vid behov transportera patienter till rätt vårdnivå, dels att hänvisa till annan vårdnivå alternativt färdigvårda på plats.

 Ambulansuppdragen delas in efter prioritet (prio) hur akut patientens tillstånd är.

  • Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symtom.
  • Prio 2 är uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom.
  • Prio 3 innebär att det finns ett vårdbehov, men att det är av mindre akut karaktär.

Då det inte finns ett vårdbehov under transporten kan uppdragen utföras av liggande sjuktransport, prio 4, alternativt kan hänvisning ske till sittande sjukresa.

SOS Alarm Sverige AB har genom avtal med staten uppdraget att svara på nödnumret 112. Under 2018 påbörjades ett successivt övertag av bedömning och prioritering av vårdärende från SOS Alarm Sverige AB till Sjukvårdens Larmcentral (SvLc), i VGR:s regi. Från april 2019 ska prioriteringsfunktionen tas över dygnet runt av SvLc. SvLc ska även bedöma och prioritera alla beställningar av ambulans från sjukvården. Med hög medicinsk kompetens i egen regi görs bedömningen att i hög utsträckning kunna tillgodose rätt vårdnivå direkt och med rätt resurs. Bedömning och dirigering av ambulanshelikoptern utförs redan idag av en särskilt utbildad så kallad HEMS-koordinator i VGR:s regi, för att bedöma behovet av ambulanshelikopter och dess utlarmning samt flight-following.

Vid bedömt behov av ambulans dirigerar SOS Alarm Sverige AB delar av ambulanssjukvårdens resurser, enligt gällande avtal med VGR.

Beställning och dirigering av liggande sjuktransport utförs av SvLc.

Antalet uppdrag för ambulanssjukvården är ökande. Det regionala målet är att 90 % av prio 1 uppdragen ska nås inom 20 min, mediantid 12 min, från det att SOS AlarmSverige AB har besvarat 112-samtalet. Varken VGR som helhet eller de enskilda ambulansförvaltningarna når de uppsatta målen för väntetid vid prio 1 uppdrag. Orsakerna till att målen inte uppfylls är flera och behöver utredas vidare.

Enheten vårdanalys tagit över uppdraget att ta fram statistik, i samband med det har det skett en förändring i redovisningen av statistik. Tidigare redovisning har skett årsvis med start 2012. Från och med 2018 kommer redovisningen ske månadsvis. För prio 1 har det från år 2017 också skett en ändring av mätintervallet. Tidigare räknades intervallet från noll minuter till och med minut 20. Sedan 2017 mäts intervallet från noll minuter till och med minut 19, det vill säga, 19 minuter och 59 sekunder. Förändringen gjordes för att kunna jämföra utfallet i VGR med utfallet nationellt.

Tidigare redovisades statistik avseende andel förbeställda sjuktransporter som kommer i tid till tidsbokad behandling eller undersökning. En översyn av redovisningen av statistik för liggande sjuktransport pågår för att bättre spegla dagens behov, bland annat med hänsyn till koncentrationen av vård. Därför är inte diagrammet uppdaterat.

Statistik presenteras per sjukhusförvaltning och hälso- och sjukvårdsnämnd. Det finns en skillnad mellan sjukhusförvaltningarnas och hälso- och sjukvårdsnämndernas upptagningsområde.

Diagrammen nedan visar andel prio 1 som når patienten inom 20 minuter, väntetid för prio 1 och prio 2 samt antal uppdrag per prioriteringskategori (prio 1-4) per sjukhusförvaltning och hälso- och sjukvårdsnämnd.

 

Länk till avsnittet Ambulansssjukvården i verksamhetsanalys 2018

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicerad 2016-06-20 Uppdaterad 2020-05-18

Andel Prio 1 inom 20 minuter

Diagrammen visar den procentuella andelen patientärenden med prio 1, där ambulansresurs når patienten inom 20 minuter. Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta och livshotande symtom. Tiden räknas från det att SOS Alarm Sverige AB besvarar 112-samtalet till dess att ambulanssjukvården anländer till platsen. Det regionala målet är att minst 90 procent av invånarna ska nås inom 20 minuter vid ett prio 1 larm, mediantid 12 minuter. Tiden mäts inom respektive ambulansområde.

Varken VGR som helhet eller de enskilda ambulansförvaltningarna når målet för prio 1 uppdrag. Skillnader i måluppfyllelse går framför allt att se mellan storstad och glesbygd, kopplat till olika geografiska förutsättningar. 

Från år 2017 har det skett en ändring av mätintervallet. Tidigare räknades intervallet från noll minuter till och med minut 20. Sedan 2017 mäter man intervallet noll till och med minut 19, det vill säga, 19 minuter och 59 sekunder. Förändringen gjordes för att kunna jämföra utfallet i VGR med utfallet nationellt.

Väntetid för Prio 1 och 2

Diagrammen visar väntetid för prio 1 och prio 2. Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta och livshotande symtom. Prio 2 är uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom.

Det finns endast beslutade mål för prio 1 uppdrag. Målet är att mediantiden, från det att SOS Alarm Sverige AB besvarar 112-samtalet till dess att ambulanspersonalen registrerar att de har anlänt till platsen, ska vara mindre än eller lika med 12 minuter. Att mäta och redovisa väntetiden för prio 2 uppdrag är samtidigt viktigt. Det bedöms vara ett bra mått på tillgången till tillgängliga resurser inom ambulanssjukvården.

En hög andel prio 1 uppdrag ger undanträngningseffekter för prio 2 uppdrag och därmed längre väntetid för dessa uppdragen.

Under 2018 ses en ökande medianväntetid för prio 2 uppdrag. Diagrammen visar endast medianväntetid per månad. Sedan 2009 har medianväntetiden ökat från 21,9 till 31,5 minuter. Detta ses bland annat som en effekt av ett högt antal ökade prio 1 uppdrag.

Varken VGR som helhet eller de enskilda sjukhusförvaltningarna når målet om 12 minuters medianväntetid för prio 1 uppdrag. Det senaste året ses en svag ökning av medianväntetiden för VGR som helhet.

Antal uppdrag per Prio

Diagrammen visar antal uppdrag fördelat per prioritetsnivå (prio 1, 2, 3 och 4) samt det sammanlagda antalet uppdrag. Under många år har det totala antalet ambulansuppdrag, prio 1–3, har ökat i VGR från år till år, likaså under 2018. För liggande sjuktransport sågs fram till 2017 en viss minskning av antalet uppdrag, men från 2018 ses en viss ökning även där.

Förklaring kan vara att SvLc i bedömning av vårdsamtal i högre grad kan hänvisa till annat transportsätt än ambulans samt att ambulanssjukvården kan hänvisa till liggande sjuktransport, om patienten inte har ett vårdbehov under transporten till sjukhus.