Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

En åldrande befolkning

Invånarna i Västra Götaland blir allt äldre. Nästan en femtedel (19,3 procent) är idag (2017) 65 år eller äldre. 5 procent är äldre än 80 år. Befolkningsprognosen visar dessutom att andelen äldre kommer att fortsätta öka. Invånare 80 år eller äldre beräknas t.ex. öka med 60 procent 2035, jämfört med idag. Motsvarande 50.000 personer.

Åldersstrukturen skiljer sig emellertid mycket åt mellan regionens kommuner. Göteborg har den yngsta befolkningen sett till medelålder (38,0 år), medan Sotenäs är den kommun med högst medelålder (50,1 år). I Härryda kommun utgör barn (0-17 år) mer än en fjärdedel av populationen (26,1 procent). Motsvarande andel i Sotenäs är 14,6 procent.

vgrlink


Publicerad 2018-11-23 Uppdaterad 2019-06-18

En allt äldre befolkning

En förklaring till befolkningsökningen, vid sidan om det positiva födelseöverskottet, är att vi lever allt längre. Vi blir allt äldre. Detta är av stor betydelse för behovet av hälso- och sjukvård eftersom kostnaderna för slutenvård per individ ökar brant från 65 års ålder. Andelen äldre används därför ofta som ett mått på resursbehov för vård.

Länktips: 

Öppna jämförelser - Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård 2018, Socialstyrelsen

 

Inom länet varierar befolkningssammansättningen påtagligt sett till ålder. Härryda och Göteborgs kommun har den yngsta medelåldern i länet på 38,9 år. Sotenäs är den kommun med högst medelålder; 49,1 år. Ungefär var tredje invånare (32,2 procent) är 65 år eller äldre i denna kommun, vilket kan jämföras med Göteborgs kommun där de som är 65 år eller äldre endast utgör ca 15,5 procent av invånarna (figur 1). 

Sett till utvecklingen det senaste decenniet (2007-2017) har befolkningens medelålder minskat i endast fem av länets 49 kommuner. Strömstad har minskat mest (-0,8 år), följt av Falköping (-0,4 år), Göteborg och Borås (båda -0,3 år) samt Uddevalla (-0,1 år). På öarna Orust (+3 år), Öckerö (+3 år) och Tjörn (+2,3 år) samt i Sotenäs (+2,6 år) och Gullspång (+2,3 år) har medelåldern ökat mest under samma period (figur 1).

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen
Kommentar: Uppgifterna för Göteborgs stadsdelsnämndsområden (SDN Gbg) visar medelåldern för Göteborgs kommun totalt - inte per stadsdelsnämndsområden som kartan ger sken av. Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.

Befolkningens ålderssammansättning i Västra Götaland liknar den i Sverige som helhet. Nästan en femtedel av invånarna i Västra Götaland är idag 65 år eller äldre. 5 procent är 80 år eller äldre. Befolkningsprognosen visar att andelen äldre kommer att fortsätta öka det närmaste decenniet. Invånare 80 år eller äldre beräknas 2035 utgöra 7,3 procent av befolkningen i regionen. Det är en ökning från ca 85.000 år 2017 till ca 136.000 år 2035 (figur 2).

Länktips: 
Befolkningsprognos Västra Götaland 2018-2035

Ökningen av andelen äldre går att ses i samtliga nämndområden förutom Göteborgs HSN. Där minskade tvärtemot andelen 65 år eller äldre mellan åren 1990-2008, för att därefter förbli relativt oförändrad på en lägre nivå än övriga HSN. Prognosen visar dock på en ökad andel äldre även i detta nämndområde det kommande decenniet (figur 2).

Förutom Göteborg har ytterligare tio av länets 49 kommuner en befolkning som utgörs av mindre än en femtedel äldre (65 år eller äldre); Mölndal, Härryda, Partille, Ale, Lerum, Trollhättan, Borås och Stenungsund, Skövde och Lilla Edet (figur 2 och 3).

Andelen äldre personer (65 år eller äldre) varierar mellan 11,5 och 32,2 procent mellan länets kommuner och stadsdelar. Högst andel äldre finns i Sotenäs och Gullspång där drygt 30 procent av befolkningen är 65 år eller äldre. Minst andel äldre finns i Angered och Göteborgs Östra stadsdelsnämnsområde. Befolkningen är som äldst i Norra och Östra hälso- och sjukvårdsnämndsområdet (HSN) där 22-23 procent av befolkningen är 65 år eller äldre, vilket kan jämföras med Göteborg HSN där motsvarande andel är 15,4 procent (figur 2 och 3).