Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I de jämförelser som redovisas nationellt avseende resursförbrukning har Västra Götalandsregionen låga kostnader per invånare även när hänsyn tas till de strukturella skillnader som finns mellan rikets landsting och regioner. Speciellt är kostnaderna låga inom specialiserad somatisk vård.

En jämförelse mellan sjukhusen i VGR visar på relativt stora skillnader i produktivitet, både för all vård inom ett sjukhus och för specifika diagnoser.


Publicerad 2016-10-25 Uppdaterad 2019-10-28

Inledning

Resurser

 

Resurser och resursförbrukning kan studeras ur flera perspektiv. Det enklaste och ofta enda tillgängliga måttet på resursåtgång är kostnader vilka därför används i detta avsnitt. Analysen baseras på den nationella uppföljningen av resursförbrukning per landsting eller region och på produktivitetsjämförelser inom sjukhusvård respektive primärvård. I avsnittet presenteras data från två olika källor, dels landstingens/regionernas årsbokslut och dels från kostnad per patient (KPP) som finns vid flertalet av alla sjukhus i Sverige och vid samtliga offentligt drivna sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Case-mix

Beroende på patientens tillstånd och vilken behandling som ges kan resursåtgången för samma diagnos skilja mångfalt, jämför till exempel trombolysbehandling vid kärlkramp i bröstet och öppen hjärtkirurgi för samma diagnos. Genom att använda sekundära beskrivningssystem som diagnos relaterade grupper (DRG) fås en case-mixjustering per automatik då hänsyn tas till behandling, samsjuklighet, komplikationer och i viss utsträckning till ålder.

 

KPP

KPP är en metod för att redovisa aktiviteter och beräkna kostnader för varje vårdkontakt. Kostnader för bland annat läkartid, laboratorieanalyser, röntgen, läkemedel, intensivvård, operationer och vårddagar kopplas till varje vårdkontakt. Till dessa fördelas även indirekta kostnader, bland annat för administration. Kostnader för vårdkontakterna kan sedan summeras till en kostnad per patient. Det är även möjligt att sammanställa kostnaderna för vårdkontakterna till exempel per sjukhus, klinik eller diagnosgrupp. En styrka med KPP är att analyser kan göras för diagnosgrupper, oberoende av hur vården är organiserad. Metoden kan även användas som verktyg i förbättringsarbete, vid uppföljning av hälso- och sjukvårdsverksamhetens processer, för jämförelser mellan olika vårdgivare, vid ersättning samt för att säkra kostnadskontroll. I samband med byte av KPP-system i regionen har vi nu också möjlighet att jämföra vilka typer av undersökningar och prover som tas för olika patientgrupper.

Kostnadsjämförelser på nationell nivå

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer varje år en jämförelse mellan landets regioner och landsting avseende resursförbrukning för områden inom hälso-och sjukvård. Redovisningen baseras på regionernas/landstingens bokslut och befolkningsstorlek. Uppgifterna sammanställs årligen och presenteras med minst ett års fördröjning.

I figur 1 framgår hur kostnaden för Västra Götalands befolkning förhåller sig till genomsnittet i riket. Totalt för hälso-och sjukvård (2017) ligger VGR drygt 1 500 kr lägre per invånare än genomsnittet i riket.

Mellan 2016 och 2017 har kostnad per invånare i VGR stått still  samtidigt som riket i snitt minskat motsvarande med drygt 150 kr. Det är inom den specialiserade somatiska vården som VGR använder mer resurser jämfört med 2016 (+750 kr). Inom psykiatrin har resursanvändande minskat (-60 kr).

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Mått: Nettokostnad för hälso- och sjukvård per invånare och år, exklusive tandvård.

Täljare: Nettokostnad

Nämnare: Folkmängd 31/12 respektive år

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2010 - 2017. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

För att kunna göra rättvisande jämförelser av kostnadsskillnader måste hänsyn tas till landstingens olika förutsättningar att bedriva sjukvård. Kostnadsnivån kan inte förväntas vara densamma i alla landsting. Det finns strukturella faktorer som landstingen inte har möjlighet att påverka som befolkningens ålderssammansättning, den socioekonomiska strukturen och sjukdomspanorama. Källan till kostnadsuppgifterna för denna indikator är SCB:s ekonomistatistik. Årligen beräknas för respektive landsting en standardkostnad för hälso- och sjukvården.

Denna beräknas utifrån uppskattade genomsnittliga vårdkostnader för befolkningen indelad efter kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. Skillnader i standardkostnad mellan landstingen ska spegla den kostnadsskillnad som kan förklaras av olika befolkningsstruktur med mera. Denna standardkostnad ligger till grund för landstingens kostnadsutjämning i det kommunala utjämningssystemet. Även med dessa justeringar har VGR låga kostnader per invånare, sjätte lägsta i Sverige 2017.

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Mått: Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare. Primärvårdsansluten hemsjukvård, tandvård och omstruktureringskostnader är exkluderade. Löpande priser.

Täljare: Strukturjusterad nettokostnad i kronor, exkl kostnader för primärvårdsansluten hemsjukvård, omstruktureringskostnader och tandvård.

Nämnare: Befolkningsmängd per 31 december.

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2012 - 2017. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

Produktivitet för specialist sjukvård och primärvård

Sjukhusens produktivitet

Källan för indikatorn är den nationella KPP-databasen (kostnad per patient) hos Sveriges Kommuner och Landsting. Databasen innehåller uppgifter om kostnader för patienternas vårdkontakter men även uppgifter om diagnoser, åtgärder/vårdinsatser, kön, ålder med mera. För sjukhusen som rapporterar data till KPP-databasen visas kostnaden per prestation i slutenvård. Här har värdet av prestationerna viktats med hjälp av DRG-systemet. Vid jämförelserna tittar man bara på innerfallen, där extremt kostsamma vårdkontakter per DRG har tagits bort.

Vid jämförelse utifrån producerade DRG-poäng ligger Västra Götalandsregionens kostnader för specialiserad somatisk slutenvård 2017 något under genomsnittet i riket.

Kostnaderna kan variera på grund av sjukhusens organisation och patientsammansättning. Det finns ett regelverk för hur kostnader ska kalkyleras och redovisas till KPP-databasen, men det finns inga garantier för att alla sjukhus tolkar detta på samma sätt.

Kostnadsjämförelser är bara skenbart exakta. De är väldigt komplexa och innehåller lika många fallgropar som jämförelser av medicinsk kvalitet. Man bör därför vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av de kostnadsskillnader som redovisas.

Källa: Vården i siffror

Mått: Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten specialiserad vård.

Täljare: Kostnad för somatisk sjukhusvård.

Nämnare: Summan av producerade DRG-poäng.

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2014 - 2017. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

Produktivitet i primärvården

Ett sätt att beskriva produktivitet inom primärvård är att mäta kostnad per viktad vårdkontakt. Detta är en av Socialstyrelsens nationella indikatorer för uppföljning enligt God Vård. I diagrammet har vårdkontakterna viktats med hänsyn till typen av kontakt, vilken personalkategori som är involverad och i vilken delverksamhet inom primärvården kontakten redovisas

Det sammanvägda antalet besök har därefter relaterats till nettokostnaden för primärvård i respektive landsting och region. Västra Götalandsregionens kostnad per viktad vårdkontakt i primärvård var 2016 6,0 % högre än genomsnittet i riket. Motsvarande tal året innan var 3,4 % högre kostnad. 

Källa: Verksamhetsstatistik från Sveriges Kommuner och Landsting.

Mått: Landstingens kostnader per viktad vårdkontakt inom primärvården.

Täljare: Kostnader primärvård.

Nämnare: Summa viktade vårdkontakter.

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2010 - 2016, inga senare resultat har presenterats. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

Källa: Regionala KPP-databasen

Mått: Kostnad per DRG-poäng, innerfall, alla kostnader i respektive års kostnadsnivå.

Täljare: Sjukhusens innerfallskostnader för sluten somatisk vård.

Nämnare: Summa DRG-vikter enl. viktlista 2018 för innerfall.

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2015 - 2018. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

Kostnad per DRG-poäng för sjukhusen i Västra Götaland

Varje år samlas KPP-data in från sjukhusen det vill säga efterkalkylerade kostnader för varje vårdkontakt. Kostnader kan då ställas i relation till producerade DRG poäng per sjukhus. Jämförelsen i figur 5 avser somatisk slutenvård där ytterfallen (vårdkontakter med extremt avvikande kostnader) är exkluderade. De vårdtillfällen som jämförs är de s.k. innerfallen.

Figur 5 visar att när justeringar för case-mix görs blir skillnaderna mindre mellan regionens sjukhus. NU-sjukvården ligger ca 5% under genomsnittet i regionen och SÄS ca 3% över genomsnittet för året 2018.

Under 2018 har fokusrapporter skapats för patientgrupperna KOL stroke, hjärtsvikt, lunginflammation, höftfraktur och PCI. Länkar till något förkortade rapporter finns under respektive namn:

KPP_PCI.pdf

KPPHöftfraktur.pdf

KPPKOL.pdf

KPPLungInflammation.pdf

KPPStroke.pdf

KPPHjärtsvikt.pdf