Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kostnaderna för sjukresor 2018 uppgår till 364,3 mnkr (miljoner kronor) vilket är en ökning med 38,6 mnkr kronor jämfört med föregående år. Kostnaderna för sjukresetaxi inklusive Västtrafiks administrativa kostnader har ökat med 37 mnkr.

Antal sjukresor inklusive loginätter och bårtransporter (ej särredovisat nedan) är 1 166 439. Det är en ökning med 21 603 jämfört med föregående år varav 17 848 är sjukresetaxi.

Restiden per resa har ökat både för sjukresetaxi och bil detta tyder på att invånarna får åka längre för att få den vård de behöver.

Ett nytt Regelverk är beslutat av Regionfullmäktige och kommer att införas 1 juni 2019. Regelverket kommer att styras mot mer miljövänliga och trafiksäkra resor till vården.

Vårdgivare har nu möjlighet att utfärda intyg för sjukresetaxi via webben. Detta underlättar för vården som inte längre behöver skicka in intyg till Sjukresekontoren. 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-06-28

Sjukresor per hälso- och sjukvårdsnämnd

Nämnderna har en sammanlagd negativ avvikelse med 42,7 mnkr. Det är HSN GBG som har den största avvikelsen med 13,5 mnkr. Det är främst sjukresetaxi som har påverkat kostnaderna negativt under 2018.

 

Resultatet nedan inkluderar avräkning Ronden 2017 på 539 796 kronor. 

Sjukresetaxi - transportkostnader

Sjukresetaxi via Västtrafik förändring mellan åren 2017/2018

Transportkostnaderna med sjukresetaxi har ökat med 37 mnkr jämfört med 2017. Antalet resor har ökat med 17 848.

 

Sjukresetaxi körda av annan än Västrafik ingår i resultatet.

Sjukresa med egen bil

Antal resor med egen bil har ökat med 122 resor och kostnaderna har ökat med 887 000 kronor jämfört med föregående år.

HSN Norra har minskat med 4745 resor och HSN Östra har ökat med 5066 resor.

Sjukresa med kollektivtrafik och logi i samband med sjukresa

Inga stora förändringar har skett på dessa färdsätt jämfört med
föregående år. Kostnaden totalt för samtliga färdsätt är 5,3 mnkr vilket är en liten ökning med 6 tkr (tusen kronor).

Totalt antal har ökat med 2 820. Antalet resor med kollektivtrafik har ökat men tåg, flyg och logi har minskat.

Sjukreselinjer

Det är 2 161 fler sjukresenärer på Ronden bussarna 2018 däremot så har antal sjukresenärer på Flexlinjerna i Göteborg minskat med 1 313.

Kostnaderna för Ronden bussarna har ökat med 752 tkr. Kostnaden för flexlinjerna har ökat med 745 tkr. Sammanlagd kostnadsökning för sjukreselinjerna var 1 497 tkr och antal resenärer har ökat med 848.

För mer information: läs ekonomirapporten nedan

Ekonomirapport sjukresor 2018.pdf