Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sveus – Nationell samverkan för uppföljning i hälso- och sjukvården.

Sveus är ett samarbete för vidareutveckling av hälso- och sjukvårdens styrsystem i syfte att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att följa upp och analysera den vård som bedrivs. Ett resultat av Sveus är Sveus analysplattform. Plattformen möjliggör sambearbetning av relevant data från flera olika källor och kan därför i realtid mäta och utvärdera vårdens medicinska resultat. Huvudmän och kliniker kan också jämföra de egna resultaten med andra medverkande vårdgivares resultat.

Sveus analysplattform bidrar till en gemensam bild av hälsoutfall och resursåtgång samt möjligheten till rättvisande jämförelser med hjälp av casemix-justering. I dagsläget finns det möjlighet till analys och uppföljning för sex olika patientgrupper – Artros i höft och knä, bröstcancer, Förlossning, Obesitaskirurgi, Ryggkirurgi samt Stroke.

Inom ramen för Sveus har fler än 50 organisationer involverats inklusive berörda specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, landsting/regioner, universitet, Försäkringskassan och Socialdepartementet. Mer information finns att läsa påMer att läsa om Sveus-projektet finns på www.sveus.se

På hemsidan finns även möjlighet att logga in på analysplattformen som är öppen för samtliga inom regionen genom användning av ditt siths-kort.


Publicerad 2016-05-26 Uppdaterad 2019-06-17

Sveus Bröstcancer 2016-10

Sveus Planerad ledkirurgi 2015-11

Sveus Obesitaskirurgi 2015-10

Sveus Ryggkirurgi 2015-10

Sveus Diabetesvård 2015-06

Sveus Strokevård 2015-05

Sveus Förlossningsvård 2015-05