Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar (0-17 år). Typ 1-diabetes (insulinberoende diabetes) är den helt dominerande gruppen. I Sverige är cirka 7000 barn och ungdomar drabbade, varav drygt 1200 i Västra Götaland.

Behandlingen med insulin är livslång. För att undvika framtida komplikationer är det viktigt att bland annat blodsockernivån inte är för hög. Genom allt bättre behandlingsmetoder och uppföljningsrutiner har blodsockernivåerna successivt förbättrats. Målet är att så många barn och ungdomar som möjligt skall ha ett långtidsvärde för blodsocker (HbA1c) som är mindre än 57 mmol/mol, och att så få som möjligt skall ha värden som är över 70 mmol/mol.

För allt fler barn med typ 1-diabetes har blodsockerkontrollen förbättrats. I Västra Götalandsregionen är det i snitt knappt 49 procent som har god blodsockerkontroll (HbA1c < 57 mmol/mol) jämfört med knappt 43 procent i riket. I VGR varierar andelen mellan cirka 38 till 67 procent. I VGR har drygt 92 procent medelgod blodsockerkontroll (HbA1c < 70 mmol/mol) jämfört med 91 procent i riket. Resultaten för de olika klinikerna i VGR är också goda. Tre av sex kliniker i VGR redovisar år 2018 resultat för HbA1c < 57 mmol/mol som är bättre eller på samma nivå som riket, övriga har en lägre andel. Samtliga kliniker i VGR målet för medelgod blodsockerkontroll (HbA1c < 70 mmol/mol).

I åtgärderna för att förebygga och behandla eventuella diabeteskomplikationer ingår också att minst 80 procent av barnen från 10 års ålder skall genomgå ögonbottenfotografering respektive år eller de två föregående åren, samt att blodtryck och äggvita (albumin) i urin kontrolleras en gång årligen. I VGR klarar två kliniker målet för blodtryckskontroll, fem kliniker klarar målet för ögonbottenfotografering men ingen klinik når ännu målet för kontroll av albumin i urin.


Till avsnittet finns också en fördjupningsanalys av diabetesvården för barn i Västra Götaland 2010 - 2014, publicerad 151210. En sammanfattning av analysen visas längst ner på sidan medan den kompletta rapporten nås via den vidhängande länken.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan).


Skriven av Karin Fröjd
Publicerad 2018-04-26 Uppdaterad 2019-10-04

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 57 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 57 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår, och anger andelen barn med god blodsockerkontroll, det vill säga andelen barn som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 57 mmol/mol (Svenskt vårdprogram för barndiabetes, Sjöblad, Studentlitteratur 2008).

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som når mål för HbA1c har ökat i såväl VGR som i riket. Resultaten för VGR har de senaste åren varit några procentenheter bättre än riket även om skillnaden inte är statistiskt säker alla år.
Ålder och diabetesduration påverkar blodsockerkontrollen*. I siffrorna för år 2018 är det cirka 15 procentenheter fler barn i åldrarna 0-9 år som når mål för god blodsockerkontroll jämfört med äldre barn och tonåringar.

Skillnader inom regionen: Inom VGR finns skillnader i andelen barn som når mål för god blodsockerkontroll. Resultaten för DSBUS och NU-Uddevalla har under flera år varit bättre än riksgenomsnittet. SÄS-Borås ligger i nivå med riket, men de övriga klinikerna ligger lägre. Resultaten för år 2018 för de tre kliniker som ligger lägre är inte statistiskt säkert skilt från riket.


Könsskillnader: År 2018 var det i riket cirka 2 procentenheter fler pojkar än flickor med HbA1c < 57 mmol/mol. I VGR är skillnaderna i samma storleksordning, men skillnaden inte är statistiskt säker.

.

 

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 70 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie 2012 till 2018.

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år, där målsättningen är att de skall ha ett årsmedelvärde för HbA1c < 57 mmol/mol. Vid höga HbA1c (≥ 70 mmol/mol) ökar drastiskt risken att patienten tidigt utvecklar allvarliga komplikationer. Såväl nationellt som internationellt görs därför stora satsningar för att minska andelen patienter med HbA1c ≥ 70 mmol/mol. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår och anger andelen som når medelgod blodsockerkontroll, det vill säga andel med HbA1c < 70 mmol/mol.

Regional målnivå: Minst 85 procent bör enligt nuvarande riktlinjer ha ett HbA1c < 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn med typ 1-diabetes och HbA1c < 70 mmol/mol har successivt ökat för att år 2018 når drygt 90 % i såväl riket som VGR. I den yngsta åldersgruppen (0-9 år) har nästan alla barn ett HbA1c < 70 mmol/mol.

Skillnader inom regionen: Inom VGR är skillnaderna små. SkaS-Lidköping har under flera år haft ett resultat som är bättre än riket medan andelen år 2018 vid de övriga klinikerna inte säkert skiljer sig från riksgenomsnittet. Samtliga kliniker i VGR har resultat som är bättre än den regionala målnivån om minst 85 %.

Könsskillnader: I riket är det något fler pojkar än flickor med HbA1c < 70 mmol/mol. I VGR är skillnaden i samma storleksordning, men skillnaden är ej statistiskt säker.

Andel barn med typ 1-diabetes som kontrollerat blodtrycket senaste året

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018

Täljare: Antal barn 10-17 år som kontrollerat blodtryck respektive år.

Nämnare: Antal barn 10-17 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Förhöjt blodtryck är vid diabetes en komplicerande faktor där skador på små och stora blodkärl på sikt kan leda till njurskador, synnedsättning, amputation, hjärtinfarkt och stroke. Kontroll av blodtryck, samt vid behov behandling, är därför av stor vikt för att förebygga framtida komplikationer. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som under respektive år genomgått mätning av blodtryck. Enligt SwediabKids rekommenderas mätning av blodtryck minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 %.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket har cirka 71 % av barnen i åldrarna 10-17 år kontrollerat blodtrycket respektive år och knappt 74 % i VGR . Varken Västra Götaland eller riket når således rekommenderat mål om minst 80 %.

Skillnader inom regionen: Inom VGR finns signifikanta skillnader i andelen barn 10-17 år som kontrollerat blodtrycket senaste året. Högst andel har NU-Uddevalla och DSBUS, där resultaten år 2018 är bättre än i riket för båda klinikerna. Vid övriga kliniker i VGR var andelen år 2018 ej säkert skild från riksgenomsnittet. NU-Uddevalla når det rekommenderade målet om minst 80 %.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i riket eller VGR. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år och år 2018.

Andel barn med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare:  Unika patienter som har diabetes typ 1 och är 10 år och äldre  som gjorde ögonundersökning (dvs har ett datum på ögonundersökning) någon gång under det senaste tre åren (det specifika året och två år tillbaka).

Nämnare: Antal unika patienter som har diabetes typ 1 och är 10-17 år och som har ett besök under ett specifikt år.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan de små blodkärlen i ögonbotten påverkas, vilket innebär skada på näthinnan och synnedsättning. Risken för ögonbottenförändringar ökar med stigande ålder och med ökande diabetesduration. Med tidig upptäckt genom ögonbottenfotografering kan i många fall skadorna behandlas och synnedsättning begränsas eller förhindras.

Enligt vårdprogrammet skall ögonbotten undersökas vartannat år från tio års ålder. Målnivån är minst 80 %. Enligt SwediabKids avses undersökning respektive år eller någon gång de två föregående åren.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som undersökts med ögonbottenfotografering har i princip under hela mätperioden varit högre i VGR än i riket. År 2018 var andelen 76 % i VGR jämfört med 66 % i riket. VGR når således år 2018 inte målnivån om minst 80 % undersökta. 

Skillnader inom regionen: SkaS-Lidköping och DSBUS når målet om minst 80 % ögonbottenundersökta. Samtliga kliniker i VGR har dock år 2018 ett resultat som är bättre eller på samma nivå som riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i riket eller VGR. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år och år 2018.

Obs!  På grund av förändringar i hur indikatorn beräknas skiljer sig de nu redovisade resultaten mot de som visats i tidigare årgångar av Verksamhetsanalysen.

Andel patienter med typ 1-diabetes som genomgått kontroll av albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie, 2017 till 2018.

Täljare: Antal barn 10-17 år som kontrollerat albumin i urin respektive år.

Nämnare: Antal barn 10-17 år med typ 1-diabetes, rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Njurarna kan skadas vid diabetes, och läckage av albumin i urinen kan vara ett tecken på njurpåverkan. Kontroll av njurfunktionen genom regelbunden mätning av albumin i urin är därför viktigt för tidig upptäckt av njurpåverkan. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som respektive år genomgått kontroll av albumin i urin, oavsett metod. Enligt Swediabkids rekommenderas kontroll av albumin i urin minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 %.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har knappt 55 % av barnen i åldrarna 10-17 år kontrollerat albumin i urin senaste året. I VGR var andelen klart högre (71 %). Skillnaden var år 2018 statistiskt säker, men varken VGR eller riket nådde rekommenderat mål om minst 80 %.  

Skillnader inom regionen: Även om inget av sjukhusen i VGR år 2018 nådde rekommenderat mål var NU-Trollhättan och NU-Uddevalla mycket nära (77,9-79,7 %). Även övriga kliniker i VGR förutom SkaS-Skövde hade resultat som var bättre än riket även om skillnaderna år 2018 inte var statistiskt säkra.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader var sig i VGR eller riket. Jämförelsen avser år 2018 och barn 10-17 år.

Obs! På grund av förändringar i hur indikatorn beräknas kan indikatorn endast redovisas för 2017 och framåt.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden