Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Med begreppet hjärntumör avses primära hjärntumörer, det vill säga tumörer som har sitt ursprung i hjärnvävnaden. Metastaser till hjärnan från cancer i andra organ omfattas alltså inte.

Det finns många olika sorters hjärntumörer, vilka skiljer sig åt både till växtsätt och prognos. Tumörens läge i hjärnan är avgörande för vilka symtom tumören ger upphov till och har också ofta stor betydelse för vilken behandling som är lämplig.

Årets rapport baserar sig på statistik från det nationella hjärntumörregistret 2013-2018 och redovisar ledtider för gruppen primära högmaligna hjärntumörer. De är de mest snabbväxande hjärntumörerna och kräver mest skyndsam utredning och behandling.

Från 1 januari 2018 har det nationella hjärntumörregistret ersatts med det nationella CNS-tumörregistret, som möjliggör mer kontinuerlig registrering över tid och dessutom inkluderar ryggmärgstumörer. I framtida rapporter kommer det därför vara möjligt att ta fram mer detaljerad statistik över fler diagnosgrupper inom området.  

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation högst 14 dagar efter diagnosdatum enligt MR (magnetröntgen).
  • Andel patienter med högmalign hjärntumör som genomgått operation och där fullständigt PAD-svar (patologisk-anatomisk diagnos) är färdigt senast 14 dagar efter operationsdatum.

PAD är den undersökning av den bortopererade tumörvävnaden som görs av en patolog efter operationen. PAD-svaret ger information om tumörtyp och gradering vilket är centralt för att avgöra lämplig fortsatt behandlingsstrategi. PAD genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för samtliga patienter som opereras för hjärntumör i Västra Götalandsregionen.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2018 är 96,3 procent.


Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2019-09-19

Andel patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation högst 14 dagar efter MR-undersökning (magnetröntgen)

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer

Vilka år avses: Diagnosår 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation högst 14 dagar efter diagnosdatum enligt MR.

Täljare: Antal patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation senast 14 dagar efter diagnosdatum enligt MR.

Nämnare: Totalt antal patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götalandsregionen har en något sämre måluppfyllelse än övriga riket. Även om en allt större andel patienter opereras inom 14 dagar efter MR-datum under åren 2013 till 2018 kan det konstateras att det såväl i Västra Götalandsregionen som i riket i stort fortfarande är långt kvar till det nationella vårdprogrammets målsättning, det vill säga att minst 80 procent av patienterna med högmalign hjärntumör ska opereras inom 14 dagar efter MR. År 2018 opererades knappt 40 procent inom bestämd tid i Västra Götalandsregionen, jämfört med drygt 40 procent i hela riket. Den otillräckliga operationskapaciteten i Västra Götalandsregionen beror framförallt på personalbrist inom operation och anestesi. Personalbristen gör också att kapaciteten för postoperativ vård (vård efter operation) är för låg. Situationen är allvarlig, samtidigt är det glädjande att en viss förbättring jämfört med år 2017 kan konstateras.

Skillnader inom regionen: Data baserar sig på ett litet antal fall, varför det ej går att uttala sig om eventuella skillnader inom regionen.

Könsskillnader: Data baserar sig på ett litet antal fall, varför det ej går att uttala sig om eventuella könsskillnader.

Andel patienter som opererats för högmalign hjärntumör, där komplett PAD är färdigt senast 14 dagar efter operationsdatum

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation och där fullständigt PAD är färdigt senast 14 dagar efter operationsdatum.

Täljare: Antal patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation och där fullständigt PAD är färdigt senast 14 dagar efter operationsdatum.

Nämnare: Totalt antal patienter med högmalign hjärntumör som genomgått operation.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götaland har tidigare haft en mycket god måluppfyllelse som legat över genomsnittet för riket. 2013-2015 var måluppfyllelsen närmare 100 procent i Västra Götalandsregionen. Sedan 2016 har andelen patienter med högmalign hjärntumör där komplett PAD erhållits inom 14 dagar sjunkit såväl i Västra Götalandsregionen som i riket som helhet. Detta beror troligen på att en ny WHO-klassificering för primära tumörer i hjärna och ryggmärg infördes under 2016. Den nya klassificeringen omfattar även nyare molekylärpatologiska analysmetoder, vilket medför längre svarstider och leder till att målnivån har blivit svårare att uppnå. Under 2018 ligger dock svarstiden i Västra Götaland för första gången under genomsnittet för riket, med en måluppfyllelse på endast drygt 30 procent, jämfört med över 50 procent för riket. Detta är en oroväckande trend, där en faktor som påverkar svarstiderna är bristen på biomedicinska analytiker. En förutseende strategi för bemanning och kompetensförsörjning är en central faktor för att kunna upprätthålla en välfungerande verksamhet. En annan faktor som kan bidra till att svarstiden är längre i Västra Götaland än för övriga riket är att analysen av MGMT*-status, en viktig behandlingsprediktiv och prognostisk faktor vid den högmaligna hjärntumören glioblastom, ej sker på Sahlgrenska sjukhuset utan skickas till Universitetssjukhuset i Linköping. Arbete pågår för att införa denna analys på Sahlgrenska sjukhuset, vilket förhoppningsvis kan förkorta svarstiderna till komplett PAD i Västra Götaland igen.

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att ett preliminärt svar på PAD oftast erhålls tidigare än 14 dagar efter operationsdatum och därför påbörjas planeringen av postoperativ behandlingen numera innan komplett PAD-svar har anlänt.

* Metylering av O6-metylguanine-DNA metyltransferas (MGMT), ett reparationsenzym som är en prognostisk gynnsam faktor vilket gör att patienten svarar bättre på behandling.

Skillnader inom regionen: Ej aktuellt.

Könsskillnader: Ej aktuellt.