Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Antalet fall av huvud- och halscancer ökar. Under 2018 fick cirka 1 500 personer diagnosen i Sverige. De flesta är över 65 år. Huvud-halscancer är vanligare bland män än bland kvinnor, men fördelningen varierar beroende på var tumören är lokaliserad.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. Varje diagnosgrupp är i sin tur indelade i undergrupper som skiljer sig åt både vad gäller tillväxt, risk för spridning, prognos och behandling. De tre vanligaste grupperna är cancer i munhåla, mellansvalg och struphuvud. Tumör i mellansvalget, det vill säga tumör i halsmandlar och tungbas är den diagnosgrupp som ökar snabbast.

Huvud- och halscancer kan behandlas med kirurgi, strålning eller cellgifter (cytostatika). Patienter med tumör som upptäcks tidigt behandlas oftast med operation eller strålbehandling medan patienter med en cancer i ett mer avancerat skede oftast får en kombinationsbehandling. Det är ganska vanligt med bestående problem efter avslutad behandling, framför allt efter kombinationsbehandling, som exempelvis problem med att svälja och muntorrhet.

Indikatorerna nedan för 2018 visar bland annat:

  • Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst är cirka 51 procent inom Västra      Götaland (målnivå ≥ 80 procent).
  • Andel patienter där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik är cirka 42 procent inom Västra Götaland (målnivå ≥ 80 procent).
  • Den relativa femårsöverlevnaden (2012-2016) var nästan 69 procent (målnivå 70 procent) inom Västra Götaland.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen är 100 procent. Diagnosår 2018.


Andel patienter som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst

Vilka år avses: Diagnosår 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst.

Täljare: Antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst.

Nämnare: Totalt antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland fick 51 procent av patienterna ett första besök på öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar från remissankomst 2018. Inom riket var motsvarande siffra 52 procent.

Skillnader inom regionen: Antalet patienter som fick komma till öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar från remissankomst varierar inom regionen. Som bäst uppnåddes 62 procent och som sämst 38 procent för 2018. 

Andel patienter där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök

Vilka år avses: År för behandlingsbeslut 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik.

Täljare: Antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen där datum för behandlingsbeslut är högst 18 dagar efter datum för första kontakt med utredande öron-näsa-hals-klinik.

Nämnare: Totalt antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen. 

Målnivå: ≥ 80 procent 

Västra Götaland jämfört med riket: Inom Västra Götaland gavs 2018 en behandlingsrekommendation till 42 procent av de undersökta patienterna inom 18 dagar efter det första besöket på öron-näsa-hals-klinik. Inom riket var motsvarande siffra 48 procent.  

Skillnader inom regionen: Andelen patienter som undersöktes och fick sin behandlingsrekommendation inom 18 dagar varierade mellan 38 och 62 procent mellan regionens sjukhus.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 2002-2016 (femårs-perioder)

Vad visar indikatorn: Relativ femårsöverlevnad vid huvud- och halscancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden).  

Målnivå: Målnivån för den relativa fem-års överlevnaden är satt till 70 procent i det Nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårs överlevnaden för huvud- och halscancer är 68,7 procent i Västra Götalandsregionen men varierar mycket beroende på tumörstadie vid diagnos och beroende på var tumören är lokaliserad. Överlevnaden har förbättrats de sista tio åren. Bäst överlevnad har diagnosgruppen läppcancer och sämst överlevnad har cancer i nedre delen av svalget. Överlevnaden i Västra Götalandsregionen är jämförbar med landet i övrigt, 67 procent. Varken Västra Götalandsregionen eller riket når upp till målnivån på 70 procent.

Skillnader inom regionen: Det finns inga regionala skillnader avseende överlevnad.

Könsskillnader: Det finns inga direkta skillnader avseende överlevnad som beror på kön men andelen kvinnor och män varierar beroende på var tumören är lokaliseradmellan de olika tumörlokalerna. Det är ungefär samma andel män och kvinnor som får cancer i spottkörtlarna och i munnen men männen är överrepresenterade exempelvis för cancer i mellansvalget, nedre delen av svalget, läppcancer och stämbanden. Det innebär att männen är i majoritet både för diagnosgrupp som har bäst och sämst överlevnad.