Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar drygt 8 000 kvinnor i Sverige.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa femårsöverlevnaden är nu nästan 90 procent. Orsaken är de förbättringar som genomförts i samtliga delar av processen; den tidiga diagnostiken med screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska tilläggsbehandlingen i form av antihormonell behandling, cellgifter och strålbehandling.

Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2018 är 100 procent.


Andel patienter som opererats inom 28 dagar från välgrundad misstanke om cancer

Vilka år avses: Diagnosår 2013-2018.

Vad visar indikatorn: Andel bröstcancerpatienter som opererats inom 28 dagar från välgrundad misstanke om cancer. Gäller primärt opererade fall utan fjärrmetastaser vid diagnos.

Täljare: Antal registrerade patienter med bröstcancer utan fjärrmetastaser vid diagnos, som är primärt opererade och där tid från välgrundad misstanke om cancer till operation uppgår till maximalt 28 dagar.

Nämnare: Totalt antal registrerade patienter med bröstcancer utan fjärrmetastaser vid diagnos som är primärt opererade.

Målnivå:  80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen patienter som opereras inom 28 dagar (vilket är målsättningen inom standardiserat vårdförlopp) ökar sakta både nationellt och inom regionen. Fortfarande är det dock endast cirka 20 procent av patienterna inom regionen som uppfyller målet, vilket är cirka 20 procent sämre än för riket som helhet. De huvudsakliga faktorerna rör bristande tillgång till radiologi, patologi och operationsresurser.

Skillnader inom regionen: Inom regionen föreligger tydliga skillnader mellan de olika bröstenheterna vad gäller ledtider. De faktorer som ligger bakom detta rör i huvudsak olika tillgång till radiologi, patologi och operationsresurser mellan enheterna.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan kön.

Andel patienter som är primärt opererade och som diskuterats i postoperativ multidisciplinär konferens (MDK)

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2014–2019 

 

 

Vad visar indikatorn: Andel bröstcancerpatienter som är primärt opererade och som diskuterats i postoperativ multidisciplinär konferens (MDK).

Täljare: Antal bröstcancerpatienter som är primärt opererade och som diskuterats i postoperativ MDK.

Nämnare: Totalt antal bröstcancerpatienter som är primärt opererade.

Målnivå:  95 %

Västra Götaland jämfört med riket: Patienter med bröstcancer diskuteras dels vid diagnos (pre-operativ MDK) och sedan efter operation (post-operativ MDK) för att rekommendera den bästa tilläggsbehandlingen (i huvudsak endokrin behandling, strålbehandling och kemoterapi). I både regionen och riket är detta en väl utvecklad funktion där i princip alla patienter diskuteras.

Skillnader inom regionen: Inga skillnader inom regionen.

Könsskillnader: Ingen skillnad mellan könen.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1998–2017 (femårsperioder).

 

Vad visar indikatorn: Överlevnaden vid bröstcancer kan beskrivas på många olika sätt och Socialstyrelsen har sedan flera år rapporterat detta, och för de senaste analyserade grupperna 2012-2016 var den relativa femårsöverlevnaden 87,5 procent i regionen.

En egenhet med bröstcancerdiagnosen är att återfall ofta sker sent och att överlevnaden trots återfall kan vara relativt lång. Därför ger överlevnaden efter 10 år en betydligt bättre beskrivning av prognosen för denna patientgrupp. 

Mått: Relativ femårsöverlevnad vid bröstcancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden.

Målnivå: Finns ingen.

Västra Götaland jämfört med riket: I huvudsak är det ingen skillnad i regionen jämfört med riket avseende överlevnad. Den lilla skillnad som finns kan i huvudsak förklaras av skillnader som beror på tumörernas storlek och samsjuklighet i patientgrupperna.

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns mindre skillnader i överlevnad. Den lilla skillnad som finns kan i huvudsak förklaras av skillnader som beror på tumörernas storlek och samsjuklighet i patientgrupperna.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan kön.