Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Hudcancer är den vanligaste tumörsjukdomen.

I Sverige diagnostiseras över 60 000 personer varje år. Drygt 4 000 nya fall av melanom upptäcks, drygt 7 000 får skivepitelcancer, och resten är basalcellscancer som är den vanligaste hudcancertypen.

Andelen tumörer som upptäcks ökar generellt med fem till sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare.

För patienter i riket med melanom är den relativa femårsöverlevnaden 94 procent hos kvinnor och 90 procent hos män. I Västra Götaland är den relativa femårsöverlevnaden 94 respektive 91 procent.

Information till befolkningen om melanom och förebyggande sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.
  • Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar (patologisk-anatomisk diagnos) finns senast 14 dagar efter datum för operation. 
  • Den relativa femårsöverlevnaden för malignt melanom är 93 procent.

PAD är den undersökning av den bortopererade tumörvävnaden som görs av en patolog efter operationen. PAD-svaret ger information om tumörtyp och gradering vilket är centralt för att avgöra lämplig fortsatt behandlingsstrategi.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen är 100 procent. Diagnosår 2018.


Publicerad 2018-12-20 Uppdaterad 2019-08-28

Andel patienter som opererats senast 7 dagar från första besök

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Täljare: Antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Nämnare: Totalt antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation.

Nationell målnivå: 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland opereras färre patienter inom 7 dagar, 38 procent jämfört med riket där 49 procent opereras inom 7 dagar. I samband med att teledermatologi också införs i Västra Götaland kommer sannolikt väntetiderna till operation kortas. 

Skillnader inom regionen:  Det föreligger en stor inomregional variation, där HSN N ligger högst med 61 procent opererade inom 7 dagar. Lägst ligger HSN Ö med 27 procent. Övriga HSN ligger mellan 31 och 34 procent.  Digital teledermatologi finns endast tillgänglig för offentliga vårdcentraler i regionen och inte för privata vårdcentraler, vilket skapar ojämlik vård.

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks ofta i senare stadium.

Andel opererade patienter där PAD-svar finns senast 14 dagar efter operationsdatum

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Täljare: Antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation där datum för PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Nämnare: Totalt antal patienter med hudmelanom som genomgått primär operation.

Nationell målnivå: 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen patienter där PAD-svar föreligger 14 dagar postoperativt ligger något lägre i Västra Götalandsregionen jämfört med landet i övrigt. 

Skillnader inom regionen: Det är stor variation inom regionen, där HSN Norra ligger lägst endast med 35 procent PAD-svar klara senast 14 dagar efter operation. Högst andel PAD-svar har HSN Södra och HSN Östra med mellan 58 och 60 procent. HSN Göteborg och HSN Västra har 46 respektive 52 procent.

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks ofta i senare stadium.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 2002-2016 (femårs-perioder) 

 

Vad visar indikatorn:  Den relativa femårsöverlevnaden vid hudmelanom.

Mått: Relativ femårsöverlevnad vid malignt hudmelanom. Avser patienter 30–89 år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden.

Nationell målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden är 93 procent i Västra Götalandsregionen och 92 procent i riket. När det kommer till överlevnad är tidig upptäckt viktig. Dermatoskopiremisser via telemedicin förbättrar logistiken och bidrar till tidigare upptäckt.

Teledermatoskopi har införts i stora delar av landet. I Västra Götalandsregionen har införandet försenats men är till viss del implementerat under 2018. Sannolikt kommer telemedicin förbättra logistiken betydligt genom att frigöra fler läkarbesökstider

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Kvinnor har en högre överlevnad än män då kvinnors hudmelanom upptäcks i tidigare stadium.