Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige får cirka 1 200 personer njurcancer varje år, vilket innebär att det är den tionde vanligaste cancerformen. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor. 

Ungefär 15 procent av patienterna har spridd njurcancer vid diagnos, så kallade metastaser. Ytterligare ungefär 20 procent av patienterna diagnosticeras med metastaser vid uppföljning. Medianåldern vid diagnos av njurcancer är cirka 65 år. 

Trettiosju procent av patienterna med njurcancer har symtom, till exempel blod i urinen. Resten av all njurcancer upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor.

På senare år har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser.

 

Sedan april 2017 görs utredning och undersökningar enligt ett standardiserat vårdförlopp som är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Syftet är också att ge en mer jämlik och patientfokuserad vård över hela landet.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 6 veckor efter utfärdande av remiss.
  • Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 28 dagar efter datum för behandlingsbeslut.
  • Den relativa femårsöverlevnaden är 70 procent för patienter utan metastaser.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen är 99 procent. Diagnosår 2018.

 


Publicerad 2017-07-05 Uppdaterad 2019-09-09

Väntetid från utfärdande av remiss till primär operation

Vilka år avses: Diagnosår 2013-2018.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 6 veckor efter utfärdande av remiss.

Täljare: Antal patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 42 dagar efter datum för utfärdande av remiss.

Nämnare: Totalt antal patienter med njurcancer som genomgått primär operation.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Under perioden har ledtiden minskat i regionen jämfört med riket. År 2018 är ledtiden i Västra Götaland något kortare än i övriga Sverige med en medianväntetid på knappt åtta veckor jämfört med nio veckor för riket. Andelen patienter som är behandlade inom sex veckor är i Västra Götaland 32,8 procent jämfört med 28,6 procent för riket. Förbättringen i regionen kan helt tillskrivas Uddevallas förbättrade resultat. Syftet med de standardiserade vårdförlopp (SVF ) som införts är att allas ledtider ska kortas framöver.

Skillnader inom regionen: Ledtiderna skiljer sig åt mellan urologenheterna i regionen. Uddevalla har kraftigt förbättrat sina ledtider under 2017 och 2018 och även Göteborg har kortat ledtiderna något. Borås och Skövde har oförändrade ledtider.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan könen. 

Väntetid från behandlingsbeslut till primär operation

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2013-2018.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 28 dagar efter datum för behandlingsbeslut.

Täljare: Antal patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 28 dagar efter datum för behandlingsbeslut.

Nämnare: Totalt antal patienter med njurcancer som genomgått primär operation.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Under perioden har ledtiden minskat i regionen jämfört med riket. År 2018 är ledtiden i Västra Götaland något kortare än i övriga Sverige med en medianväntetid på knappt fyra veckor mellan beslut och operation. Andelen patienter som är behandlade inom fyra veckor från beslut är i Västra Götaland 52,2 procent jämfört med 44,9 procent för riket. Förbättringen i regionen kan delvis tillskrivas Uddevallas förbättrade resultat (två veckor i median och 75 procent behandlade patienter inom fyra veckor från beslut). Syftet med de standardiserade vårdförlopp (SVF) är att allas ledtider ska kortas framöver.

Skillnader inom regionen: Ledtiderna skiljer sig åt mellan urologenheterna i regionen. Uddevalla har kraftigt förbättrat sina ledtider under 2017 och 2018 och även Göteborg har kortat ledtiderna något. Borås och Skövde har oförändrade ledtider.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan könen.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 2002-2016 (femårsperioder). 

 

Vad visar indikatorn: Överlevnad är det viktigaste måttet för bedömning av sjukdomsförloppet hos den enskilda patienten och ett viktigt mått på resultat av behandling och vid jämförelse av utfall mellan regioner och enskilda kliniker. Överlevnad skulle kunna spegla kvalitet på omhändertagande, utredning och terapival men är också relaterad till befolkningens ålder och samtidig sjuklighet.

För de senaste analyserade grupperna 2010-2014 var den relativa femårsöverlevnaden i Västra Götaland 64,5 procent. Vid njurcancerdiagnos kan återfall dock ske sent och överlevnad kan trots återfall vara relativt lång. Överlevnad efter fem år beskriver därför inte fullständigt prognosen för alla njurcancerpatienter.

Utfallet vid njurcancervård har tydligt förbättrats under det senaste decenniet och den relativa femårsöverlevnaden är nu 65 procent jämfört med 46 procent 1995-1999. Orsaken är sannolikt både tidig diagnostik då majoriteten av fallen numera upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor. Dessutom har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser på senare år.

Mått: Relativ femårsöverlevnad vid njurcancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden).

Målnivå: Ingen målnivå. 

Västra Götaland jämfört med riket: Det finns ingen signifikant skillnad regionen jämfört med riket avseende överlevnad.

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns mindre skillnader i överlevnad som i huvudsak förklaras av skillnader avseende tumörstorlek och samsjuklighet hos patient.

Könsskillnader: Det finns inga skillnader i överlevnad mellan kvinnor och män.