Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år med prostatacancer. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Numera upptäcks prostatacancer vanligen i ett tidigt, botbart skede, efter att mannen lämnar ett PSA-prov (ett blodprov). Behandlingen av tidigt upptäckt prostatacancer minskar dödligheten i sjukdomen, men PSA-prov leder också till att många män behandlas i onödan för en liten cancer som inte skulle ha gjort dem sjuka. Denna överdiagnostik och överbehandling minskar männens livskvalitet. Magnetkamera introduceras nu som ett centralt verktyg i prostatacancerdiagnostiken, för att minska överdiagnostiken av små, betydelselösa cancerhärdar i prostatan efter PSA-provtagning.

VGR beslutade våren 2019 att påbörja ett projekt med målsättning att på sikt erbjuda organiserad prostatacancertestning till alla män i regionen mellan 50 och 74 års ålder. Syftet är dels att se till att alla män får god information om såväl möjliga fördelar som möjliga negativa följder av PSA-testning, dels att använda tillgängliga sjukvårdsresurser på ett mer effektivt sätt.

Män med tidigt upptäckt prostatacancer kan botas med antingen kirurgi eller strålbehandling, men en betydande andel behöver ingen behandling alls – åtminstone inte till att börja med. De följs istället med regelbundna kontroller så att en eventuell allvarlig cancer kan upptäckas och behandlas i ett tidigt stadium.

Behandlingsmetoderna för män med spridd, obotlig prostatacancer har förbättrats påtagligt de fem senaste åren, vilket har lett till att överlevnaden ökat. Flera nya läkemedel har introducerats. Avancerad behandling ges numera tidigare i sjukdomsförloppet för spridd prostatacancer. Tidigare insatt behandling har visats förlänga livet mer än om samma behandling påbörjas i ett senare skede.

De indikatorerna som redovisas i detalj nedan är:

  • Andel män som fått besked om prostatacancerdiagnos inom 11 dagar från utförd prostatabiopsi.
  • Andel män yngre än 75 år med den mest beskedliga formen av prostatacancer (mycket låg risk) som påbörjar aktiv monitorering. 
  • Andel män yngre än 80 år med nydiagnostiserad högrisk prostatacancer som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK).
  • Andel män med nydiagnostiserad prostatacancer som fått en namngiven kontaktsjuksköterska

Täckningsgraden för rapportering till Nationella prostatacancerregistret (NPCR) jämfört med cancerregistret var i Västra Götalandsregionen 100 procent för diagnosår 2018.


Andel män som fått besked om prostatacancerdiagnos inom 11 dagar från utförd prostatabiopsi

Vilka år avses: Diagnosår 2013-2018 

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer som fått besked om prostatacancerdiagnos inom 11 dagar från utförd prostatabiopsi

Täljare: Antal män som fått besked om sin prostatacancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för genomgången prostatabiopsi.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer.

Målnivå: ≥ 80 procent

Registrerad nivå för 2018 i VGR: 8 procent

Registrerad nivå för 2018 i riket: 10 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Väntetiderna för svar på prostatabiopsi har varit långa under flera år. Varken VGR eller riket har andelen ökat jämfört med föregående år. Bristande resurser inom patologi är den huvudsakliga orsaken till de dåliga resultaten. Vi ser ett starkt behov av riktade insatser för att förbättra denna för patienterna så viktiga kvalitetsindikator.

Skillnader inom regionen: Inom regionen är skillnaderna stora. Andelen som får sitt cancerbesked inom 11 dagar varierar mellan sjukhusen i regionen, från 24 procent i Alingsås, där man de senaste åren ökat andelen varje år, till 1 procent i Skövde under 2017.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel män yngre än 75 år med den mest beskedliga formen av prostatacancer (mycket låg risk) som påbörjar aktiv monitorering

 Vilka år avses: Diagnosår 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel män yngre än 75 år med den mest beskedliga formen av prostatacancer (mycket låg risk) som påbörjar aktiv monitorering 

Täljare: Antal män yngre än 75 år med nydiagnostiserad prostatacancer med mycket låg risk som påbörjar aktiv monitorering.

Nämnare: Totalt antal män yngre än 75 år med nydiagnostiserad prostatacancer med mycket låg risk.

Målnivå: ≥ 95 procent 

Registrerad nivå för 2018 i VGR: 100 procent

Registrerad nivå för 2018 i riket: 97 procent

Västra Götaland jämfört med riket: De senaste 5 åren har andelen ökat såväl inom VGR som i riket och är nu i en nivå som sannolikt är betydligt högre än någon annan stans i världen.

Skillnader inom regionen: Inga

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel patienter yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens

Vilka år avses: Diagnosår 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK).

Täljare: Antal patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på MDK. 

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk.

Målnivå: ≥ 80 procent

Registrerad nivå för 2018 i VGR: 78 procent

Registrerad nivå för 2018 i riket: 78 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen som diskuterats vid MDK har stadigt ökat under senare år, såväl i VGR som i riket.

Skillnader inom regionen: Nästan alla de offentligt drivna sjukhusen uppnår målnivån 80 procent. Andelarna för de privata vårdgivarna varierar däremot mellan 0 och 60 procent. Detta trots att de regionala medicinska riktlinjerna för prostatacancer understryker betydelsen av att handläggningen av denna patientgrupp diskuteras vid MDK.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel män med nydiagnostiserad prostatacancer som fått en namngiven kontaktsjuksköterska

Vilka år avses: Diagnosår 2015-2018

Vad visar indikatorn: Andel män med nydiagnostiserad prostatacancer som fått en namngiven kontaktsjuksköterska.

Täljare: Totalt antal män med nydiagnostiserad prostatacancer som fått en namngiven kontaktsjuksköterska.

Nämnare: Totalt antal män med nydiagnostiserad prostatacancer

Målnivå: ≥ 90 procent

Registrerad nivå för 2018 i VGR: 82 procent

Registrerad nivå för 2018 i riket: 87 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Alla patienter med prostatacancer har rätt till en kontaktsjuksköterska och väldigt få avböjer en sådan kontakt. Systemet med kontaktsjuksköterskor fungerar generellt bra i regionen. Såväl år 2016 som 2017 fick 90 procent av patienterna i VGR en kontaktsjuksköterska. Orsaken till att andelen var lägre för år 2018 var att andelen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset sjönk kraftigt (se nedan).

Skillnader inom regionen: Endast Sahlgrenska universitetssjukhuset avvek under 2018 från en i övrigt god nivå i VGR. Anledningen till detta är att man vid Sahlgrenska universitetssjukhuset inte hade uppmärksammat de ändrade kraven på hur tilldelningen av kontaktsjuksköterska skulle registreras. Detta åtgärdades i början av 2019.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.