Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Cirka 2 800 fall registreras årligen med en medianålder omkring 73 år och 75 procent är män. De senaste åren har cirka 500 nya fall registrerats per år inom Västra Götalandsregionen. Cirka 75 procent av de nydiagnostiserade fallen har en mer ytlig tumör som inte går in i blåsans muskulatur.

Det vanligaste symtomet för urinblåsecancer är synligt blod i urinen. Andra mer ovanliga symtom kan vara att det svider när man kissar samt trängningar, det vill säga att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat.

Den vanligaste behandlingen mot urinblåsecancer är operation. Vid operation förs ett instrument in genom urinröret till urinblåsan där tumören tas bort genom hyvling, s.k. transuretral resektion. För en del av fallen kompletteras behandlingen med blåssköljningar, s.k. intravesikal behandling. För de som visar sig ha en muskelinvasiv sjukdom (tumör som växer in i urinblåseväggens muskelskikt) kan behandlingen innebära att hela urinblåsan behöver tas bort, eventuellt förgånget av cellgiftsbehandling eller enbart cellgiftsbehandling.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med blåscancer stadium T1 (tumören växer ner i kärl- och bindvävsskiktet under slemhinnan) och som fått behandling med kompletterande blåssköljningar.
  • Andel patienter med blåscancer som genomgått hyvling av tumören högst 12 dagar efter utfärdande av remiss.
  • Västra Götalandsregionen har en högre relativ femårsöverlevnad än riket i stort (78,2 procent respektive 76,7 procent), dock är skillnaden ej statistiskt signifikant.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2018 är 99,8 procent.


Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2019-10-25

Andel patienter som har fått intravesikal behandling

Vilka år avses: Diagnosår 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter med blåscancer stadium T1 som fått intravesikal behandling. 

Täljare: Antal patienter med blåscancer stadium T1 som fått intravesikal behandling.

Nämnare: Totalt antal patienter med blåscancer stadium T.

Målnivå: ≥ 75 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Skillnaderna varierar över tid. Fram till år 2018 ökade användandet av intravesikal behandling, för att under 2018 minska något. Det är fortfarande lång till målet.

Skillnader inom regionen: Skillnaderna inom regionen är stora. Användandet av behandlingen har på VGR-nivå minskat något sedan förra året

Könsskillnader: Uppgift saknas.

Andel patienter som genomgått transuretral resektion efter utfärdande av remiss

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2013-2018

Vad visar indikatorn: Andel patienter med blåscancer som genomgått transuretral resektion högst 12 dagar efter utfärdande av remiss. 

Täljare: Antal patienter med blåscancer som genomgått transuretral resektion högst 12 dagar efter utfärdande av remiss.

Nämnare: Totalt antal patienter med blåscancer som genomgått transuretral resektion.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen som får behandlingen inom målsatt tid i VGR är något högre jämfört med riket. Det är dock fortfarande långt till målnivån

Skillnader inom regionen: Det är stora skillnader mellan de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna i VGR. Patienter ifrån HSN Norra kommer till operation i mycket högre grad jämfört med övriga nämnder, 50 % inom 12 dagar. För övriga hälso- och sjukvårdsnämnder är siffran runt 20 %. En av orsakerna till långa ledtider som uppges, är brist på vårdplatser


 [MTT1]HSN Norra 50 % resten ca 20 %?

Könsskillnader: Uppgift saknas.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1997-2016 (femårs-perioder)

Vad visar indikatorn: Relativ femårsöverlevnad vid urinblåsecancer, ålder vid diagnos 30-89 år (åldersstandardiserade värden). 

Målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden vid urinblåsecancer är högre i Västra Götalandsregionen än i riket i stort, dock är skillnaden ej signifikant. Västra Götalandsregionen har en relativ femårsöverlevnad på 78,2 procent och riket 76,7 procent. 

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Vid jämförelse avseende kvinnor i Västra Götalandsregionen och i riket är skillnaden 78,0 procent respektive 73,6 procent. Motsvarande siffra för män är 78,5 procent respektive 77,8 procent.