Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetesvården i Västra Götaland är mycket god, ofta är resultaten klart bättre än riksgenomsnittet.

God blodsockerkontroll är mycket viktigt i behandlingen av diabetes. Andelen patienter med god blodsockerkontroll är högre i Västra Götaland än i riket, och nästan alla sjukhus i regionen når mål för god blodsockerkontroll och fortsätter att förbättras. De flesta sjukhus når också målet att minska andelen patienter med dåligt kontrollerad diabetes, även om vissa regionala skillnader finns. Flera sjukhus har till och med resultat som är betydligt bättre än rekommenderade mål för blodsockerkontroll.

Behandling av förhöjda blodfetter och förhöjt blodtryck är viktiga delar i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer till diabetessjukdomen. Även här är resultaten för Västra Götaland goda, ofta bättre eller på ungefär samma nivå som riket även om varken Västra Götaland eller riket ännu når målet för god blodtryckskontroll.  

Vid diabetes finns risk för så kallade diabeteskomplikationer, där känsel och cirkulation i framförallt fötterna påverkas. I ögonbottnarna kan blodkärl skadas med risk för synnedsättning och blindhet. Njurarna kan ta skada med njursvikt som följd. För att kunna hitta tidiga tecken på sådana komplikationer rekommenderas att patientens fötter undersöks årligen, att äggvita (albumin) i urinen kontrolleras årligen som screening för njurskada och att ögonbottnarna undersöks med ögonbottenfotografering vart annat år. Även om det finns inomregionala skillnader i hur ofta dessa kontroller görs, är resultaten för Västra Götaland relativt goda jämfört med riksgenomsnitten. Ögonundersökningar och kontroll av albumin i urin görs i högre grad i Västra Götaland än i riket. Ögonundersökningar, kontroll av albuminuri och fotundersökningar skulle trots det behöva öka generellt, i såväl Västra Götaland som i riket, om Socialstyrelsens rekommenderade målnivåer skall kunna nås. 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-06-17

Andel med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018

 

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har andelen med HbA1c < 52 mmol/mol ökat från cirka 15 till 27 procent. I Västra Götaland har andelen med god blodsockerkontroll varit högre än i riket under hela mätperioden. Andelen har ökat från 17 % år 2012 till 32 % år 2018. 

Skillnader inom regionen: Samtliga enheter når det regionala målet om 20 % eller mer med god blodsockerkontroll, förutom Praktikertjänst (19,6%). Praktikertjänst bedriver diabetesvård vid Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus sedan 2015. Flera av sjukhusen har också resultat där över 30 % av patienterna har god blodsockerkontroll vilket är klart bättre än riksgenomsnittet.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 och äldre är det ingen statistiskt säker skillnad mellan män än kvinnor med HbA1c < 52 mmol/mol i Västra Götaland år 2018. Det är i riket knappt två procentenhet fler män än kvinnor i åldersgruppen 18 år och äldre som har god blodsockerkontroll.

Andel med dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie 2012 till 2018.

 

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c > 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med höga HbA1c utgör en riskgrupp för framtida komplikationer. VGR har, likt flera andra landsting, genom Regionala Diabetesrådet initierat ett kraftfullt arbete för att närmaste åren få till stånd en förbättring. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som har dålig blodsockerkontroll med HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att < 20 % av patienterna skall ha HbA1c > 70 mmol/mol. 

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har andelen med HbA1c > 70 mmol/mol minskat från cirka 31 till 18 procent 2018. I Västra Götaland har minskningen varit snabbare, från 28 till 17 procent. 2018 var andelen med HbA1c > 70 mmol 14,9 % i Västra Götaland.

killnader inom regionen: Variationen inom Västra Götaland är stor och 2018 når 13 av 14 enheter det regionala målet om färre än 20 % med dålig blodsockerkontroll. Det är framförallt i de norra delarna av Västra Götaland som andelen med dåligt kontrollerad diabetes är hög. Mottagningarna som drivs av Praktikertjänst (Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus) uppvisar ett sämre resultat där 30% av patienterna har ett HbA1c > 70 mmol/mol. Sju enheter har mycket goda resultat med färre än 15% med dåligt kontrollerat blodsocker. 

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre är det ingen statistiskt säker skillnad 2018 mellan män än kvinnor med HbA1c > 70 mmol/mol, varken i riket eller Västra Götaland. 

Andel med typ 1-diabetes och systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I åldersgruppen 18 år och äldre är det 92-93 % av patienterna som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. Andelen är någon procentenhet högre i Västra Götaland jämfört med riket.

Skillnader inom regionen: Nästan alla sjukhusen i Västra Götaland har resultat som är bättre eller på nivå som i riket. Endast Praktikertjänst, Capio Lundby Närsjukhus, SkaS-Skövde och SÄS har lägre andel med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg än i riket.

Könsskillnader: I riket och i Västra Götaland är det cirka en cirka procentenhet fler kvinnor än män i åldersgruppen 18 år och äldre som har systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Andel med god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

 

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes och blodtryck < 140/85 mm Hg.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att minst 90 % av patienterna skall ha blodtryck < 140/85 mm Hg. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket och i Västra Götaland har cirka 74,7 respektive 78,2 procent ett blodtryck < 140/85 mm Hg. Varken Västra Götaland eller riket når målet om minst 90 % med god blodtryckskontroll. Andelen har också varit relativt konstant över tid, från 2012 till 2018. 

Skillnader inom regionen: Skillnaderna inom regionen är också relativt stora. Frölunda specialistsjukhus och SU-Mölndal når målet om minst 90 % med god blodtryckskontroll. Trots att de övriga ännu inte når målnivån har fyra enheter resultat som är bättre än riksgenomsnittet och övriga enheter uppnår resultat som inte säkert skiljer sig från riket. 

Könsskillnader: Det är i såväl riket som Västra Götaland cirka 5-6 procentenheter fler kvinnor än män med blodtryck < 140/85 mm Hg. Jämförelsen avser patienter 18 år och äldre, år 2018.

 

Andel med typ 1-diabetes som når målvärde för LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Det saknas vetenskapligt stöd för att LDL-kolesterol > 2,5 mmol/L skall behandlas vid typ-1 diabetes, men i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes ansåg en konsensuspanel att "nyttan av behandling var större än olägenheten". Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Målnivå: De regionala riktlinjerna anger att minst 60 % av patienterna i åldrarna 45-80 år skall ha LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L. 

Västra Götaland jämfört med riket: Generellt har resultaten förbättrats då andelen med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l ökat sedan 2015 med cirka fem procentenheter i Västra Götaland. 2018 hade 60,3% LDL-kolesterol <2,5 mmol/l i Västra Götaland och 58,7% i riket.

Skillnader inom regionen: Andelen patienter med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L. I åldersgruppen 18 år och uppåt varierar andelen från 48,4 % till 72,6 %. Sex enheter ligger signifikant bättre än riket, sju i nivå med riket och två enheter ligger signifikant lägre än riket. 

Könsskillnader: Ingen könsskillnad vare sig i Västra Götaland eller riket. 

Andel med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 2 åren.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes utan retionopati, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretionpati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som de senaste 2 åren enligt NDRs definition genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering).

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 bör minst 98 % av patienterna genomgått ögonbottenundersökning de senaste två åren. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen undersökta har varit relativt konstant i riket under åren 2012 - 2017. I Västra Götaland är andelen ögonbottenundersökta i nivå med riket, ca 90,2 % och i riket 87,8 %.  Varken Västra Götaland eller riket når således målet om minst 98 % undersökta.  

Skillnader inom regionen: Generellt sett är andelen undersökta hög men det finns inomregionala skillnader och varierar mellan 73,8% till 98% undersökta. Frölunda specialistsjukhus når det nationella målet om minst 98 % undersökta. Ytterligare sex enheter är signifikant bättre än riket, sex enheter i nivå med riket och en enhet signifikant lägre.

Könsskillnader: Ingen könsskillnad varken i Västra Götaland eller riket. Jämförelsen avser år 2018 och ålder 18 år och äldre.

Obs!  På grund av förändringar i hur indikatorn beräknas skiljer sig de nu redovisade resultaten mot de som visats i tidigare årgångar av Verksamhetsanalysen.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 1-diabetes