Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetessjukvården är generellt god i Sverige. Sedan 2012 har behandlingen av blodtryck och förhöjda blodfetter blivit allt bättre, och andelen patienter som genomgått ögonbottenfotografering och fotundersökning har ökat. Andelen patienter med god (HbA1c < 52 mmol/mol) respektive medelgod blodsockerkontroll (HbA1c < 71 mmol/mol) har varit relativt stabil på cirka 52 procent respektive 89 procent. I Västra Götaland är resultaten snarast bättre, fler patienter har god och medelgod blodsockerkontroll, och fler har bra blodtryckskontroll. Behandlingen av förhöjda blodfetter är lika god i Västra Götaland som i riket, men vi kan bli bättre på ögonbottenfotograferingar och på fotundersökningar.

Behandlingen av typ 2-diabetes i de olika stadsdelarna i Göteborg är i stort som i riket eller bättre, men där finns skillnader. Till exempel är andelen som når måluppfyllnad för god blodsockerkontroll bättre eller på jämförbar nivå med riket i nästan alla 10 stadsdelarna. Detsamma gäller behandling av förhöjda blodfetter. Andelen som når mål för blodfetter är bättre eller på jämförbar nivå med riket i 8 stadsdelar. Däremot kan tre av tio stadsdelar bli bättre på fotundersökningar, och fem av tio behöver göra fler ögonbottenfotograferingar för att kunna mäta sig med riksgenomsnittet.

 Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2019-05-02

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med god blodsockerkontroll, det vill säga som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Andelen patienter med god blodsockerkontroll var 2018 i snitt 55,3% i riket och 56,2% i VGR. Alla stadsdelar utom en ligger bättre än riket 2018. Högst andel med god blodsockerkontroll ses i Örgryte-Härlanda (66,5%) och lägst i Askim-Frölunda-Högsbo (54,8%).

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c >  70 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med HbA1c > 70 mmol/mol utgör en särskild riskgrupp för framtida komplikationer. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med dålig blodsockerkontroll, det vill säga HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att mindre än 10 % skall ha HbA1c > 70 mmol/mol.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: 2018 var andelen med dålig blodsockerkontroll 9,2% i riket och 9,5% i VGR. I fyra av stadsdelarna, Örgryte-Härlanda, Centrum, Västra Göteborg samt Lundby, är andelarna med HbA1c > 70 mmol/mol lägre än i riket. I Hisingen Norra, Hisingen Västra och Majorna Linné var andelen inte säkert skild från riksgenomsnittet 2018. Göteborg Östra och Angered hade dock andelar 2018 som var statistisk högre än riksgenomsnittet. Göteborg Västra och Örgryte Härlanda är de stadsdelar som har lägst andel patienter med HbA1c > 70 mmol/mol. Göteborg-Östra har den högsta andelen (11,9 %). Skillnaden är statistiskt säker . 

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

 

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Eftersom blodtrycket är åldersberoende, och andelen äldre kan skilja mellan de olika stadsdelarna, görs följande jämförelser för åldersgruppen 45-80 år. 2018 var andelen med systoliskt blodtryck <150 mm Hg 85,1% i riket och 85,5% i VGR i åldersgruppen 45-80 år.Två stadsdelar, Lundby (90 %) och Hisingen Norra (87 %) hade år 2018 signifikant något fler patienter med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg jämfört med riket . I övriga stadsdelar var andelarna år 2018 inte säkert skilda från riksgenomsnittet. Lägst andel med blodtryck < 150 mm Hg finns i Askim-Frölunda-Högsbo.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Då blodtryck är åldersberoende, och då andelen äldre kan skilja mellan de olika stadsdelarna, görs följande jämförelser för åldersgruppen 45 - 80 år. 2018 var andelen med systoliskt blodtryck <140/85  mm Hg 56,4% i riket och 58,2% i VGR i åldersgruppen 45-80 år. Av de 10 stadsdelarna i Göteborg har Lundby (64%), Östra Göteborg (60,2%) och Örgryte-Härlanda (59,4%) en högre andel patienter med blodtryck < 140/85 jämfört med riket. I övriga stadsdelar är andelarna inte säkert skilda från riket. Lägst andel finns i Askim-Frölunda- Högsbo (55,3%).

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter vid diabetes ökar risken för hjärt- kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes finns vetenskapligt stöd för att behandling av förhöjda blodfetter minskar risken för komplikationer. Enligt nationella riktlinjer bör LDL-kolesterol vara < 2,5 mmol/L. Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: 2018 var andelen med LDL-kolesterol <2,5 mmol/L 58,3% i riket och 58,5% i VGR. Sex stadsdelar (Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Hisingen Norra, Hisingen Västra, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda) har högre andel patienter som når mål för LDL-kolesterol jämfört med riket. Lägst andel har Göteborg Östra (50,5 %) och högst Norra Hisingen (64,7 %).

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste tre åren