Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kirurgiska ingrepp på blodkärlen är komplicerade och inte helt riskfria då operationen syftar till att reparera ett skadat eller tilltäppt blodkärl. Resultaten från två sådana operationstyper redovisas. Operation av symtomgivande förträngning av halspulsådern bör helst göras inom 14 dagar för att ha god förebyggande effekt på stroke. I såväl Västra Götaland som riket opereras mer än 85 procent av patienterna inom 14 dagar.

En sjuklig vidgning av kroppspulsådern (aortaaneurysm) är ett allvarligt tillstånd då risken för död är hög om kroppspulsådern brister. Vid planerade operationer av vidgad kroppspulsåder är dock dödligheten låg inom 90 dagar efter ingreppet, knappt två procent såväl i Västra Götaland som riket.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan).


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-06-24

Operation inom 14 dagar vid förträngning av halspulsåder

Källa: Swedvasc – Svenska Kärlregistret

Vilka år avses: Opererade 2010-2018

Täljare: Antal patienter opererade inom 14 dagar vid symptomgivande förträngning av halspulsådern

Nämnare: Antal patienter med benartärsjukdom (kronisk ischemi, Rutherford 1-6) som står på trombocythämmande läkemedel eller antikoalgulantia och statiner, samt når det systoliska blodtrycksmålet

Vad visar indikatorn: Andelen patienter med symtomgivande halspulsådersförträngning (karotisstenos) som opereras inom 14 dagar, räknat från debut av de ”stroke-symtom” som förde patienten till sjukhus. De flesta operationer görs sekundärpreventivt hos patienter som haft TIA (transitorisk ischemisk attack) eller hjärninfarkt med mindre till måttliga kvarvarande symtom. Vissa operationer görs också primärpreventivt om höggradig förträngning av annat skäl påvisats. Operation har vid höggradig förträngning god förebyggande effekt på stroke eller ny stroke, men tidsaspekten är viktig då skyddseffekten halveras om tiden överskrider 14 dagar.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen patienter som opereras inom 14 dagar har ökat sedan 2012. År 2018 var andelen cirka 70 % i Västra Götaland och i riket, 81 %. Skillnaden är inte statistiskt säker.

Skillnader inom regionen: Operationen är numera centraliserad till två sjukhus, SÄS-Borås och SU-Sahlgrenska. År 2018 var andelen patienter som opererats inom 14 dagar 66 % på SU-Sahlgrenska och 90 % på SÄS-Borås. Skillnaden är inte statistiskt säker.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra könsskillnader.

Död efter planerad operation av aortaaneurysm

Källa: Swedvasc – Svenska Kärlregistret

Vilka år avses: Tidsserie, 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018.

Täljare: Antal avlidna enligt befolkningsregistret inom 90 dygn.

Nämnare: Antal opererade elektivt (planerat) för pulsåderbråck i stora kroppspulsådern i buken (= AAA abdominellt aortaaneurysm).

Vad visar indikatorn: Andelen patienter som inom 90 dagar avlider efter planerad operation av aortaaneurysm (sjuklig vidgning av kroppspulsådern). Aortaaneurysm är inte ovanligt hos personer över 60 år, där rupturerat aneurysm har hög dödlighet. Det är därför önskvärt att elektivt operera påvisat aneurysm i syfte att minska risken för ruptur och plötslig död. Aortaaneurysm är vanligare hos män, men hos båda könen ökar risken vid samtidig rökning, högt blodtryck samt olika typer av hjärt-kärlsjukdom.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Relativt få personer opereras per år, i VGR knappt 400 personer per treårsperiod. I riket är motsvarande siffra cirka 2500 personer. Eventuella skillnader skall därför tolkas med försiktighet. Perioden 2010-2012 var andelen som avlider inom 90 dagar 4,1 % i Västra Götaland och 2,7 % i riket. Perioden 2013-2015 var andelen 2,1 % i riket medan andelen som avlider inom 90 dagar i Västra Götaland var 1,6 %. Perioden 2016-2018 var andelen 1,8 % i VGR och 2,0 % i riket. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Könsskillnader: Inga säkra könsskillnader ses.

Sammanställning - resultat för senaste mätperioden